เมนูหลัก

หลักสูตรที่เปิดสอน
    ประเภทนักศึกษา
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิต ปีหลักสูตรปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ   
  สาขาวิชาการประถมศึกษา1362566 4 2.00
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย1362566 4 2.00
  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ1332566 4 2.00
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์1402566 4 2.00
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา1362566 4 2.00
  สาขาวิชาเคมี1332566 4 2.00
  สาขาวิชาชีววิทยา1352566 4 2.00
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา1352566 4 2.00
  สาขาวิชานาฏศิลป์1332566 4 2.00
  สาขาวิชาพลศึกษา1392566 4 2.00
  สาขาวิชาฟิสิกส์1342566 4 2.00
  สาขาวิชาภาษาจีน1362566 4 2.00
  สาขาวิชาภาษาไทย1362566 4 2.00
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1342566 4 2.00
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป1332566 4 2.00
  สาขาวิชาศิลปศึกษา1342566 4 2.00
  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์1342566 4 2.00
  สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว)1332563 4 2.00
  สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ)1332563 4 2.00
  สาขาวิชาการประถมศึกษา1382562 4 2.00
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย1372562 4 2.00
  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ752562 4 2.00
  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์1382562 4 2.00
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์1352562 4 2.00
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา1382562 4 2.00
  สาขาวิชาเคมี1362562 4 2.00
  สาขาวิชาชีววิทยา1362562 4 2.00
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา1352562 4 2.00
  สาขาวิชานาฏศิลป์1352562 4 2.00
  สาขาวิชาพลศึกษา1372562 4 2.00
  สาขาวิชาฟิสิกส์752562 4 2.00
  สาขาวิชาภาษาจีน1382562 4 2.00
  สาขาวิชาภาษาไทย1382562 4 2.00
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1382562 4 2.00
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป1362562 4 2.00
  สาขาวิชาศิลปศึกษา1382562 4 2.00
  สาขาวิชาสังคมศึกษา1382562 4 2.00
  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์1382562 4 2.00
  สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว)1332558 4 2.00
  สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ)1332558 4 2.00
  สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาการแนะแนว)1332554 4 2.00
  สาขาวิชาจิตวิทยา (จิตวิทยาองค์การ)1262554 4 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (5 ปี) ภาคปกติ   
  สาขาวิชาการประถมศึกษา1702562 4 2.00
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา1022561 5 2.00
  สาขาวิชาการประถมศึกษา1702560 5 2.00
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย1722560 5 2.00
  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์1772560 5 2.00
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์1692560 5 2.00
  สาขาวิชาเคมี1752560 5 2.00
  สาขาวิชาชีววิทยา1732560 5 2.00
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา1712560 5 2.00
  สาขาวิชานาฏศิลป์1742560 5 2.00
  สาขาวิชาพลศึกษา1782560 5 2.00
  สาขาวิชาฟิสิกส์1742560 5 2.00
  สาขาวิชาภาษาจีน1772560 5 2.00
  สาขาวิชาภาษาไทย1692560 5 2.00
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1772560 5 2.00
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป1732560 5 2.00
  สาขาวิชาศิลปศึกษา1722560 5 2.00
  สาขาวิชาสังคมศึกษา1742560 5 2.00
  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์1752560 5 2.00
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา1642556 5 2.00
  สาขาวิชาการประถมศึกษา1642555 5 2.00
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย1672555 5 2.00
  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์1572555 5 2.00
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์1642555 5 2.00
  สาขาวิชาเคมี1722555 5 2.00
  สาขาวิชาชีววิทยา1762555 5 2.00
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา1672555 5 2.00
  สาขาวิชานาฏศิลป์1742555 5 2.00
  สาขาวิชาพลศึกษา1682555 5 2.00
  สาขาวิชาฟิสิกส์1722555 5 2.00
  สาขาวิชาภาษาจีน1642555 5 2.00
  สาขาวิชาภาษาไทย1642555 5 2.00
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1672555 5 2.00
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป1682555 5 2.00
  สาขาวิชาศิลปศึกษา1682555 5 2.00
  สาขาวิชาสังคมศึกษา1732555 5 2.00
  สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา1702555 5 2.00
  สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ1582553 5 2.00
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย1662553 5 2.00
  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ1662553 5 2.00
  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์1632553 5 2.00
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์1642553 5 2.00
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา1642553 5 2.00
  สาขาวิชาเคมี1692553 5 2.00
  สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว1582553 5 2.00
  สาขาวิชาชีววิทยา1702553 5 2.00
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา1662553 5 2.00
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา1672553 5 2.00
  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย1662553 5 2.00
  สาขาวิชาพลศึกษา1652553 5 2.00
  สาขาวิชาฟิสิกส์1692553 5 2.00
  สาขาวิชาภาษาจีน1702553 5 2.00
  สาขาวิชาภาษาไทย1702553 5 2.00
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1642553 5 2.00
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์1692553 5 2.00
  สาขาวิชาศิลปศึกษา1712553 5 2.00
  สาขาวิชาสังคมศึกษา1662553 5 2.00
  สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา1662553 5 2.00
  สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ1672552 5 2.00
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย1662552 5 2.00
  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์1672552 5 2.00
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์1652552 5 2.00
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา1672552 5 2.00
  สาขาวิชาเคมี1652552 5 2.00
  สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว1672552 5 2.00
  สาขาวิชาชีววิทยา1662552 5 2.00
  สาขาวิชาดนตรีศึกษา1662552 5 2.00
  สาขาวิชานาฏศิลป์1662552 5 2.00
  สาขาวิชาพลศึกษา1862552 5 2.00
  สาขาวิชาฟิสิกส์1662552 5 2.00
  สาขาวิชาภาษาจีน1672552 5 2.00
  สาขาวิชาภาษาไทย1672552 5 2.00
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ1662552 5 2.00
  สาขาวิชาศิลปศึกษา1662552 5 2.00
  สาขาวิชาสังคมศึกษา1662552 5 2.00
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล