เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
แสดงข้อมูล   แต่ละห้อง   ทุกห้อง
    ใช้เมาส์คลิกที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง
ศูนย์/สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
01  อาคาร 1
02  อาคาร 2
03  อาคาร 3
04  อาคาร 4
05  อาคาร 5
06  อาคาร 6
07  อาคาร 7
08  อาคาร 8
09  อาคาร 9
10  อาคาร 10
11  อาคาร 11
12  อาคาร 12
13  อาคาร 13
14  อาคาร 14
15  อาคาร 15
17  อาคาร 17
18  อาคาร 18
19  อาคาร 19
20  อาคาร 20
   22อาคาร 22
23  อาคาร 23
26  อาคาร 26
27  อาคาร 27
28  อาคาร 28
29  อาคาร 29
ECOA  ECOA ศูนย์แม่สา
ศาลาร่มโพธิ์  ศาลาร่มโพธิ์
ห้องเรียนออนไลน์  ห้องเรียนออนไลน์
ห้องสอบออนไลน์  ห้องสอบออนไลน์
ห้องสอบออนไลน์ 2  ห้องสอบออนไลน์2
ห้องสอบออนไลน์ 3  ห้องสอบออนไลน์ 3
ห้องสอบออนไลน์ 4  ห้องสอบออนไลน์ 4
ศูนย์/สถานศึกษา แม่ฮ่องสอน
01  อาคารเรียนรวม 1
02  อาคารเรียนรวม 2
03  อาคารหอประชุมกลางดอย
04  อาคารหอประชุมอิงดอย
05  อาคารศูนย์การเรียนรู้
AA  อาคารเรียนรวม A
BB  อาคารเรียนรวม B
ศูนย์/สถานศึกษา Adicet
adiCET  adiCET
ศูนย์/สถานศึกษา แม่สา
A  อาคาร A
B  อาคาร B
C  อาคาร C
D  อาคาร D
   Eอาคาร E
   Fอาคาร F
   Gอาคาร G
H  อาคาร H
ศูนย์/สถานศึกษา แม่ริม
A  อาคาร A
B  อาคาร B
C  อาคาร C
IT  อาคาร แมลงปอ
TE  อาคาร เทคโนโลยีอุตสหกรรม คณะวิทย์
ปช  อาคาร สำนักงาน
พล  อาคาร เพาะเลี้ยง
รญ  อาคาร ประกอบ
ลน  อาคาร เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
วท  อาคาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สม  อาคาร สโมสรนักศึกษาเกษตร
ห้องสอบออนไลน์ 5  ห้องสอบออนไลน์ 5
ห้องสอบออนไลน์ 6  ห้องสอบออนไลน์ 6
อส  อาคาร อุตสาหกรรมเกษตร
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล