เมนูหลักกรุณาป้อนรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน
  รหัสประจำตัว
รหัสผ่าน

*** เมื่อเข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรกแล้ว กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัย ***
  
หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษา
1. Username เป็น รหัสประจำตัวนักศึกษา
2. Password เป็น เลขประจำตัวประชาชนต่อด้วยวันเดือนปีเกิด
ตัวอย่างเช่น เลขประจำตัวประชาชน 1111111111111 เกิดวันที่ 05/01/28 กรุณาใส่รหัส 1111111111111050128
ในครั้งแรกที่เข้าใช้งานระบบ
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา
1. Username เป็น รหัสประจำตัวนักศึกษา
2. Password เป็น เลขประจำตัวประชาชน
หากทำตามขั้นตอนแล้วไม่สามารถ Login ได้ให้ติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล