เมนูหลัก


สถิติการกรอกประวัติและรายงานตัวนักศึกษา
คณะ
ประเภทผู้เรียน
ปีที่เข้า   / 1 

ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565
xxx
xxxx
xxxx
สาขาวิชา ทั้งหมด กรอกทะเบียนประวัติ รายงานตัว ชำระเงิน
คณะ/วิทยาลัย ครุศาสตร์
201010 : เกษตรศาสตร์ (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ33322929
รวมสาขาวิชา33322929
201100 : การประถมศึกษา (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ62626161
รวมสาขาวิชา62626161
201110 : การศึกษาพิเศษ (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ31313030
รวมสาขาวิชา31313030
201160 : การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ63626262
รวมสาขาวิชา63626262
201190 : เคมี (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ44444443
รวมสาขาวิชา44444443
201200 : คณิตศาสตร์ (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ60606060
รวมสาขาวิชา60606060
201260 : คอมพิวเตอร์ศึกษา (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ60606060
รวมสาขาวิชา60606060
201280 : ชีววิทยา (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ54545454
รวมสาขาวิชา54545454
201322 : ดนตรีศึกษา (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ62626261
รวมสาขาวิชา62626261
201420 : นาฏศิลป์ (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ47474545
รวมสาขาวิชา47474545
201500 : พลศึกษา (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ62626161
รวมสาขาวิชา62626161
201510 : ฟิสิกส์ (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ22222121
รวมสาขาวิชา22222121
201530 : ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ61616161
รวมสาขาวิชา61616161
201550 : ภาษาไทย (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ64646262
รวมสาขาวิชา64646262
201610 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ59595958
รวมสาขาวิชา59595958
201650 : ศิลปศึกษา (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ54545251
รวมสาขาวิชา54545251
201660 : ภาษาจีน (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ58585656
รวมสาขาวิชา58585656
201710 : สังคมศึกษา (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ63636363
รวมสาขาวิชา63636363
201770 : อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ26242221
รวมสาขาวิชา26242221
203136 : จิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ) (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ48484645
รวมสาขาวิชา48484645
203137 : จิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว) (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ47464440
รวม1,0801,0751,0541,044
คณะ/วิทยาลัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รวมสาขาวิชา47464440
202562 : ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ15141414
รวมสาขาวิชา15141414
203020 : การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ125112106105
รวมสาขาวิชา125112106105
203329 : ดนตรีสากล (ศป.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ59565654
รวมสาขาวิชา59565654
203422 : ศิลปะการแสดง (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ48474747
รวมสาขาวิชา48474747
203454 : สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ13111110
รวมสาขาวิชา13111110
203530 : ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ1161029997
รวมสาขาวิชา1161029997
203540 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ105979594
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.28282828
รวมสาขาวิชา133125123122
203546 : ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ13121212
รวมสาขาวิชา13121212
203552 : ภาษาไทย (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ67595757
รวมสาขาวิชา67595757
203620 : วัฒนธรรมศึกษา (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ27232121
รวมสาขาวิชา27232121
203660 : ภาษาจีน (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ120115109109
รวมสาขาวิชา120115109109
203680 : ภาษาญี่ปุ่น (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ99949292
รวมสาขาวิชา99949292
203681 : ภาษาเกาหลี (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ97908686
รวมสาขาวิชา97908686
203818 : การท่องเที่ยว (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ119113107106
รวมสาขาวิชา119113107106
203821 : ศิลปะและการออกแบบ (ศป.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ76696666
รวมสาขาวิชา76696666
206061 : นิติศาสตร์ (น.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ141126115114
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.30302927
รวมสาขาวิชา171156144141
209060 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ124117108107
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.43434242
รวม1,4651,3581,3001,288
คณะ/วิทยาลัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รวมสาขาวิชา167160150149
202190 : เคมี (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ4211
รวมสาขาวิชา4211
202200 : คณิตศาสตร์ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ17121111
รวมสาขาวิชา17121111
202280 : ชีววิทยา (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ26222020
รวมสาขาวิชา26222020
202311 : คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ97908585
รวมสาขาวิชา97908585
202314 : คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ17161313
   ปริญญาตรี (4 ปี) เทียบโอน ภาคปกติ3333
รวมสาขาวิชา20191616
202353 : เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ36343433
   ปริญญาตรี (4 ปี) เทียบโอน ภาคปกติ31313030
รวมสาขาวิชา67656463
202593 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ12121212
รวมสาขาวิชา12121212
202630 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ98949190
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.34343433
รวมสาขาวิชา132128125123
202631 : เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ42413838
รวมสาขาวิชา42413838
202634 : เทคโนโลยีเว็บ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ13131313
รวมสาขาวิชา13131313
202742 : สถิติประยุกต์ (วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ) (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ1110109
รวมสาขาวิชา1110109
202782 : การออกแบบผลิตภัณฑ์ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ16151514
   ปริญญาตรี (4 ปี) เทียบโอน ภาคปกติ8888
รวมสาขาวิชา24232322
202792 : เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ33323030
   ปริญญาตรี (4 ปี) เทียบโอน ภาคปกติ9999
รวมสาขาวิชา42413939
210731 : สาธารณสุขชุมชน (ส.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ108999191
รวมสาขาวิชา108999191
210734 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ49464646
รวม664623594589
คณะ/วิทยาลัย วิทยาการจัดการ
รวมสาขาวิชา49464646
204663 : ธุรกิจระหว่างประเทศ (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ92918988
รวมสาขาวิชา92918988
204665 : การเป็นผู้ประกอบการ (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ55514949
รวมสาขาวิชา55514949
204912 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ31272727
รวมสาขาวิชา31272727
204914 : การจัดการ (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ144137132131
   ปริญญาตรี (4 ปี) เทียบโอน ภาคปกติ34333333
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.62626161
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ เทียบโอน38383838
รวมสาขาวิชา278270264263
204915 : เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ36363535
   ปริญญาตรี (4 ปี) เทียบโอน ภาคปกติ7655
รวมสาขาวิชา43424040
204916 : เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ33313131
รวมสาขาวิชา33313131
204921 : การตลาด (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ174168162160
รวมสาขาวิชา174168162160
205901 : การบัญชี (บช.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ105959090
   ปริญญาตรี (4 ปี) เทียบโอน ภาคปกติ22222121
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.24242323
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ เทียบโอน18181817
รวมสาขาวิชา169159152151
207411 : นิเทศศาสตร์ (นศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ236229224220
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.25252525
รวมสาขาวิชา261254249245
208643 : เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (ศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ32313030
รวม1,1681,1241,0931,084
คณะ/วิทยาลัย เทคโนโลยีการเกษตร
รวมสาขาวิชา32313030
202010 : เกษตรศาสตร์ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ22181514
รวมสาขาวิชา22181514
202014 : นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ1---
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.23231918
รวมสาขาวิชา24231918
202310 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ25222019
รวมสาขาวิชา25222019
202761 : สัตวศาสตร์ (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ49433938
รวม1201069389
คณะ/วิทยาลัย วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
รวมสาขาวิชา49433938
201100 : การประถมศึกษา (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ แม่ฮ่องสอน33323232
รวมสาขาวิชา33323232
201160 : การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ แม่ฮ่องสอน65555353
รวมสาขาวิชา65555353
202545 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ แม่ฮ่องสอน10101010
รวมสาขาวิชา10101010
202633 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (วท.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ แม่ฮ่องสอน8776
   ปริญญาตรี (4 ปี) เทียบโอน ภาคปกติ แม่ฮ่องสอน8888
รวมสาขาวิชา16151514
202931 : การจัดการการค้าชายแดน (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ แม่ฮ่องสอน11--
รวมสาขาวิชา11--
210731 : สาธารณสุขชุมชน (ส.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ แม่ฮ่องสอน43424141
รวม168155151150
คณะ/วิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ
รวมสาขาวิชา43424141
203534 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ นานาชาติ1151029690
รวมสาขาวิชา1151029690
203550 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ นานาชาติ14131211
รวมสาขาวิชา14131211
203664 : ภาษาจีนธุรกิจ (ศศ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ นานาชาติ117109105105
รวมสาขาวิชา117109105105
204554 : การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ นานาชาติ41362424
รวมสาขาวิชา41362424
204667 : การจัดการธุรกิจการบิน (บธ.บ.)
   ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ นานาชาติ38373635
รวม325297273265
คณะ/วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
รวมสาขาวิชา38373635
602997 : วิชาชีพครู (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู)
   ประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ180180180176
รวมสาขาวิชา180180180176
701804 : วิทยาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (ค.ม.)
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ9999
รวมสาขาวิชา9999
701808 : วิทยาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย (ค.ม.)
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ4443
รวมสาขาวิชา4443
701993 : การบริหารการศึกษา (ค.ม.)
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ30303029
   ปริญญาเอก ภาคปกติ1111
   ปริญญาเอก ภาคพิเศษ8887
รวมสาขาวิชา39393937
702611 : การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาชีววิทยา (วท.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ2221
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ3331
รวมสาขาวิชา5552
702612 : การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาฟิสิกส์ (วท.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ222-
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ4443
รวมสาขาวิชา6663
702613 : การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (วท.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ1111
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ3333
รวมสาขาวิชา4444
702614 : การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาเคมี (วท.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ2222
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ3332
รวมสาขาวิชา5554
703530 : ภาษาอังกฤษศึกษา (ศศ.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ3333
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ5555
รวมสาขาวิชา8888
704031 : การบริหารธุรกิจ (บธ.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ1111
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ1111
รวมสาขาวิชา2222
704033 : การบริหารธุรกิจ (บธ.ม.)
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ7777
รวมสาขาวิชา7777
710732 : สาธารณสุขศาสตร์ (ส.ม.)
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ1010108
รวมสาขาวิชา1010108
801006 : ศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (ศศ.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ1111
   ปริญญาโท ภาคพิเศษ2221
   ปริญญาเอก ภาคพิเศษ5555
รวม287287287270
คณะ/วิทยาลัย Adicet
รวมสาขาวิชา8887
702005 : พลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน (วท.ม.)
   ปริญญาโท ภาคปกติ adicet1111
รวมสาขาวิชา1111
801004 : พลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) (ปร.ด.)
   ปริญญาเอก ภาคปกติ adicet2222
รวม3333
คณะ/วิทยาลัย สำนักทะเบียนและประมวลผล
รวมสาขาวิชา2222
0 : - (-)
   โครงการศิษย์เก่าเรียนฟรี7---
รวม7---
รวมท้งหมด5,2875,0284,8484,782
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล