เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา6320104204914 : การจัดการ
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/จก 65.บธ.บ.4.2
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65124004 นางสาวนฤสรณ์ อัศจรรย์รักปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
2 65124007 นางสาวภัทราวดี บัวแตกปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
3 65124009 นางสาววราลักษณ์ กันธิปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
4 65124014 นายจิรวัฒน์ ปู่หงษ์ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
5 65124016 นายทวีวัฒน์ มูลติ๊บปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
6 65124017 นายภูริทัศน์ สุยะศักดิ์ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
7 65124018 นายวราโชติ จารุวรรณางกูรปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
8 65124021 นางสาวกาญจนา เฟื่องฟูปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
9 65124023 นางสาวเข็มจิรา วัฒนากุลปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
10 65124024 นางสาวจุฑามาศ จันธีปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
11 65124025 นางสาวชณัฐฐา สุทธนะปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
12 65124026 นางสาวกรองกาญจน์ เขาวิเศษปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
13 65124031 นางสาวดลยา ปัญญารักษ์ดำรงปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
14 65124033 นางสาวจิรประภา ปราบโรคปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
15 65124037 นางสาวจุฬาลักษณ์ เตาะเยาะปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
16 65124038 นางสาวญานิกา ยอดคำเหลืองปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
17 65124039 นางสาวปพิชญา อินทะนนท์?ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
18 65124041 นางสาวปิยมาศ ดำเกิงสิงขรปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
19 65124042 นางสาวพรอานนท์ พรวญหาญปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
20 65124045 นางสาวณัฐธิดา เมืองมูลปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
21 65124047 นางสาวณิชกมล แสงประสิทธิ์ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
22 65124050 นางสาวรุ่งไพลิน วงศ์เชื้อปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
23 65124055 นางสาววริศรา นะราศรีปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
24 65124056 นางสาวภัทราภรณ์ ชิตมินทร์ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
25 65124057 นางสาววีรวดี ปินตาปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
26 65124063 นางสาวสุพิชญา อุตสาห์ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
27 65124064 นางสาวลดามณี ช่วยแก้วปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
28 65124065 นางสาวอนงค์ ครองสวัสดิ์ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
29 65124067 นางสาวอริสรา มะเริงสิทธิ?์ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
30 65124073 นางสาวสกาวเดือน ธรรมมังปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
31 65124075 นางสาวอรรถภรณ์ กันตีมูลปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
32 65124076 นายธนกฤต เเซ่วะปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
33 65124077 นายธนดิษย์ คำแห้งปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
34 65124081 นายวีรภัทร ไชยเสนปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
35 65124082 นายสรรหณัฐ ทองชาติปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
36 65124084 นายเอกลักษณ์ หมื่นคำปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
37 65124086 นางสาวศรัญลักษณ์ สายเครื่องลาออก651/จก 65.บธ.บ.4.2 
38 65124091 นางสาวชลธิดา จันทร์ต๊ะปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
39 65124094 นางสาวณัฏฐณิชา อุ่นพรมปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
40 65124098 นางสาวธนภรณ์ มุกดาประกรปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
41 65124099 นางสาวธันยกานต์ ปันทะปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
42 65124102 นางสาวนพมาศ หมื่นอ้ายปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
43 65124104 นางสาวนิจจารีย์ บุญทวีปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
44 65124105 นางสาวนิภาพร ชูสิงห์ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
45 65124109 นางสาวพรพิมล จันทร์ดีปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
46 65124111 นางสาวแพรไหม อิ่นคำปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
47 65124118 นางสาววรัญญ์รัตน์ จิตอาคะปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
48 65124121 นางสาวสุดารัตน์ จันทร์ตาปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
49 65124130 นายเกรียงศักดิ์ ปายองปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
50 65124131 นายจิตติกวิน เทพวงษาปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
51 65124132 นายชโยดม งามเขียวปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
52 65124138 นายธนากร เอี่ยมบู่ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
53 65124143 นายภัทรดนัย วงค์ศิริปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
54 65124154 นายธาริต กัมมานุสรปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
55 65124156 นายปฏิภาณ ณ บางช้างปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
56 65124161 นายอภิเดช ศรีคำฝั้นปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
57 65124164 นางสาวพัชรา สุขมากปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
58 65124167 นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
59 65124172 นางสาวธิดารัตน์ ทนันชัยปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
60 65124174 นางสาวภานุมาศ กันธจรปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
61 65124175 นางสาวมนัสนันท์ วงค์เป็งปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
62 65124177 นายฐิรพงษ์ ติกอภิชาติปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
63 65124178 นายนนทวัฒน์ ทองกันทาปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
64 65124182 นางสาวณัฐชา ดิษราธรปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
65 65124188 นางสาวสุธีธิดา สมัครปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
66 65124189 นายศุภณัฐ โสรวรรณ์ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
67 65124191 นายรัฐพงศ์ มหาวรรณ์พ้นสภาพหลักฐานไม่ถูกต้อง / ไม่ครบ651/จก 65.บธ.บ.4.2 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล