เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา6320104207411 : นิเทศศาสตร์
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/นท 65.นศ.บ.4.3
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65144305 นางสาวชนากานต์ จันทร์สุวรรณปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
2 65144308 นางสาวสมศรี เซียมรายปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
3 65144309 นางสาวแสงเฮือน วิปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
4 65144315 นางสาวกรรธิการ์ คำภูษาปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
5 65144317 นางสาวกัญญารัตน์ กรรณศรปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
6 65144322 นางสาวจิดาภา เกียรติไพรยศปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
7 65144323 นางสาวจีรารัตน์ อินทเจริญศานต์ปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
8 65144324 นางสาวกิ่งกาญจน์ ศรีบุหงาปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
9 65144329 นางสาวฑิมพิกา คุณารูปปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
10 65144339 นางสาวบุษยมาศ วงศ์ต๊ะปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
11 65144343 นางสาวนงนุช ตะลาปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
12 65144346 นางสาวนัฐหทัย กันธิยะปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
13 65144352 นางสาวนิตกานต์ จากผาปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
14 65144355 นางสาวปวีณ์ธิดา โยธาปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
15 65144357 นางสาวปิยาพัชร สุดรัมย์ปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
16 65144361 นางสาวสายฝน จันบุญธรรมปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
17 65144378 นายชนะพล อาวาสปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
18 65144387 นางสาวอรุโณทัย คำชนะปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
19 65144395 นายธนารันต์ มาดกาดปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
20 65144397 นายธีระพงศ์ สิริสินเจริญปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
21 65144403 นายปิติภัทร์ สิทธิปัญญาปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
22 65144409 นายภาคิน แห้วเพ็ชรปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
23 65144413 นายรพีภัทร์ ซาวแก้วปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
24 65144415 นายฤกษ์ชัย เครือบุญมาปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
25 65144421 นายจิรกิตต์ จารสิงห์ปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
26 65144427 นายอัครวินท์ บัวนวลปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
27 65144429 นายอาเล ปัญญาปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
28 65144430 นางสาวกชกร ทองหอมปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
29 65144431 นางสาวกมลวรรณ พานแก้วปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
30 65144469 นางสาวพัชราภา แก้วสมปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
31 65144471 นางสาวพิชญานิน สุรินทร์ปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
32 65144474 นางสาวพิมพ์อร แซ่ย่างปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
33 65144476 นางสาวภาสิริ จ๋าวเสรีปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
34 65144480 นางสาววรินญา อุนนผลินปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
35 65144483 นางสาวศศิกานต์ ปินใจปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
36 65144502 นายกวินธร วรขัตร์ปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
37 65144504 นายกิตติวัช สมธิปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
38 65144515 นายนวพล อินสารปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
39 65144517 นายปฏิยากร เอนไชยปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
40 65144521 นายพัชรพล วงศ์สอนปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
41 65144533 นายศิริชัย ศิริมิรินทร์ปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
42 65144535 นายสหรัฐ โคตรสมบัติปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
43 65144538 นายเอเชีย ไชยทิงปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
44 65144539 นายธนภู จันทร์ศรีปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
45 65144547 นายภูมิภัทร ลือวิมลปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
46 65144551 นายวัชรพงษ์ วงค์ชัยปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
47 65144556 นายอภิสิทธิ์ ยะยองปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
48 65144564 นายคณานนท์ ชูศรีบุตรปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
49 65144568 นายบุลากร ใจอารีย์ปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
50 65144580 นางสาวอัจฉรา กาไวยพ้นสภาพการเงิน651/นท 65.นศ.บ.4.3 
51 65144584 นายณฐนน เกตุแก้วปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
52 65144586 นายทศวรรษ จันทร์ขันลาออก651/นท 65.นศ.บ.4.3 
53 65144591 นายภูวดล มูลชัยลังการ์ปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
54 65144594 นายสุรษิณ อินปั๋นปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
55 65144601 นางสาวคณิตชุติมาศ สุภากาวีปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
56 65144605 นางสาวสุพิชชา ใจคำปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.3 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล