เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา6320104207411 : นิเทศศาสตร์
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/นท 65.นศ.บ.4.1
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65144312 นายพัณณกร วงค์คำปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
2 65144314 นายสิรภพ ยศธิปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
3 65144316 นางสาวกัลย์สุดา แซ่จ๋าวปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
4 65144320 นางสาวกุลยา ผาบสายยานปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
5 65144332 นางสาวธัญมนต์ เอียดตนปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
6 65144342 นางสาวปาณิสรา กาวิชัยปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
7 65144345 นางสาวนรมน ใจวรรณ์ปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
8 65144347 นางสาวพิมณภัส ปะมาละปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
9 65144348 นางสาวภัคจิรา บุญทวีปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
10 65144351 นางสาวนันสินี เสาร์เขียวปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
11 65144353 นางสาวปพิชญา ชัยวงค์ปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
12 65144358 นางสาวศรุตยา พรมพิทักษ์ปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
13 65144362 นางสาวสุธัญญา เขื่อนแก้วปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
14 65144367 นางสาวอรพรรณ บุญทศปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
15 65144372 นางสาวรัตนวดี ศรีหล้าปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
16 65144379 นายชยาคม สุวรรณชีพปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
17 65144385 นายณัฐกรณ์ ลุงตี๋ปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
18 65144389 นายทวีศักดิ์ ธรรมศิริปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
19 65144402 นายปิติกร อุปารีปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
20 65144405 นายกฤษฏิกานต์ สุขมงคลปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
21 65144410 นายภานุวัฒน์ ยอดหล้าปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
22 65144412 นายเมทิตย์ นันตีปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
23 65144417 นายกุลธร สุรินทร์รังษีปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
24 65144422 นายอธิปไตย เลอเลิศวิจิตรปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
25 65144425 นายอะติยะ เผ่าตุ้ยปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
26 65144435 นางสาวเขมระวี หล่มทิงปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
27 65144438 นางสาวจิราพรรณ กาบคำปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
28 65144445 นางสาวฐาปนีย์ คันธลักษณ์ปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
29 65144452 นางสาวดวงพร มีมุขลาออก651/นท 65.นศ.บ.4.1 
30 65144455 นางสาวบงกชกร ศรีเชียงสาปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
31 65144460 นางสาวปวีณ์ธิดา บุญประเสริฐปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
32 65144470 นางสาวพิจิตรา พันธ์ดีปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
33 65144486 นางสาวสรารัตน์ สุขเจริญปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
34 65144490 นางสาวเปรมินทร์ ชมเชยปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
35 65144512 นายธีรพงศ์ มติมหาชนปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
36 65144520 นายพรเทพ บุตรโยจันโทรักษาสภาพ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
37 65144525 นายภาคภูมิ จันตาบุญปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
38 65144530 นายวรชานนท์ ตันกบปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
39 65144540 นายธนวิชญ์ ปัญญาส่องปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
40 65144550 นายรัฐพงษ์ น้อยวงศ์ปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
41 65144552 นายวายุ เมืองสอนลาออก651/นท 65.นศ.บ.4.1 
42 65144553 นายวุฒิภัทร ทิพย์ผาสุขปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
43 65144555 นายอนุชา เมืองมาปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
44 65144559 นายอิศรา เอวจักรปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
45 65144561 นางสาวณัฐนรี ปิงธิปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
46 65144563 นางสาวสุรีย์รัตน์ ตุ้ยเตียมปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
47 65144565 นายเจตนิพิฐ ครินชัยปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
48 65144567 นายนันทพัทธ์ เจริญทั้งสมบัติปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
49 65144569 นายภคณัฐ โวหารพ้นสภาพการเงิน651/นท 65.นศ.บ.4.1 
50 65144570 นายภูริณัฐ จำรูญวรกุลปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
51 65144575 นางสาวปิยะฉัตร ทาพรหมปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
52 65144579 นางสาวอนัญญา หัตถบูรณ์ปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
53 65144582 นายคณิช แห่งพิษปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
54 65144598 นายพีรภาคย์ อริยะลาออก651/นท 65.นศ.บ.4.1 
55 65144604 นางสาวช่อกุศล ลือยศปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
56 65144606 นายปกป้อง วังมณีปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.1 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล