เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา6320103202631 : เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/ทส 65.วท.บ.4.1
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65143001 นางสาวญาณิศา กอกดวงคำปกติ651/ทส 65.วท.บ.4.1 
2 65143002 นางสาวปาริชาติ เสนนันตาปกติ651/ทส 65.วท.บ.4.1 
3 65143003 นางสาวพิมวดี แรงคงปกติ651/ทส 65.วท.บ.4.1 
4 65143004 นางสาวเพชรรัตน์ ซอหนั่นต่าปกติ651/ทส 65.วท.บ.4.1 
5 65143006 นายกิตติศักดิ์ พูลผลปกติ651/ทส 65.วท.บ.4.1 
6 65143007 นายจักรภัทร มูลสุขปกติ651/ทส 65.วท.บ.4.1 
7 65143008 นายตติพัฒน์ สิตประวัติปกติ651/ทส 65.วท.บ.4.1 
8 65143009 นายนฤมิตร ท้วมสอาดปกติ651/ทส 65.วท.บ.4.1 
9 65143010 นายภาณุพงค์ อินต๊ะปกติ651/ทส 65.วท.บ.4.1 
10 65143013 นางสาวกนกพร อินจ๊อดปกติ651/ทส 65.วท.บ.4.1 
11 65143014 นางสาววนิดา โพธิ์ศรีปกติ651/ทส 65.วท.บ.4.1 
12 65143015 นางสาวศศิประภา ทรัพย์เอนกปกติ651/ทส 65.วท.บ.4.1 
13 65143016 นายกฤษณพงษ์ ทะนันชัยปกติ651/ทส 65.วท.บ.4.1 
14 65143017 นายเจษฎา แซ่ลี้ปกติ651/ทส 65.วท.บ.4.1 
15 65143018 นายชัยวัฒน์ แซ่เกาปกติ651/ทส 65.วท.บ.4.1 
16 65143020 นายเผ่าพันธ์ โพธิ์ธรรมปกติ651/ทส 65.วท.บ.4.1 
17 65143021 นายพงษ์ธร ธราวรรณปกติ651/ทส 65.วท.บ.4.1 
18 65143022 นายวัชระพงศ์ ทินอุทัยปกติ651/ทส 65.วท.บ.4.1 
19 65143023 นายสุรศักดิ์ ฟูตั๋นปกติ651/ทส 65.วท.บ.4.1 
20 65143024 นายวุฒิพงษ์ แสงปักษ์ปกติ651/ทส 65.วท.บ.4.1 
21 65143025 นางสาวจิรัชญา ดีนุปกติ651/ทส 65.วท.บ.4.1 
22 65143031 นายธนาดล บุญช่วยปกติ651/ทส 65.วท.บ.4.1 
23 65143033 นายพงศกร มณีสายปกติ651/ทส 65.วท.บ.4.1 
24 65143034 นายพงษ์สาธรรม จ๊ะเขียวปกติ651/ทส 65.วท.บ.4.1 
25 65143035 นายพลภัทร ไชยศรปกติ651/ทส 65.วท.บ.4.1 
26 65143036 นายภาณุพงศ์ ศรีชัยภูมิปกติ651/ทส 65.วท.บ.4.1 
27 65143038 นายมนัสชัย นามวงษ์ศรีปกติ651/ทส 65.วท.บ.4.1 
28 65143039 นายฤธา ณ เชียงใหม่ปกติ651/ทส 65.วท.บ.4.1 
29 65143042 นายศุภกิตติ์ คำแสนปกติ651/ทส 65.วท.บ.4.1 
30 65143044 นายสุวิจักขณ์ เอื้อศักดิ์นุกูลปกติ651/ทส 65.วท.บ.4.1 
31 65143045 นายสุวิชชา นันตาปกติ651/ทส 65.วท.บ.4.1 
32 65143047 นายอภิรักษ์ เลาคำปกติ651/ทส 65.วท.บ.4.1 
33 65143048 นายอัครพล ไชยทิพย์ปกติ651/ทส 65.วท.บ.4.1 
34 65143050 นางสาวตรีดาว เปียงวันปกติ651/ทส 65.วท.บ.4.1 
35 65143051 นายภราดร พรมเสนปกติ651/ทส 65.วท.บ.4.1 
36 65143052 นายชากีรีน โส๊ะสันส๊ะปกติ651/ทส 65.วท.บ.4.1 
37 65143053 นายวิชาฤทธิ์ พิชวงค์ปกติ651/ทส 65.วท.บ.4.1 
38 65143054 นายอัครเดช ปาเป็งปกติ651/ทส 65.วท.บ.4.1 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล