เมนูหลัก


สถิติการกรอกประวัติและรายงานตัวนักศึกษา
คณะ
ประเภทผู้เรียน
ปีที่เข้า   / 1 2 

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2564
xxx
xxxx
xxxx
สาขาวิชา ทั้งหมด กรอกทะเบียนประวัติ รายงานตัว ชำระเงิน
คณะ/วิทยาลัย ครุศาสตร์
201010 : เกษตรศาสตร์ (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ38282525
รวมสาขาวิชา38282525
201100 : การประถมศึกษา (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ94898585
รวมสาขาวิชา94898585
201110 : การศึกษาพิเศษ (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ44282525
รวมสาขาวิชา44282525
201160 : การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ67636161
รวมสาขาวิชา67636161
201190 : เคมี (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ90605151
รวมสาขาวิชา90605151
201200 : คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ68616060
รวมสาขาวิชา68616060
201260 : คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ74645656
รวมสาขาวิชา74645656
201280 : ชีววิทยา (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ88645756
รวมสาขาวิชา88645756
201322 : ดนตรีศึกษา (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ58575757
รวมสาขาวิชา58575757
201420 : นาฏศิลป์ (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ51504949
รวมสาขาวิชา51504949
201500 : พลศึกษา (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ65616060
รวมสาขาวิชา65616060
201510 : ฟิสิกส์ (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ42302323
รวมสาขาวิชา42302323
201530 : ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ65616060
รวมสาขาวิชา65616060
201550 : ภาษาไทย (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ67636262
รวมสาขาวิชา67636262
201610 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ78646161
รวมสาขาวิชา78646161
201650 : ศิลปศึกษา (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ65605858
รวมสาขาวิชา65605858
201660 : ภาษาจีน (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ65605959
รวมสาขาวิชา65605959
201710 : สังคมศึกษา (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ66616161
รวมสาขาวิชา66616161
201770 : อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ17141212
รวมสาขาวิชา17141212
203136 : จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ85503838
รวมสาขาวิชา85503838
203137 : จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว) (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ61474443
รวม1,3481,1351,0641,062
คณะ/วิทยาลัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รวมสาขาวิชา61474443
202562 : ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ44373636
รวมสาขาวิชา44373636
203020 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ144112103102
รวมสาขาวิชา144112103102
203329 : ดนตรีสากล (ศป.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ70605858
รวมสาขาวิชา70605858
203422 : ศิลปะการแสดง (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ70605656
รวมสาขาวิชา70605656
203454 : สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ17141111
รวมสาขาวิชา17141111
203530 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ110958989
รวมสาขาวิชา110958989
203540 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ117989090
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.61444040
รวมสาขาวิชา178142130130
203546 : ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ19111010
รวมสาขาวิชา19111010
203550 : ภาษาไทย (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ82625757
รวมสาขาวิชา82625757
203620 : วัฒนธรรมศึกษา (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ45403434
รวมสาขาวิชา45403434
203660 : ภาษาจีน (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ152145142142
รวมสาขาวิชา152145142142
203680 : ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ107959090
รวมสาขาวิชา107959090
203681 : ภาษาเกาหลี (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ1281019393
รวมสาขาวิชา1281019393
203818 : การท่องเที่ยว (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ159121110107
รวมสาขาวิชา159121110107
203821 : ศิลปะและการออกแบบ (ศป.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ70666060
รวมสาขาวิชา70666060
206061 : นิติศาสตร์ (น.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ158130123122
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.46343434
รวมสาขาวิชา204164157156
209060 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ129123119119
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.64474141
รวม1,7921,4951,3961,391
คณะ/วิทยาลัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมสาขาวิชา193170160160
202190 : เคมี (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ18121111
รวมสาขาวิชา18121111
202200 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ40171313
รวมสาขาวิชา40171313
202280 : ชีววิทยา (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ38262121
รวมสาขาวิชา38262121
202311 : คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ118948686
รวมสาขาวิชา118948686
202314 : คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ23151313
   ปริญญาตรี (4 ปี) เทียบโอน ภาคปกติ6666
รวมสาขาวิชา29211919
202353 : เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ30221818
   ปริญญาตรี (4 ปี) เทียบโอน ภาคปกติ86726362
รวมสาขาวิชา116948180
202593 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ18141111
รวมสาขาวิชา18141111
202630 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ105908180
รวมสาขาวิชา105908180
202631 : เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ41363434
รวมสาขาวิชา41363434
202634 : เทคโนโลยีเว็บ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ13131313
รวมสาขาวิชา13131313
202635 : นวัตกรรมดิจิทัล (ทล.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ11101010
รวมสาขาวิชา11101010
202742 : สถิติประยุกต์ แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ17151414
รวมสาขาวิชา17151414
202782 : การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ20131211
   ปริญญาตรี (4 ปี) เทียบโอน ภาคปกติ11--
รวมสาขาวิชา21141211
202792 : เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ33252121
   ปริญญาตรี (4 ปี) เทียบโอน ภาคปกติ11--
รวมสาขาวิชา34262121
202794 : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ7---
รวมสาขาวิชา7---
210731 : สาธารณสุขชุมชน (ส.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ126948989
รวมสาขาวิชา126948989
210734 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ59444040
รวม811620556553
คณะ/วิทยาลัย วิทยาการจัดการ
รวมสาขาวิชา59444040
204663 : ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ85686060
รวมสาขาวิชา85686060
204665 : การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ72544443
รวมสาขาวิชา72544443
204668 : นวัตกรรมธุรกิจบริการ (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ41--
รวมสาขาวิชา41--
204912 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ55464141
รวมสาขาวิชา55464141
204914 : การจัดการ (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ155124115115
   ปริญญาตรี (4 ปี) เทียบโอน ภาคปกติ86655959
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.110897979
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ เทียบโอน65474141
รวมสาขาวิชา416325294294
204915 : เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ27201817
   ปริญญาตรี (4 ปี) เทียบโอน ภาคปกติ11101010
รวมสาขาวิชา38302827
204916 : เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ31252424
   ปริญญาตรี (4 ปี) เทียบโอน ภาคปกติ22212121
รวมสาขาวิชา53464545
204921 : การตลาด (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ209168147146
รวมสาขาวิชา209168147146
205901 : การบัญชี (บช.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ123887777
   ปริญญาตรี (4 ปี) เทียบโอน ภาคปกติ61514848
รวมสาขาวิชา184139125125
207411 : นิเทศศาสตร์ (นศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ312242211208
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.55393333
รวมสาขาวิชา367281244241
208643 : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ21151313
รวม1,5041,1731,0411,035
คณะ/วิทยาลัย เทคโนโลยีการเกษตร
รวมสาขาวิชา21151313
202010 : เกษตรศาสตร์ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ52373030
รวมสาขาวิชา52373030
202310 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ26131010
รวมสาขาวิชา26131010
202761 : สัตวศาสตร์ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ41211616
รวม119715656
คณะ/วิทยาลัย วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
รวมสาขาวิชา41211616
201100 : การประถมศึกษา (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ แม่ฮ่องสอน36353535
รวมสาขาวิชา36353535
201160 : การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ แม่ฮ่องสอน37313131
รวมสาขาวิชา37313131
202545 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ แม่ฮ่องสอน27191919
รวมสาขาวิชา27191919
202633 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ แม่ฮ่องสอน92--
   ปริญญาตรี (4 ปี) เทียบโอน ภาคปกติ แม่ฮ่องสอน3222
รวมสาขาวิชา12422
202819 : การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ แม่ฮ่องสอน1---
รวมสาขาวิชา1---
202931 : การจัดการการค้าชายแดน (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ แม่ฮ่องสอน4---
รวมสาขาวิชา4---
210731 : สาธารณสุขชุมชน (ส.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ แม่ฮ่องสอน26131212
รวม1431029999
คณะ/วิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ
รวมสาขาวิชา26131212
203534 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ นานาชาติ1191098685
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ IC โครงการแลกเปลี่ยน33--
รวมสาขาวิชา1221128685
203550 : ภาษาไทย (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ นานาชาติ201855
รวมสาขาวิชา201855
203664 : ภาษาจีนธุรกิจ (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ นานาชาติ109958989
รวมสาขาวิชา109958989
204554 : การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ นานาชาติ49452826
รวมสาขาวิชา49452826
204667 : การจัดการธุรกิจการบิน (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ นานาชาติ37343131
รวม337304239236
คณะ/วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
รวมสาขาวิชา37343131
602997 : วิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู)
   ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ181181181181
รวมสาขาวิชา181181181181
701801 : วิทยาการจัดการเรียนรู้ (ค.ม.)
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ54494822
รวมสาขาวิชา54494822
701993 : การบริหารการศึกษา (ค.ม.)
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ แม่ฮ่องสอน30303018
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ2020209
   ปริญญาเอก ภาคปกติ111-
   ปริญญาเอก ภาคพิเศษ1111105
รวมสาขาวิชา62626132
702016 : นวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและอาหาร (วท.ม.)
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ9992
รวมสาขาวิชา9992
702611 : การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาชีววิทยา (วท.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ5553
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ1111
รวมสาขาวิชา6664
702612 : การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาฟิสิกส์ (วท.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ222-
รวมสาขาวิชา222-
702613 : การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น (วท.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ101095
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ1110104
รวมสาขาวิชา2120199
702614 : การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาเคมี (วท.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ111-
รวมสาขาวิชา111-
703530 : ภาษาอังกฤษศึกษา (ศศ.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ1111
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ5552
รวมสาขาวิชา6663
704031 : การบริหารธุรกิจ (บธ.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ2211
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ8751
รวมสาขาวิชา10962
710732 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.ม.)
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ8874
รวมสาขาวิชา8874
801006 : ศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (ศศ.ม.)
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ1010103
   ปริญญาเอก ภาคพิเศษ1010102
รวม380373366264
คณะ/วิทยาลัย Adicet
รวมสาขาวิชา2020205
702005 : พลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน (วท.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ adicet4442
รวมสาขาวิชา4442
801004 : พลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) (ปร.ด.)
   ปริญญาเอก ภาคปกติ adicet111-
รวม5552
คณะ/วิทยาลัย สำนักทะเบียนและประมวลผล
รวมสาขาวิชา111-
0 : - (คลังหน่วยกิต)
   โครงการศิษย์เก่าเรียนฟรี25311
รวม25311
รวมท้งหมด6,4645,2814,8234,699
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล