เมนูหลัก

จำนวนนักศึกษาตามหมู่เรียน
ศูนย์/สถานศึกษา  
ประเภทผู้เรียน  
คณะ  
ปีที่เข้า   / 1 2 3 
ชื่อย่อกลุ่มสาขาวิชาชายหญิงรวมอาจารย์ที่ปรึกษาแผนการเรียนรายชื่อนักศึกษา
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
ภาคปกติ ป.โท - เอก
กสช 63.วท.ม.2.2การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาชีววิทยา 1 0 1 รายละเอียดรายละเอียด
กสท 63.วท.ม.2.2การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 0 2 2 รายละเอียดรายละเอียด
กสฟ 63.วท.ม.2.2การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 2 0 2 รายละเอียดรายละเอียด
ภาคพิเศษ ป.โท - เอก
กสค 63.วท.ม.2.2การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาเคมี 1 2 3 รายละเอียดรายละเอียด
กสช 63.วท.ม.2.2การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาชีววิทยา 0 2 2 รายละเอียดรายละเอียด
กสท 63.วท.ม.2.2การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 7 10 รายละเอียดรายละเอียด
ป 63.ป.บัณฑิต2.1ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 5 26 31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศันทนี คุณชยางกูรรายละเอียดรายละเอียด
ป 63.ป.บัณฑิต2.2ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 6 24 30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ บุญแรงรายละเอียดรายละเอียด
ป 63.ป.บัณฑิต2.3ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 12 18 30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์รายละเอียดรายละเอียด
ป 63.ป.บัณฑิต2.4ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 10 20 30 อาจารย์ ดร.สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐรายละเอียดรายละเอียด
ป 63.ป.บัณฑิต2.5ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 11 19 30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช สอาดเอี่ยมรายละเอียดรายละเอียด
ป 63.ป.บัณฑิต2.6ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 6 24 30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน แสนใจพรมรายละเอียดรายละเอียด
ศพย 63.ศศ.ม.2.1ศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 2 2 4 รายละเอียดรายละเอียด
รวม59146205   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล