เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา6120103202280 : ชีววิทยา
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/ชว 65.วท.บ.4.1
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65123602 นางสาวณิชา สีเหลืองปกติ651/ชว 65.วท.บ.4.1 
2 65123605 นางสาวภรณ์ทิพย์ กองมณีปกติ651/ชว 65.วท.บ.4.1 
3 65123608 นางสาวปภัสสร อ่อนตามผลปกติ651/ชว 65.วท.บ.4.1 
4 65123609 นางสาวกาญจนา ตุ้ยหล้าปกติ651/ชว 65.วท.บ.4.1 
5 65123610 นางสาวณัฐธิดา ทรัพย์เมืองปกติ651/ชว 65.วท.บ.4.1 
6 65123612 นางสาวกมลชนก กรรณิกาลาพัก651/ชว 65.วท.บ.4.1 
7 65123615 นางสาวธัญพิชชา อินทรสปกติ651/ชว 65.วท.บ.4.1 
8 65123618 นางสาวปิยมาศ เหล่ายาวิละปกติ651/ชว 65.วท.บ.4.1 
9 65123619 นางสาวภัณทิรา ทองพูปกติ651/ชว 65.วท.บ.4.1 
10 65123621 นางสาวอลิษา ว้องต้อปกติ651/ชว 65.วท.บ.4.1 
11 65123622 นายเกียรติมงคล ปันวารีปกติ651/ชว 65.วท.บ.4.1 
12 65123626 นางสาวทัศนีย์วรรณ ภิราษรปกติ651/ชว 65.วท.บ.4.1 
13 65123627 นางสาวนริศรา แสนยากรานนท์ปกติ651/ชว 65.วท.บ.4.1 
14 65123630 นางสาวสุทธิพร คอยคนดีปกติ651/ชว 65.วท.บ.4.1 
15 65123632 นายธีรภัทร ทองน้อยปกติ651/ชว 65.วท.บ.4.1 
16 65123633 นายพชรกร พรหมเผ่าปกติ651/ชว 65.วท.บ.4.1 
17 65123634 นายภานุวัฒน์ สุภางามลาออก651/ชว 65.วท.บ.4.1 
18 65123635 นายวทัญญู ตุ้ยแก้วปกติ651/ชว 65.วท.บ.4.1 
19 65123636 นางสาวณัชชา ฉลองเจริญกิจปกติ651/ชว 65.วท.บ.4.1 
20 65123637 นางสาวทิพย์วรา จ่อมแฮเกลปกติ651/ชว 65.วท.บ.4.1 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล