เมนูหลัก


สถิติการกรอกประวัติและรายงานตัวนักศึกษา
คณะ
ประเภทผู้เรียน
ปีที่เข้า   / 1 2 

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2565
xxx
xxxx
xxxx
สาขาวิชา ทั้งหมด กรอกทะเบียนประวัติ รายงานตัว ชำระเงิน
คณะ/วิทยาลัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203552 : ภาษาไทย (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ44--
รวมสาขาวิชา44--
206061 : นิติศาสตร์ (น.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.46271818
รวม50311818
คณะ/วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
รวมสาขาวิชา46271818
702611 : การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาชีววิทยา (วท.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ1111
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ1111
รวมสาขาวิชา2222
702613 : การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (วท.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ2222
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ3111
รวมสาขาวิชา5333
704031 : การบริหารธุรกิจ (บธ.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ8811
รวมสาขาวิชา8811
801006 : ศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (ศศ.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ222-
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ1---
รวม181586
รวมท้งหมด68462624
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล