เมนูหลัก

จำนวนนักศึกษาตามหมู่เรียน
ศูนย์/สถานศึกษา  
ประเภทผู้เรียน  
คณะ  
ปีที่เข้า   / 1 2 3 
ชื่อย่อกลุ่มสาขาวิชาชายหญิงรวมอาจารย์ที่ปรึกษาแผนการเรียนรายชื่อนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคปกติ
จ 63.ศศ.บ.4.1ภาษาจีน 5 41 46 อาจารย์วิราช ทูลแก้วรายละเอียดรายละเอียด
จ 63.ศศ.บ.4.2ภาษาจีน 5 40 45 อาจารย์วิราช ทูลแก้วรายละเอียดรายละเอียด
จ 63.ศศ.บ.4.3ภาษาจีน 3 40 43 อาจารย์วิราช ทูลแก้วรายละเอียดรายละเอียด
ดนส 63.ศศ.บ.4.1ดนตรีสากล 43 5 48 อาจารย์นันทกร พงศ์เลิศวุฒิรายละเอียดรายละเอียด
ท 63.ศศ.บ.4.1ภาษาไทย 9 36 45 อาจารย์อนิสรา รัศมีเจริญรายละเอียดรายละเอียด
ทท 63.ศศ.บ.4.1การท่องเที่ยว 10 44 54 อาจารย์ ดร.นันทิยา ตันตราสืบรายละเอียดรายละเอียด
ทท 63.ศศ.บ.4.2การท่องเที่ยว 10 45 55 อาจารย์อัศวินี ไชยวุฒิรายละเอียดรายละเอียด
ทท 63.ศศ.บ.4.3การท่องเที่ยว 11 45 56 อาจารย์สุนิศา เฟรนเซิ้ลรายละเอียดรายละเอียด
นต 63.น.บ.4.1นิติศาสตร์ 22 28 50 อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์รายละเอียดรายละเอียด
นต 63.น.บ.4.2นิติศาสตร์ 23 29 52 อาจารย์ ดร.วศิน ยิ้มแย้มรายละเอียดรายละเอียด
พช 63.ศศ.บ.4.1การพัฒนาชุมชน 14 36 50 อาจารย์ปลินดา ระมิงค์วงศ์รายละเอียดรายละเอียด
พช 63.ศศ.บ.4.2การพัฒนาชุมชน 14 32 46 อาจารย์กมลาศ สาลี สุกัณศีลรายละเอียดรายละเอียด
ภก 63.ศศ.บ.4.1ภาษาเกาหลี 5 32 37 อาจารย์ ดร.ภาวนา เพ็ชรพรายรายละเอียดรายละเอียด
ภก 63.ศศ.บ.4.2ภาษาเกาหลี 3 35 38 อาจารย์อจลา เตชะพิชญภักดีรายละเอียดรายละเอียด
ภญ 63.ศศ.บ.4.1ภาษาญี่ปุ่น 19 20 39 อาจารย์วทัญญู ศรีอุทัยรายละเอียดรายละเอียด
ภญ 63.ศศ.บ.4.2ภาษาญี่ปุ่น 19 16 35 อาจารย์วทัญญู ศรีอุทัยรายละเอียดรายละเอียด
ภส 63.วท.บ.4.1ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 5 6 11 อาจารย์วรวิทย์ ศุภวิมุติรายละเอียดรายละเอียด
รป 63.รป.บ.4.1รัฐประศาสนศาสตร์ 21 30 51 อาจารย์ ดร.จตุพร เสถียรคงรายละเอียดรายละเอียด
รป 63.รป.บ.4.2รัฐประศาสนศาสตร์ 19 36 55 อาจารย์ ดร.จตุพร เสถียรคงรายละเอียดรายละเอียด
วธ 63.ศศ.บ.4.1วัฒนธรรมศึกษา 10 8 18 อาจารย์วาทินี คุ้มแสงรายละเอียดรายละเอียด
ศปส 63.ศศ.บ.4.1ศิลปะการแสดง 13 18 31 อาจารย์ภิตินันท์ อะภัยรายละเอียดรายละเอียด
ศอ 63.ศศ.บ.4.1ศิลปะและการออกแบบ 23 22 45 อาจารย์เสน่ห์ วงค์สุฤทธิ์รายละเอียดรายละเอียด
อ 63.ศศ.บ.4.1ภาษาอังกฤษ 8 38 46 อาจารย์ ดร.วรศิริ บุญซื่อรายละเอียดรายละเอียด
อ 63.ศศ.บ.4.2ภาษาอังกฤษ 6 37 43 อาจารย์ ดร.ธนางกูร ขำศรีรายละเอียดรายละเอียด
อธ 63.ศศ.บ.4.1ภาษาอังกฤษธุรกิจ 12 31 43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชานาฏ สิตานุรักษ์รายละเอียดรายละเอียด
อธ 63.ศศ.บ.4.2ภาษาอังกฤษธุรกิจ 12 32 44 อาจารย์ ดร.ธนพร ธาริญ ศิระธนพันธ์รายละเอียดรายละเอียด
ภาคพิเศษ
จ 63.ศศ.บ.4.01ภาษาจีน 15 22 37 อาจารย์ ดร.พัศศ์ ผณิณศวรสกุลรายละเอียดรายละเอียด
ทท 63.ศศ.บ.4.01การท่องเที่ยว 13 22 35 อาจารย์อัศวินี ไชยวุฒิรายละเอียดรายละเอียด
นต 63.น.บ.4.01นิติศาสตร์ 25 14 39 อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์รายละเอียดรายละเอียด
พช 63.ศศ.บ.4.01การพัฒนาชุมชน 10 20 30 อาจารย์ปลินดา ระมิงค์วงศ์รายละเอียดรายละเอียด
รป 63.รป.บ.4.01รัฐประศาสนศาสตร์ 32 21 53 อาจารย์ ดร.จตุพร เสถียรคงรายละเอียดรายละเอียด
อธ 63.ศศ.บ.4.01ภาษาอังกฤษธุรกิจ 15 27 42 อาจารย์ ดร.ขวัญหทัย กวดนอกรายละเอียดรายละเอียด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคปกติ
กสว 63.วท.บ.4.1เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 33 2 35 อาจารย์ ดร.นันทนัช จินตพิทักษ์รายละเอียดรายละเอียด
กสว 63.วท.บ.4.2เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 22 5 27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พราวพรรณ อาสาสรรพกิจรายละเอียดรายละเอียด
ค 63.วท.บ.4.1คณิตศาสตร์ 5 7 12 อาจารย์จุฑามาส สุขแยงรายละเอียดรายละเอียด
คม 63.วท.บ.4.1เคมี 5 4 9 อาจารย์ ดร.วาสนา ประภาเลิศรายละเอียดรายละเอียด
คศ.ฟ 63.วท.บ.4.1คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) 3 8 11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา อินภักดีรายละเอียดรายละเอียด
คศ.อ 63.วท.บ.4.1คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) 11 28 39 อาจารย์มยุรี ชมภูงามรายละเอียดรายละเอียด
คศ.อ 63.วท.บ.4.2คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) 11 29 40 อาจารย์สิขเรศ คงแก้วรายละเอียดรายละเอียด
ชว 63.วท.บ.4.1ชีววิทยา 2 13 15 อาจารย์ ดร.อ้อมหทัย ดีแท้รายละเอียดรายละเอียด
ทว 63.วท.บ.4.1เทคโนโลยีเว็บ 10 0 10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมรวี อร่ามกุลรายละเอียดรายละเอียด
ทส 63.วท.บ.4.1เทคโนโลยีสารสนเทศ 24 6 30 อาจารย์กาญจนา ขัติทะจักร์รายละเอียดรายละเอียด
วค 63.วท.บ.4.1วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33 4 37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์รายละเอียดรายละเอียด
วค 63.วท.บ.4.2วิทยาการคอมพิวเตอร์ 29 6 35 อาจารย์ ดร.วาสนา สันติธีรากุลรายละเอียดรายละเอียด
วส 63.วท.บ.4.1วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 2 9 11 อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละรายละเอียดรายละเอียด
สธ 63.วท.บ.4.1สาธารณสุขชุมชน 5 38 43 อาจารย์มุจลินท์ แปงศิริรายละเอียดรายละเอียด
สธ 63.วท.บ.4.2สาธารณสุขชุมชน 5 36 41 อาจารย์ฉัตรศิริ วิภาวินรายละเอียดรายละเอียด
อชภ 63.วท.บ.4.1อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 12 13 อาจารย์วรรณลักษณ์ แสงโสดารายละเอียดรายละเอียด
ภาคพิเศษ
กสว 63.วท.บ.4.01เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 17 1 18 อาจารย์ ดร.ศิริกันยา เลาสุวรรณ์รายละเอียดรายละเอียด
วค 63.วท.บ.4.01วิทยาการคอมพิวเตอร์ 19 8 27 อาจารย์ ดร.ภัทราพร พรหมคำตันรายละเอียดรายละเอียด
คณะวิทยาการจัดการ
ภาคปกติ
กก 63.บธ.บ.4.1การเป็นผู้ประกอบการ 19 12 31 อาจารย์ทรงเกียรติ สังฆมณีรายละเอียดรายละเอียด
จก 63.บธ.บ.4.1การจัดการ 15 36 51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจิมขวัญ รัชชุศานติรายละเอียดรายละเอียด
จก 63.บธ.บ.4.2การจัดการ 16 36 52 อาจารย์สุกัญญา สุทธาวาสน์รายละเอียดรายละเอียด
จก 63.บธ.บ.4.3การจัดการ 11 23 34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรวรรณ บุญมีรายละเอียดรายละเอียด
ตล 63.บธ.บ.4.1การตลาด 24 32 56 อาจารย์พรรณรัตน์ บุญกว้างรายละเอียดรายละเอียด
ตล 63.บธ.บ.4.2การตลาด 22 28 50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาภา ศรีสำราญรายละเอียดรายละเอียด
ทดพ 63.บธ.บ.4.1เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล 26 11 37 อาจารย์ศุภชัย มุกดาสนิทรายละเอียดรายละเอียด
ทดพ 63.บธ.บ.4.2เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล 18 9 27 อาจารย์วลัยพร สุพรรณรายละเอียดรายละเอียด
ธป 63.บธ.บ.4.1ธุรกิจระหว่างประเทศ 11 37 48 อาจารย์ ดร.วินยาภรณ์ พราหมณโชติรายละเอียดรายละเอียด
นท 63.นศ.บ.4.1นิเทศศาสตร์ 30 20 50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดารารัตน์ ไชยาโสรายละเอียดรายละเอียด
นท 63.นศ.บ.4.2นิเทศศาสตร์ 29 18 47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโมรายละเอียดรายละเอียด
นท 63.นศ.บ.4.3นิเทศศาสตร์ 28 18 46 อาจารย์รจนกร แบ่งทิศรายละเอียดรายละเอียด
นท 63.นศ.บ.4.4นิเทศศาสตร์ 38 17 55 อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์รายละเอียดรายละเอียด
บช 63.บช.บ.4.1การบัญชี 4 41 45 อาจารย์กิรณา ยี่สุ่นแซมรายละเอียดรายละเอียด
บช 63.บช.บ.4.2การบัญชี 3 39 42 อาจารย์วีระยุทธ เศรษฐเสถียรรายละเอียดรายละเอียด
บช 63.บช.บ.4.3การบัญชี 4 31 35 อาจารย์วิไลพร ไชยโยรายละเอียดรายละเอียด
บช 63.บช.บ.4.4การบัญชี 3 32 35 อาจารย์พิชญานันท์ อมรพิชญ์รายละเอียดรายละเอียด
บม 63.บธ.บ.4.1การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 11 29 40 อาจารย์ ดร.ปริวัตร ศิระเกียรติสกุลรายละเอียดรายละเอียด
ศฐ 63.ศ.บ.4.1เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล 12 9 21 อาจารย์กันตา ตันนิยมรายละเอียดรายละเอียด
ภาคพิเศษ
จก 63.บธ.บ.4.01การจัดการ 28 46 74 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงตะวัน พลอาจรายละเอียดรายละเอียด
จก 63.บธ.บ.4.03การจัดการ 17 19 36 อาจารย์ปียารัตน์ ศรีศักดารายละเอียดรายละเอียด
ตล 63.บธ.บ.4.01การตลาด 17 11 28 อาจารย์เบญจพร หน่อชายรายละเอียดรายละเอียด
นท 63.นศ.บ.4.01นิเทศศาสตร์ 18 24 42 อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์รายละเอียดรายละเอียด
บช 63.บช.บ.4.01การบัญชี 11 24 35 อาจารย์ชุลีกาญจน์ ไชยเมืองดีรายละเอียดรายละเอียด
บช 63.บช.บ.4.02การบัญชี 1 21 22 อาจารย์กิรณา ยี่สุ่นแซมรายละเอียดรายละเอียด
คณะวิทยาลัยนานาชาติ
ภาคปกติ
กบน 63.บธ.บ.4.1การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 13 23 36 อาจารย์จิตติคุณ นิยมสิริรายละเอียดรายละเอียด
กบน 63.บธ.บ.4.2การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 11 22 33 อาจารย์เจนจิรา อาษากิจรายละเอียดรายละเอียด
จกน 63.บธ.บ.4.1การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 11 26 37 อาจารย์แวววรรณ ละอองศรีรายละเอียดรายละเอียด
จธ 63.ศศ.บ.4.1ภาษาจีนธุรกิจ 10 32 42 อาจารย์ตุลยนุสรญ์ สุภาษารายละเอียดรายละเอียด
จธ 63.ศศ.บ.4.2ภาษาจีนธุรกิจ 6 38 44 อาจารย์ตุลยนุสรญ์ สุภาษารายละเอียดรายละเอียด
ทสธ 63.ศศ.บ.4.1ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2 1 3 อาจารย์ภุสัสชิ กันทะบุผารายละเอียดรายละเอียด
ภอป 63.ศศ.บ.4.1ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 10 26 36 อาจารย์กมลวัน สังสีแก้วรายละเอียดรายละเอียด
ภอป 63.ศศ.บ.4.2ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 12 21 33 อาจารย์ณัฎฐา ศศิธรรายละเอียดรายละเอียด
ภอป 63.ศศ.บ.4.3ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 9 26 35 อาจารย์วีรวัส เลิศรมยานันท์รายละเอียดรายละเอียด
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
ภาคปกติ ป.โท - เอก
กสค 63.วท.ม.2.1การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาเคมี 0 2 2 รายละเอียดรายละเอียด
กสท 63.วท.ม.2.1การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 0 1 รายละเอียดรายละเอียด
กสฟ 63.วท.ม.2.1การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 1 0 1 รายละเอียดรายละเอียด
บธ.ตล 63.บธ.ม.2.1การบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการตลาด 0 1 1 รายละเอียดรายละเอียด
บศ 63.ค.ด.2.1การบริหารการศึกษา 0 5 5 รายละเอียดรายละเอียด
สธศ 63.ส.ม.2.1สาธารณสุขศาสตร์ 1 6 7 รายละเอียดรายละเอียด
อ 63.ศศ.ม.2.1ภาษาอังกฤษศึกษา 0 2 2 รายละเอียดรายละเอียด
ภาคพิเศษ ป.โท - เอก
บธ.จก 63.บธ.ม.2.1การบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการ 3 3 6 รายละเอียดรายละเอียด
บศ 63.ค.ด.2.2การบริหารการศึกษา 5 3 8 รายละเอียดรายละเอียด
บศ 63.ค.ม.2.1การบริหารการศึกษา 9 10 19 รายละเอียดรายละเอียด
วจ.กฐ 63.ค.ม.2.1วิทยาการจัดการเรียนรู้ (กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย) 0 5 5 รายละเอียดรายละเอียด
วจ.กป 63.ค.ม.2.1วิทยาการจัดการเรียนรู้ (กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้การประถมศึกษา) 1 4 5 รายละเอียดรายละเอียด
วจ.ส 63.ค.ม.2.1วิทยาการจัดการเรียนรู้ (กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา) 4 1 5 รายละเอียดรายละเอียด
ศพย 63.ปร.ด.2.1ศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 6 4 10 รายละเอียดรายละเอียด
รวม1,2222,0083,230   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล