เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา6120104204665 : การเป็นผู้ประกอบการ
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/กก 65.บธ.บ.4.1
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65124802 นางสาวฐิติมา ศรีบุญเรืองปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
2 65124803 นางสาวเมธิญา จรรยาปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
3 65124805 นายเกตน์ คำวิรัตน์ปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
4 65124806 นายปฏิภาณ ปาลีศรีปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
5 65124807 นายพรภวิษย์ สิทธิภาปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
6 65124810 นางสาวกริณฑา คำชัยปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
7 65124811 นางสาวชุตินันท์ พวงบุตรปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
8 65124812 นางสาวพานาพร ปันเรือนปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
9 65124815 นางสาวศิณาภรณ์ สายเขียวปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
10 65124818 นายวีระพล จันทร์เพชรปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
11 65124819 นายอัษฎาวุธ ทาหว่างกันปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
12 65124822 นางสาวชุติญา เจนใจปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
13 65124825 นางสาวนฤภร รัตนโกมลปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
14 65124826 นางสาวนันทิชา วางหาปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
15 65124828 นางสาวพลอยชมพู โกเสนตอปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
16 65124829 นางสาวภัคจิรา โป่อ้ายเลาปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
17 65124834 นายเขษมศักดิ์ สายทองปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
18 65124836 นายชลภัทร บัวหลายปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
19 65124841 นายธีระศักดิ์ คำปาลีปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
20 65124842 นายนนทพัทธ์ กุยคำปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
21 65124843 นายปฎิพัฑธ์ กันทะเอ็ดปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
22 65124844 นายประกาศิต ใจใหม่ปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
23 65124845 นายพงศกร ติ๊บแก้วปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
24 65124846 นางสาวรัตนพร ฝั้นสายปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
25 65124847 นางสาวสิริวรีรัตน์ ดิษฐบรรจงปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
26 65124848 นางสาวสิริอาภา แก้วแดงปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
27 65124850 นางสาวหทัยชนก ดุษฎีสังเวยปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
28 65124851 นางสาวอรัญญา ทองแดงปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
29 65124852 นางสาวอัญชลี ดวงไทยปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
30 65124853 นายณฐกร รัศมีปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
31 65124854 นายตะวัน ลุงเป๋งปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
32 65124855 นายธิติพัทธ์ พันธ์ดิลกธรรมปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
33 65124856 นายพงศกร สาเป็งปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
34 65124857 นายวรวิทย์ ปินใจปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
35 65124858 นายศุภชัย อาบเงินปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
36 65124859 นายสุเมธี เขาแก้วปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
37 65124860 นายอานัส หรุ่มวิสัยปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
38 65124861 นางสาวทิตฐิตา เบ้าเงินปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
39 65124862 นางสาวรมย์ธีรา นักหล่อปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
40 65124863 นายบุญธรรม แซ่ถั่งปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
41 65124865 นายศึกษา เสริมศักดิ์ปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
42 65124866 นางสาวศศิกานต์ พิศรปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
43 65124867 นายจิรวัฒน์ เงินชุ่มปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
44 65124868 นายคุณกร สุขป้อมปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
45 65124869 นางสาวสายธาร ศิริสืบปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
46 65124870 นายศิรวิทย์ เวียงคำปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
47 65124871 นายภมรินทร์ จาไผ่ปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
48 65124872 นางสาวสุดารัตน์ โพมาปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
49 65124874 นายวชิรพงษ์ แก้วปาปกติ651/กก 65.บธ.บ.4.1 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล