เมนูหลัก

จำนวนนักศึกษาตามหมู่เรียน
ศูนย์/สถานศึกษา  
ประเภทผู้เรียน  
คณะ  
ปีที่เข้า   / 1 2 3 
ชื่อย่อกลุ่มสาขาวิชาชายหญิงรวมอาจารย์ที่ปรึกษาแผนการเรียนรายชื่อนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคปกติ
จ 64.ศศ.บ.4.1ภาษาจีน 6 39 45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์รายละเอียดรายละเอียด
จ 64.ศศ.บ.4.2ภาษาจีน 7 41 48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์รายละเอียดรายละเอียด
จ 64.ศศ.บ.4.3ภาษาจีน 8 37 45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์รายละเอียดรายละเอียด
ดนส 64.ศป.บ.4.1ดนตรีสากล 52 5 57 อาจารย์นิรุตร์ แก้วหล้ารายละเอียดรายละเอียด
ท 64.ศศ.บ.4.1ภาษาไทย 5 52 57 อาจารย์พงศ์ฐิติ พัสอ๋องรายละเอียดรายละเอียด
ทท 64.ศศ.บ.4.1การท่องเที่ยว 11 44 55 อาจารย์ ดร.ขัตติยา กลัญทกะปกรณ์รายละเอียดรายละเอียด
ทท 64.ศศ.บ.4.2การท่องเที่ยว 14 40 54 อาจารย์จารุณี ศรีบุรีรายละเอียดรายละเอียด
นต 64.น.บ.4.1นิติศาสตร์ 28 35 63 อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์รายละเอียดรายละเอียด
นต 64.น.บ.4.2นิติศาสตร์ 25 35 60 อาจารย์ณฐ นารินทร์รายละเอียดรายละเอียด
ฝศ 64.ศศ.บ.4.1ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 5 5 10 อาจารย์สุทธินี เดชารัตน์รายละเอียดรายละเอียด
พช 64.ศศ.บ.4.1การพัฒนาชุมชน 18 33 51 อาจารย์พจนา มณฑีรรัตน์รายละเอียดรายละเอียด
พช 64.ศศ.บ.4.2การพัฒนาชุมชน 22 30 52 อาจารย์ ดร.ลัดดา ประสพสมบัติรายละเอียดรายละเอียด
ภก 64.ศศ.บ.4.1ภาษาเกาหลี 2 44 46 อาจารย์ณัฐวุฒิ ลือดีรายละเอียดรายละเอียด
ภก 64.ศศ.บ.4.2ภาษาเกาหลี 6 41 47 อาจารย์ณัฐวุฒิ ลือดีรายละเอียดรายละเอียด
ภญ 64.ศศ.บ.4.1ภาษาญี่ปุ่น 20 24 44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ หงษ์อนุรักษ์รายละเอียดรายละเอียด
ภญ 64.ศศ.บ.4.2ภาษาญี่ปุ่น 17 27 44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ หงษ์อนุรักษ์รายละเอียดรายละเอียด
ภส 64.วท.บ.4.1ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 16 20 36 อาจารย์บรมศักดิ์ กลั่นเรืองแสงรายละเอียดรายละเอียด
รป 64.รป.บ.4.1รัฐประศาสนศาสตร์ 14 46 60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักฎา เมธีโภคพงษ์รายละเอียดรายละเอียด
รป 64.รป.บ.4.2รัฐประศาสนศาสตร์ 15 44 59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักฎา เมธีโภคพงษ์รายละเอียดรายละเอียด
วธ 64.ศศ.บ.4.1วัฒนธรรมศึกษา 12 21 33 อาจารย์วิชญา มาแก้วรายละเอียดรายละเอียด
ศปส 64.ศศ.บ.4.1ศิลปะการแสดง 22 34 56 อาจารย์ตรีธวัฒน์ มีสมศักดิ์รายละเอียดรายละเอียด
ศอ 64.ศป.บ.4.1ศิลปะและการออกแบบ 33 26 59 อาจารย์เอกพงศ์ สุริยงค์รายละเอียดรายละเอียด
สทส 64.ศศ.บ.4.1สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 5 6 11 อาจารย์ ดร.ทัศวรรณ ธิมาคำรายละเอียดรายละเอียด
อ 64.ศศ.บ.4.1ภาษาอังกฤษ 17 27 44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี รังษีชัชวาลรายละเอียดรายละเอียด
อ 64.ศศ.บ.4.2ภาษาอังกฤษ 15 30 45 อาจารย์ศิริพรรณ สุวรรณาลัยรายละเอียดรายละเอียด
อธ 64.ศศ.บ.4.1ภาษาอังกฤษธุรกิจ 12 32 44 อาจารย์ ดร.นิตยา สงวนงามรายละเอียดรายละเอียด
อธ 64.ศศ.บ.4.2ภาษาอังกฤษธุรกิจ 13 32 45 อาจารย์ ดร.ขวัญหทัย กวดนอกรายละเอียดรายละเอียด
ภาคพิเศษ
นต 64.น.บ.4.01นิติศาสตร์ 22 12 34 อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์รายละเอียดรายละเอียด
รป 64.รป.บ.4.01รัฐประศาสนศาสตร์ 29 12 41 อาจารย์ ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์รายละเอียดรายละเอียด
อธ 64.ศศ.บ.4.01ภาษาอังกฤษธุรกิจ 12 28 40 อาจารย์ณพัชญาฐ์ สุขพัชราภรณ์รายละเอียดรายละเอียด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคปกติ
กสว 64.วท.บ.4.2เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 21 10 31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ พงษ์เมษารายละเอียดรายละเอียด
กสว 64.วท.บ.4.3เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง 29 3 32 อาจารย์ ดร.ศิริกันยา เลาสุวรรณ์รายละเอียดรายละเอียด
ค 64.วท.บ.4.1คณิตศาสตร์ 5 8 13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ เตี้ยมมีรายละเอียดรายละเอียด
คม 64.วท.บ.4.1เคมี 1 10 11 อาจารย์ ดร.นีรนุช ไชยรังษีรายละเอียดรายละเอียด
คศ.ฟ 64.วท.บ.4.1คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) 1 12 13 อาจารย์ศิริจันทร์ อุปาละรายละเอียดรายละเอียด
คศ.ฟ 64.วท.บ.4.2คหกรรมศาสตร์ (การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ) 0 6 6 อาจารย์ศิริจันทร์ อุปาละรายละเอียดรายละเอียด
คศ.อ 64.วท.บ.4.1คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) 12 32 44 อาจารย์ ดร.ธัญนันท์ ฤทธิ์มณีรายละเอียดรายละเอียด
คศ.อ 64.วท.บ.4.2คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) 10 32 42 อาจารย์ครองจิต วรรณวงศ์รายละเอียดรายละเอียด
ชว 64.วท.บ.4.1ชีววิทยา 1 20 21 อาจารย์ ดร.วัชรี หาญเมืองใจรายละเอียดรายละเอียด
ทว 64.วท.บ.4.1เทคโนโลยีเว็บ 11 2 13 อาจารย์ ดร.รสลิน เพตะกรรายละเอียดรายละเอียด
ทส 64.วท.บ.4.1เทคโนโลยีสารสนเทศ 28 6 34 อาจารย์ ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการรายละเอียดรายละเอียด
นด 64.ทล.บ.4.1นวัตกรรมดิจิทัล 8 2 10 อาจารย์ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูลรายละเอียดรายละเอียด
วค 64.วท.บ.4.1วิทยาการคอมพิวเตอร์ 34 7 41 อาจารย์ ดร.ภัทราพร พรหมคำตันรายละเอียดรายละเอียด
วค 64.วท.บ.4.2วิทยาการคอมพิวเตอร์ 33 7 40 อาจารย์อำนาจ โกวรรณรายละเอียดรายละเอียด
วส 64.วท.บ.4.1วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1 10 11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์รายละเอียดรายละเอียด
สธ 64.ส.บ.4.1สาธารณสุขชุมชน 6 39 45 อาจารย์ ดร.สิวลี รัตนปัญญารายละเอียดรายละเอียด
สธ 64.ส.บ.4.2สาธารณสุขชุมชน 4 39 43 อาจารย์ ดร.วิทญา ตันอารีย์รายละเอียดรายละเอียด
สปว 64.วท.บ.4.1สถิติประยุกต์ แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ 6 8 14 อาจารย์ ดร.กมล สนิทธรรมรายละเอียดรายละเอียด
อชภ 64.วท.บ.4.1อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 36 40 อาจารย์มะลิวัลย์ พวงมณีรายละเอียดรายละเอียด
คณะวิทยาการจัดการ
ภาคปกติ
กก 64.บธ.บ.4.1การเป็นผู้ประกอบการ 19 24 43 อาจารย์รัญชิดา เพิ่มศิริรายละเอียดรายละเอียด
จก 64.บธ.บ.4.1การจัดการ 19 39 58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย บุญมีรายละเอียดรายละเอียด
จก 64.บธ.บ.4.2การจัดการ 25 32 57 อาจารย์ ดร.ภัทรานิษฐ์ กิตติ์ธิตินันท์รายละเอียดรายละเอียด
จก 64.บธ.บ.4.3การจัดการ 6 52 58 อาจารย์ ดร.ดรุชา รัตนดำรงอักษรรายละเอียดรายละเอียด
ตล 64.บธ.บ.4.1การตลาด 21 25 46 อาจารย์ ดร.ปะราสี เอนกรายละเอียดรายละเอียด
ตล 64.บธ.บ.4.2การตลาด 19 33 52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ ชุ่มอุ่นรายละเอียดรายละเอียด
ตล 64.บธ.บ.4.3การตลาด 20 29 49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธ์หทัย ตันสุหัชรายละเอียดรายละเอียด
ทดพ 64.บธ.บ.4.1เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล 12 6 18 อาจารย์ ดร.รัฐ ใจรักษ์รายละเอียดรายละเอียด
ทดพ 64.บธ.บ.4.2เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงการจัดการพาณิชย์ดิจิทัล 7 3 10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์รายละเอียดรายละเอียด
ทดส 64.บธ.บ.4.1เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 16 8 24 อาจารย์ชยภัทร พุ่มจันทร์รายละเอียดรายละเอียด
ทดส 64.บธ.บ.4.2เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ แขนงระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 15 6 21 อาจารย์อุบลวรรณา เกษตรเอี่ยมรายละเอียดรายละเอียด
ธป 64.บธ.บ.4.1ธุรกิจระหว่างประเทศ 14 46 60 อาจารย์จุฑาลักษณ์ สายแปงรายละเอียดรายละเอียด
นท 64.นศ.บ.4.1นิเทศศาสตร์ 30 24 54 อาจารย์ ดร.อัญมณี ภักดีมวลชนรายละเอียดรายละเอียด
นท 64.นศ.บ.4.2นิเทศศาสตร์ 32 22 54 อาจารย์ศิโรช แท่นรัตนกุลรายละเอียดรายละเอียด
นท 64.นศ.บ.4.3นิเทศศาสตร์ 30 21 51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวันรายละเอียดรายละเอียด
นท 64.นศ.บ.4.4นิเทศศาสตร์ 27 25 52 อาจารย์ ดร.อุไร ไชยเสนรายละเอียดรายละเอียด
บช 64.บช.บ.4.1การบัญชี 8 31 39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ คำใจรายละเอียดรายละเอียด
บช 64.บช.บ.4.2การบัญชี 7 30 37 อาจารย์พรวีนัส บุญมากาศรายละเอียดรายละเอียด
บช 64.บช.บ.4.3การบัญชี 1 47 48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาลรายละเอียดรายละเอียด
บม 64.บธ.บ.4.1การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 16 24 40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชวิทย์ นิลวรรณรายละเอียดรายละเอียด
ศฐ 64.ศ.บ.4.1เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล 6 7 13 อาจารย์ ดร.พชรพร อากรสกุลรายละเอียดรายละเอียด
ภาคพิเศษ
จก 64.บธ.บ.4.01การจัดการ 24 55 79 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา สัตโยภาสรายละเอียดรายละเอียด
จก 64.บธ.บ.4.03การจัดการ 17 23 40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงตะวัน พลอาจรายละเอียดรายละเอียด
นท 64.นศ.บ.4.01นิเทศศาสตร์ 19 14 33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์ พลวันรายละเอียดรายละเอียด
คณะวิทยาลัยนานาชาติ
ภาคปกติ
กบน 64.บธ.บ.4.1การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 5 26 31 อาจารย์ลัลลิยา แพร่พาณิชวัฒน์รายละเอียดรายละเอียด
จกน 64.บธ.บ.4.1การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 15 12 27 อาจารย์ภาสินีส์ เหลืองวิเศษกุลรายละเอียดรายละเอียด
จธ 64.ศศ.บ.4.1ภาษาจีนธุรกิจ 12 36 48 อาจารย์กิตติรัตน์ พจน์ไตรทิพย์รายละเอียดรายละเอียด
จธ 64.ศศ.บ.4.2ภาษาจีนธุรกิจ 7 34 41 อาจารย์กิตติรัตน์ พจน์ไตรทิพย์รายละเอียดรายละเอียด
ทสธ 64.ศศ.บ.4.1ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3 2 5 อาจารย์เยาวรัตน์ รุธีรยุทธรายละเอียดรายละเอียด
ภอป 64.ศศ.บ.4.1ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 10 35 45 อาจารย์อนุสรา ศิริมงคลรายละเอียดรายละเอียด
ภอป 64.ศศ.บ.4.2ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 15 26 41 อาจารย์ธัญลักษณ์ คำพรหมรายละเอียดรายละเอียด
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
ภาคปกติ ป.โท - เอก
กสค 64.วท.ม.2.1.2การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาเคมี 1 0 1 รายละเอียดรายละเอียด
กสช 64.วท.ม.2.1.2การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาชีววิทยา 2 3 5 รายละเอียดรายละเอียด
กสท 64.วท.ม.2.1.2การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 7 9 รายละเอียดรายละเอียด
กสฟ 64.วท.ม.2.1.2การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 1 1 2 รายละเอียดรายละเอียด
บธ.จก 64.บธ.ม.2.1การบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการ 0 1 1 รายละเอียดรายละเอียด
บศ 64.ค.ด.2.1การบริหารการศึกษา 0 1 1 รายละเอียดรายละเอียด
ภาคพิเศษ ป.โท - เอก
กสช 64.วท.ม.2.01.2การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาชีววิทยา 0 1 1 รายละเอียดรายละเอียด
กสท 64.วท.ม.2.01.1การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 4 6 รายละเอียดรายละเอียด
กสท 64.วท.ม.2.01.2การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 0 3 3 รายละเอียดรายละเอียด
นวก 64.วท.ม.2.01นวัตกรรมการจัดการวิสาหกิจการเกษตรและอาหาร 0 9 9 รายละเอียดรายละเอียด
บธ.จก 64.บธ.ม.2.01การบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการจัดการ 3 0 3 รายละเอียดรายละเอียด
บธ.ตล 64.บธ.ม.2.01การบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการตลาด 0 2 2 รายละเอียดรายละเอียด
บศ 64.ค.ด.2.1การบริหารการศึกษา 3 7 10 รายละเอียดรายละเอียด
บศ 64.ค.ม.2.01การบริหารการศึกษา 12 8 20 รายละเอียดรายละเอียด
ป 64.ป.บัณฑิต2.1ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 9 21 30 อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ อารมย์เกลี้ยงรายละเอียดรายละเอียด
ป 64.ป.บัณฑิต2.2ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 7 23 30 อาจารย์ ดร.รัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญรายละเอียดรายละเอียด
ป 64.ป.บัณฑิต2.3ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 10 20 30 อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา คนการณ์รายละเอียดรายละเอียด
ป 64.ป.บัณฑิต2.4ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 7 23 30 อาจารย์ชวลิต ขอดศิริรายละเอียดรายละเอียด
ป 64.ป.บัณฑิต2.5ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 9 21 30 อาจารย์อัณณ์ชญากร พัฒนประสิทธิ์รายละเอียดรายละเอียด
ป 64.ป.บัณฑิต2.6ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 9 21 30 อาจารย์โกวิท จอมคำรายละเอียดรายละเอียด
วจ.กฐ 64.ค.ม.2.01วิทยาการจัดการเรียนรู้ (กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย) 0 9 9 รายละเอียดรายละเอียด
วจ.กป 64.ค.ม.2.01วิทยาการจัดการเรียนรู้ (กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้การประถมศึกษา) 2 7 9 รายละเอียดรายละเอียด
วจ.ค 64.ค.ม.2.01วิทยาการจัดการเรียนรู้ (กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์) 1 3 4 รายละเอียดรายละเอียด
วจ.จ 64.ค.ม.2.01วิทยาการจัดการเรียนรู้ (กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน) 1 4 5 รายละเอียดรายละเอียด
วจ.ท 64.ค.ม.2.01วิทยาการจัดการเรียนรู้ (กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย) 2 5 7 รายละเอียดรายละเอียด
วจ.พล 64.ค.ม.2.01วิทยาการจัดการเรียนรู้ (กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา) 1 4 5 รายละเอียดรายละเอียด
วจ.ส 64.ค.ม.2.01วิทยาการจัดการเรียนรู้ (กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา) 2 0 2 รายละเอียดรายละเอียด
วจ.อ 64.ค.ม.2.01วิทยาการจัดการเรียนรู้ (กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ) 1 5 6 รายละเอียดรายละเอียด
ศพย 64.ปร.ด.2.1ศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 3 7 10 รายละเอียดรายละเอียด
ศพย 64.ศศ.ม.2.01ศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 6 4 10 รายละเอียดรายละเอียด
สธศ 64.ส.ม.2.01สาธารณสุขศาสตร์ 2 4 6 รายละเอียดรายละเอียด
อ 64.ศศ.ม.2.01ภาษาอังกฤษศึกษา 0 4 4 รายละเอียดรายละเอียด
คณะสำนักทะเบียนและประมวลผล
ภาคพิเศษ
AN 64.0.1ศิษย์เก่าเรียนฟรี 0 1 1 นางสาวเสาร์คำ เมืองแก้วรายละเอียดรายละเอียด
รวม1,2732,2213,494   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2021   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล