เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา6320104204914 : การจัดการ
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/จก 65.บธ.บ.4.1
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65124006 นางสาวนิตติยาภรณ์ สมฝั้นปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
2 65124011 นางสาวศิริลักษณ์ แก้วแสงปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
3 65124019 นางสาวกนกวรรณ แสนธิปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
4 65124022 นางสาวกมลลักษณ์ ศุภอักษรปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
5 65124028 นางสาวชุติมา ดิเรกวาจาปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
6 65124030 นางสาวจันทร์จิรา บุญเพ็งปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
7 65124032 นางสาวดาริกา รุกขชาติพันธ์ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
8 65124034 นางสาวนรากร ทิพวังปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
9 65124035 นางสาวนันทกา ปินแจ้ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
10 65124036 นางสาวจิราพร แซ่ลีปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
11 65124040 นางสาวปรียาพร บุญประเสริฐปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
12 65124043 นางสาวพลอยชมพู บริรักษ์ชนปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
13 65124044 นางสาวณัฐชยา สีหราชปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
14 65124046 นางสาวณัฐมล พฤฒาพันธุ์ชัยปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
15 65124048 นางสาวนนท์ธิชา แสนเสนาปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
16 65124049 นางสาวรุ้งตะวัน ตั้งลิ้มสมานศักดิ์ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
17 65124051 นางสาวรุ่งไพลิน อินต๊ะวงค์ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
18 65124052 นางสาวปวริศา พันวรรณปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
19 65124053 นางสาวลักษิกา อุปปารีปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
20 65124054 นางสาวพัชราภา วุฒิแขมปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
21 65124058 นางสาวเศรษฐ์สิริ กาวิชัยปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
22 65124060 นางสาวมัลลิกา จอมทานปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
23 65124061 นางสาวสุทธิดา จันทวานปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
24 65124068 นางสาวอ่อน ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
25 65124069 นางสาววริศรา คันธาภิชาติปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
26 65124072 นายกิติธรา ปันตาปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
27 65124078 นายจิรพัฒน์ มินทรปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
28 65124079 นายเจิมศักดิ์ ศรีบุญเรืองปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
29 65124080 นายณัฐภัทร เรือนงามปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
30 65124083 นายสัภยา แสนวังทองปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
31 65124088 นางสาวจุฑามาศ ณ เชียงใหม่ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
32 65124090 นางสาวชมพูนุช บุญตันน้อยปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
33 65124092 นางสาวชีวาพร เจริญสุขสมบัติปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
34 65124095 นางสาวณัฐธยาน์ จันทร์สว่างปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
35 65124113 นางสาวภาคินี ธิวงศ์ษาปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
36 65124114 นางสาวภาพิมล คุณารูปปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
37 65124115 นางสาวรัชนีวรรณ อินตาแก้วปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
38 65124116 นางสาวเวรีย์ วีระพงษ์ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
39 65124122 นางสาวสุธีรา แก้วยองผางปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
40 65124124 นางสาวอนิสิทธิตา ประดิษฐ์ทองปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
41 65124128 นางสาวอรนุช นิยมไพรนิเวศน์ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
42 65124140 นายนาวิน ลุงติปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
43 65124146 นายวีระพันธ์ ชีวีนิธิสกุลปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
44 65124148 นายศักรินทร์ ทาวงค์ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
45 65124151 นายเทพธนาบุญ จันทร์โอปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
46 65124152 นายธนากร เกียรติจรรยาปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
47 65124153 นายธราเทพ ตามี่ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
48 65124155 นายปกรณ์ ศรีอารีย์ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
49 65124157 นายปาฏิหาริย์ ทองปินปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
50 65124158 นายภูมิพิพัฒน์ สัตย์จริงปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
51 65124160 นายสมเทพ จะอือปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
52 65124162 นายโสปัญญา แก้วปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
53 65124163 นางสาวกฤตชญา สมบูรณ์ชัยปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
54 65124165 นางสาวมนพัทธ์ ธนชัยเจริญกุลปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
55 65124166 นางสาววิญาดา ปงกาวงค์ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
56 65124170 นายรัฐวัทย์ พุทธังปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
57 65124171 นางสาวไขนภา แซ่จูปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
58 65124173 นางสาวภัคจิรา กันทะนะปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
59 65124176 นางสาวรัติกานต์ จรรยาวิบูลย์ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
60 65124179 นายวัฒนตรัย ศรีวิชัยปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
61 65124181 นางสาวกานต์รพี เก้าเอี้ยนปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
62 65124184 นายเกียรติภูมิทร์ ปัญญาณะปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
63 65124185 นายวิธาน ไทยวงษ์ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
64 65124186 นางสาวพิมพ์มาดา แท่งทองปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
65 65124187 นางสาวสุวิชญา สุภาศรีปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.1 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล