เมนูหลัก


สถิติการกรอกประวัติและรายงานตัวนักศึกษา
คณะ
ประเภทผู้เรียน
ปีที่เข้า   / 1 2 

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2564
xxx
xxxx
xxxx
สาขาวิชา ทั้งหมด กรอกทะเบียนประวัติ รายงานตัว ชำระเงิน
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
602997 : วิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู)
   ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ181181181180
รวมสาขาวิชา181181181180
702611 : การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาชีววิทยา (วท.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ1111
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ2222
รวมสาขาวิชา3333
702612 : การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาฟิสิกส์ (วท.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ3222
รวมสาขาวิชา3222
702613 : การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น (วท.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ3222
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ11101010
รวมสาขาวิชา14121212
702614 : การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาเคมี (วท.ม.)
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ4443
รวมสาขาวิชา4443
801006 : ศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (ศศ.ม.)
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ6554
รวม211207207204
รวมท้งหมด211207207204
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล