เมนูหลัก

จำนวนนักศึกษาตามหมู่เรียน
ศูนย์/สถานศึกษา  
ประเภทผู้เรียน  
คณะ  
ปีที่เข้า   / 1 2 3 
ชื่อย่อกลุ่มสาขาวิชาชายหญิงรวมอาจารย์ที่ปรึกษาแผนการเรียนรายชื่อนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคพิเศษ
นต 65.น.บ.4.02นิติศาสตร์ 17 0 17 อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์รายละเอียดรายละเอียด
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
ภาคปกติ ป.โท - เอก
กสช 65.วท.ม.2.2.2การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาชีววิทยา 1 0 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวรรายละเอียดรายละเอียด
กสท 65.วท.ม.2.2.2การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 1 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวรรายละเอียดรายละเอียด
จกส 65.บธ.ม.2.1.1การจัดการธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) 0 1 1 อาจารย์ ดร.อาชวิน ใจแก้วรายละเอียดรายละเอียด
ศพย 65.ศศ.ม.2.1.2ศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 0 1 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหวรายละเอียดรายละเอียด
ภาคพิเศษ ป.โท - เอก
กสช 65.วท.ม.2.02.1การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาชีววิทยา 1 0 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา เขาดีรายละเอียดรายละเอียด
กสท 65.วท.ม.2.02.1การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 0 1 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา เขาดีรายละเอียดรายละเอียด
รวม20424   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล