เมนูหลัก

จำนวนนักศึกษาตามหมู่เรียน
ศูนย์/สถานศึกษา  
ประเภทผู้เรียน  
คณะ  
ปีที่เข้า   / 1 2 3 
ชื่อย่อกลุ่มสาขาวิชาชายหญิงรวมอาจารย์ที่ปรึกษาแผนการเรียนรายชื่อนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาคปกติ
จ 65.ศศ.บ.4.1ภาษาจีน 10 41 51 อาจารย์ ดร.พัศศ์ ผณิณศวรสกุลรายละเอียดรายละเอียด
จ 65.ศศ.บ.4.2ภาษาจีน 8 39 47 อาจารย์ ดร.พัศศ์ ผณิณศวรสกุลรายละเอียดรายละเอียด
ดนส 65.ศป.บ.4.1ดนตรีสากล 47 9 56 อาจารย์อิศรากร พัลวัลย์รายละเอียดรายละเอียด
ท 65.ศศ.บ.4.1ภาษาไทย 10 44 54 อาจารย์นัยนา ครุฑเมืองรายละเอียดรายละเอียด
ทท 65.ศศ.บ.4.1การท่องเที่ยว 12 39 51 อาจารย์มณวิภา ยาเจริญรายละเอียดรายละเอียด
ทท 65.ศศ.บ.4.2การท่องเที่ยว 14 39 53 อาจารย์ ดร.งามนิจ แสนนำพลรายละเอียดรายละเอียด
นต 65.น.บ.4.1นิติศาสตร์ 19 38 57 อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์รายละเอียดรายละเอียด
นต 65.น.บ.4.2นิติศาสตร์ 22 36 58 อาจารย์จรินทิพย์ ตรัยตรึงตรีคูณรายละเอียดรายละเอียด
ฝศ 65.ศศ.บ.4.1ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ 3 8 11 อาจารย์กิตติพงศ์ ติรณะรัตรายละเอียดรายละเอียด
พช 65.ศศ.บ.4.1การพัฒนาชุมชน 23 27 50 อาจารย์ฐากูร ข่าขันมะลีรายละเอียดรายละเอียด
พช 65.ศศ.บ.4.2การพัฒนาชุมชน 24 29 53 อาจารย์โฆษิต ไชยประสิทธิ์รายละเอียดรายละเอียด
ภก 65.ศศ.บ.4.1ภาษาเกาหลี 0 44 44 อาจารย์ประภารัตน์ ทองสั้นรายละเอียดรายละเอียด
ภก 65.ศศ.บ.4.2ภาษาเกาหลี 1 39 40 อาจารย์ประภารัตน์ ทองสั้นรายละเอียดรายละเอียด
ภญ 65.ศศ.บ.4.1ภาษาญี่ปุ่น 20 24 44 อาจารย์อุรพล แดนโพธิ์รายละเอียดรายละเอียด
ภญ 65.ศศ.บ.4.2ภาษาญี่ปุ่น 14 31 45 อาจารย์อุรพล แดนโพธิ์รายละเอียดรายละเอียด
ภส 65.วท.บ.4.1ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 9 5 14 อาจารย์ ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์รายละเอียดรายละเอียด
รป 65.รป.บ.4.1รัฐประศาสนศาสตร์ 11 43 54 อาจารย์พัชราพรรณ ชอบธรรมรายละเอียดรายละเอียด
รป 65.รป.บ.4.2รัฐประศาสนศาสตร์ 14 38 52 อาจารย์พัชราพรรณ ชอบธรรมรายละเอียดรายละเอียด
วธ 65.ศศ.บ.4.1วัฒนธรรมศึกษา 10 11 21 อาจารย์พัฒนินทร์ ศุขโรจน์รายละเอียดรายละเอียด
ศปส 65.ศศ.บ.4.1ศิลปะการแสดง 17 27 44 อาจารย์ ดร.ศริยา หงษ์ยี่สิบเอ็ดรายละเอียดรายละเอียด
ศอ 65.ศป.บ.4.1ศิลปะและการออกแบบ 23 41 64 อาจารย์ ดร.กนิษฐา พวงศรีรายละเอียดรายละเอียด
สทส 65.ศศ.บ.4.1สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 4 6 10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชโรชีนีย์ ชัยมินทร์รายละเอียดรายละเอียด
อ 65.ศศ.บ.4.1ภาษาอังกฤษ 9 36 45 อาจารย์จารุณี นาคเจริญรายละเอียดรายละเอียด
อ 65.ศศ.บ.4.2ภาษาอังกฤษ 10 38 48 อาจารย์พิชชาพร โอภาศรายละเอียดรายละเอียด
อธ 65.ศศ.บ.4.1ภาษาอังกฤษธุรกิจ 12 36 48 อาจารย์เกศินี ศรีรัตน์รายละเอียดรายละเอียด
อธ 65.ศศ.บ.4.2ภาษาอังกฤษธุรกิจ 12 34 46 อาจารย์กมลฉัตร ทานะมัยรายละเอียดรายละเอียด
ภาคพิเศษ
นต 65.น.บ.4.01นิติศาสตร์ 15 14 29 อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์รายละเอียดรายละเอียด
รป 65.รป.บ.4.01รัฐประศาสนศาสตร์ 21 20 41 อาจารย์พัชราพรรณ ชอบธรรมรายละเอียดรายละเอียด
อธ 65.ศศ.บ.4.01ภาษาอังกฤษธุรกิจ 7 21 28 อาจารย์เกศินี ศรีรัตน์รายละเอียดรายละเอียด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคปกติ
ค 65.วท.บ.4.1คณิตศาสตร์ 5 6 11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนินาถ จันทรรายละเอียดรายละเอียด
คศ.ฟ 65.วท.บ.4.1คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 2 11 13 อาจารย์จิราพร ชุมชิตรายละเอียดรายละเอียด
คศ.ฟ 65.วท.บ.4.2คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 0 3 3 อาจารย์จิราพร ชุมชิตรายละเอียดรายละเอียด
คศ.อ 65.วท.บ.4.1คหกรรมศาสตร์ กุล่มวิชาอาหารและโภชนาการ 12 29 41 อาจารย์ ดร.ธัญนันท์ ฤทธิ์มณีรายละเอียดรายละเอียด
คศ.อ 65.วท.บ.4.2คหกรรมศาสตร์ กุล่มวิชาอาหารและโภชนาการ 10 29 39 อาจารย์สิขเรศ คงแก้วรายละเอียดรายละเอียด
ชว 65.วท.บ.4.1ชีววิทยา 5 15 20 อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์รายละเอียดรายละเอียด
ทว 65.วท.บ.4.1เทคโนโลยีเว็บ 11 2 13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารุ่ง ตันตระกูลรายละเอียดรายละเอียด
ทส 65.วท.บ.4.1เทคโนโลยีสารสนเทศ 29 9 38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญารายละเอียดรายละเอียด
วค 65.วท.บ.4.1วิทยาการคอมพิวเตอร์ 38 9 47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัยรายละเอียดรายละเอียด
วค 65.วท.บ.4.2วิทยาการคอมพิวเตอร์ 37 7 44 อาจารย์ ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัยรายละเอียดรายละเอียด
วส 65.วท.บ.4.1วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 4 8 12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรีรายละเอียดรายละเอียด
สธ 65.ส.บ.4.1สาธารณสุขชุมชน 7 39 46 อาจารย์กานต์ชัญญา แก้วแดงรายละเอียดรายละเอียด
สธ 65.ส.บ.4.2สาธารณสุขชุมชน 3 41 44 อาจารย์ณัทธร สุขสีทองรายละเอียดรายละเอียด
สปว 65.วท.บ.4.1สถิติประยุกต์ (วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ) 4 6 10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักษณา บุศย์น้ำเพชรรายละเอียดรายละเอียด
อชภ 65.วท.บ.4.1อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 38 45 อาจารย์วรางคณา สินธุยารายละเอียดรายละเอียด
ภาคพิเศษ
วค 65.วท.บ.4.01วิทยาการคอมพิวเตอร์ 28 6 34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์รายละเอียดรายละเอียด
คณะวิทยาการจัดการ
ภาคปกติ
กก 65.บธ.บ.4.1การเป็นผู้ประกอบการ 27 22 49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริจันทร์ เชื้อสุวรรณรายละเอียดรายละเอียด
จก 65.บธ.บ.4.1การจัดการ 20 45 65 อาจารย์ ดร.ภัทรานิษฐ์ กิตติ์ธิตินันท์รายละเอียดรายละเอียด
จก 65.บธ.บ.4.2การจัดการ 20 45 65 อาจารย์สุกัญญา สุทธาวาสน์รายละเอียดรายละเอียด
จก 65.บธ.บ.4.3การจัดการ 4 29 33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจิมขวัญ รัชชุศานติรายละเอียดรายละเอียด
ตล 65.บธ.บ.4.1การตลาด 29 24 53 อาจารย์พรพิมล กาบบัวรายละเอียดรายละเอียด
ตล 65.บธ.บ.4.2การตลาด 26 27 53 อาจารย์เบญจพร หน่อชายรายละเอียดรายละเอียด
ตล 65.บธ.บ.4.3การตลาด 28 28 56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดาภา ศรีสำราญรายละเอียดรายละเอียด
ทดพ 65.บธ.บ.4.1เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) 25 9 34 อาจารย์พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุลรายละเอียดรายละเอียด
ทดพ 65.บธ.บ.4.2เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล) 3 2 5 อาจารย์พิเชษฐ์ ศิริรัตนไพศาลกุลรายละเอียดรายละเอียด
ทดส 65.บธ.บ.4.1เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) 25 6 31 อาจารย์ชัยวิชิต ไพรินทราภารายละเอียดรายละเอียด
ธป 65.บธ.บ.4.1ธุรกิจระหว่างประเทศ 12 31 43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมันต์ สะสองรายละเอียดรายละเอียด
ธป 65.บธ.บ.4.2ธุรกิจระหว่างประเทศ 8 37 45 อาจารย์กิติยาภรณ์ อินธิปีกรายละเอียดรายละเอียด
นท 65.นศ.บ.4.1นิเทศศาสตร์ 29 26 55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภณิช จันทร์สองรายละเอียดรายละเอียด
นท 65.นศ.บ.4.2นิเทศศาสตร์ 29 25 54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรสา สอนศรีรายละเอียดรายละเอียด
นท 65.นศ.บ.4.3นิเทศศาสตร์ 28 29 57 อาจารย์กมลวรรธ สุจริตรายละเอียดรายละเอียด
นท 65.นศ.บ.4.4นิเทศศาสตร์ 29 26 55 อาจารย์รินทร์ลภัส เกตุวีระพงศ์รายละเอียดรายละเอียด
บช 65.บช.บ.4.1การบัญชี 10 34 44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีกร ปัญญารายละเอียดรายละเอียด
บช 65.บช.บ.4.2การบัญชี 6 39 45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุทธมน สุวรรณอาสน์รายละเอียดรายละเอียด
บช 65.บช.บ.4.3การบัญชี 3 18 21 อาจารย์ ดร.วิภาวี ศรีคะรายละเอียดรายละเอียด
บม 65.บธ.บ.4.1การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 10 16 26 อาจารย์ ดร.ธัญญ์ฐิตา สถิรไชยวิทย์รายละเอียดรายละเอียด
ศฐ 65.ศ.บ.4.1เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล 17 13 30 รองศาสตราจารย์พิไล เลิศพงศ์พิรุฬห์รายละเอียดรายละเอียด
ภาคพิเศษ
จก 65.บธ.บ.4.01การจัดการ 25 36 61 อาจารย์สุกัญญา สุทธาวาสน์รายละเอียดรายละเอียด
จก 65.บธ.บ.4.03การจัดการ 13 25 38 อาจารย์ ดร.ดรุชา รัตนดำรงอักษรรายละเอียดรายละเอียด
นท 65.นศ.บ.4.01นิเทศศาสตร์ 14 11 25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภณิช จันทร์สองรายละเอียดรายละเอียด
บช 65.บช.บ.4.01การบัญชี 11 11 22 อาจารย์พรวีนัส บุญมากาศรายละเอียดรายละเอียด
บช 65.บช.บ.4.02การบัญชี 1 17 18 อาจารย์พิชญานันท์ อมรพิชญ์รายละเอียดรายละเอียด
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ภาคพิเศษ
นก 65.วท.บ.4.01นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ 12 7 19 อาจารย์ ดร.ภัทธนาวรรณ์ ฉันท์รัตนโยธินรายละเอียดรายละเอียด
คณะวิทยาลัยนานาชาติ
ภาคปกติ
กบน 65.บธ.บ.4.1การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 10 25 35 อาจารย์กนกวรรณ กะดีแดงรายละเอียดรายละเอียด
จกน 65.บธ.บ.4.1การจัดการธุรกิจนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 23 15 38 อาจารย์สุทธามณี ธนะบุญเรืองรายละเอียดรายละเอียด
จธ 65.ศศ.บ.4.1ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 12 42 54 อาจารย์พัชราภรณ์ เชาวนพูนผลรายละเอียดรายละเอียด
จธ 65.ศศ.บ.4.2ภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 14 38 52 อาจารย์พัชราภรณ์ เชาวนพูนผลรายละเอียดรายละเอียด
ทสธ 65.ศศ.บ.4.1ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 6 5 11 อาจารย์ชิดธิณัฐ คอมแพงจันทร์รายละเอียดรายละเอียด
ภอป 65.ศศ.บ.4.1ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 20 30 50 อาจารย์ธัญลักษณ์ คำพรหมรายละเอียดรายละเอียด
ภอป 65.ศศ.บ.4.2ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 19 29 48 อาจารย์ธัญลักษณ์ คำพรหมรายละเอียดรายละเอียด
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
ภาคปกติ ป.โท - เอก
กสค 65.วท.ม.2.1.2การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาเคมี 1 1 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวรรายละเอียดรายละเอียด
กสช 65.วท.ม.2.1.2การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาชีววิทยา 1 0 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวรรายละเอียดรายละเอียด
กสท 65.วท.ม.2.1.1การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 0 1 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา เขาดีรายละเอียดรายละเอียด
กสฟ 65.วท.ม.2.1.2การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 1 0 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวรรายละเอียดรายละเอียด
บธ.ตล 65.บธ.ม.2.1.1การบริหารธุรกิจ 0 1 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ คำใจรายละเอียดรายละเอียด
บศ 65.ค.ด.2.1การบริหารการศึกษา 0 1 1 อาจารย์ ดร.ภูเบศ พวงแก้วรายละเอียดรายละเอียด
ศพย 65.ศศ.ม.2.1ศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 1 0 1 รายละเอียดรายละเอียด
อ 65.ศศ.ม.2.1ภาษาอังกฤษศึกษา 1 2 3 อาจารย์ ดร.วรศิริ บุญซื่อรายละเอียดรายละเอียด
ภาคพิเศษ ป.โท - เอก
กจส 65.สธ.ม.2.01การจัดการระบบสุขภาพชุมชน 0 9 9 อาจารย์ ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร์รายละเอียดรายละเอียด
กสค 65.วท.ม.2.01.1การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาเคมี 1 1 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา เขาดีรายละเอียดรายละเอียด
กสช 65.วท.ม.2.01.2การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาชีววิทยา 0 2 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวรรายละเอียดรายละเอียด
กสท 65.วท.ม.2.01.1การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 0 1 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา เขาดีรายละเอียดรายละเอียด
กสท 65.วท.ม.2.01.2การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 1 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวรรายละเอียดรายละเอียด
กสฟ 65.วท.ม.2.01.1การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 2 1 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา เขาดีรายละเอียดรายละเอียด
บธ.จก 65.บธ.ม.2.2.02การบริหารธุรกิจ 3 4 7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ คำใจรายละเอียดรายละเอียด
บธ.บช 65.บธ.ม.2.2.02การบริหารธุรกิจ 0 1 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ คำใจรายละเอียดรายละเอียด
บศ 65.ค.ด.2.01การบริหารการศึกษา 3 4 7 อาจารย์ ดร.ภูเบศ พวงแก้วรายละเอียดรายละเอียด
บศ 65.ค.ม.2.01การบริหารการศึกษา 11 18 29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำเนา หมื่นแจ่มรายละเอียดรายละเอียด
ป 65.ป.บัณฑิต2.1ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 11 16 27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินทร์นิชา ปัญจอริยะกุลรายละเอียดรายละเอียด
ป 65.ป.บัณฑิต2.2ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 8 21 29 อาจารย์ ดร.ธนัช มหาสินทรัพย์รายละเอียดรายละเอียด
ป 65.ป.บัณฑิต2.3ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 9 21 30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรา เครือคำอ้ายรายละเอียดรายละเอียด
ป 65.ป.บัณฑิต2.4ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 10 20 30 อาจารย์ ดร.สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐรายละเอียดรายละเอียด
ป 65.ป.บัณฑิต2.5ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 8 22 30 อาจารย์ ดร.ธนะดี สุริยะจันทร์หอมรายละเอียดรายละเอียด
ป 65.ป.บัณฑิต2.6ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 9 21 30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศันทนี คุณชยางกูรรายละเอียดรายละเอียด
วจ.ท 65.ค.ม.2.01วิทยาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 1 2 3 อาจารย์ ดร.สุชัญญา วงค์เวสช์รายละเอียดรายละเอียด
วจ.อ 65.ค.ม.2.01วิทยาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3 6 9 อาจารย์ ดร.เกียรติชัย สายตาคำรายละเอียดรายละเอียด
ศพย 65.ปร.ด.2.01ศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 3 2 5 ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณรายละเอียดรายละเอียด
ศพย 65.ศศ.ม.2.02ศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน 1 1 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พริบไหวรายละเอียดรายละเอียด
อ 65.ศศ.ม.2.01ภาษาอังกฤษศึกษา 2 2 4 อาจารย์ ดร.วรศิริ บุญซื่อรายละเอียดรายละเอียด
รวม1,2622,1193,381   
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล