เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา6320104207411 : นิเทศศาสตร์
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/นท 65.นศ.บ.4.4
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65144302 นางสาวแกมกาญจน์ ตังจินาปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
2 65144318 นางสาวกัญญาวีร์ ถาวรปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
3 65144326 นางสาวคีตภัทร จินาลมปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
4 65144327 นางสาวจุฑามาศ บุญปั๋นปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
5 65144330 นางสาวณัชชา นาส่าปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
6 65144334 นางสาวธัญญเรศ ปันดีแก้วปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
7 65144335 นางสาวนนท์วิจิตร เกตุชิตปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
8 65144336 นางสาวนันทิชา การด่วนปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
9 65144338 นางสาวนุชนาท วงศ์เรือนปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
10 65144340 นางสาวณาฏาลี ทองขันธ์ปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
11 65144344 นางสาวปิยพร อมรรัตน์ปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
12 65144350 นางสาวรัญชิดา ธรรมหมื่นยองปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
13 65144369 นางสาวอวิศา ธรรมโชตินาปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
14 65144373 นายคณาวุฒิ ธรรมปัญญาปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
15 65144376 นายจิรวัฒน์ ไชยาคำปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
16 65144377 นางสาวศศิธร ศรีเดชปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
17 65144380 นางสาวสิริกร ณ เวียงพิงค์ปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
18 65144381 นางสาวสุพรรณี อินต๊ะแก้วปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
19 65144383 นางสาวสุพิชากร เลาหศักดิ์ถาวรปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
20 65144384 นางสาวอติกานต์ แดงศิริปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
21 65144391 นายธนกฤษณ โสภาภักดีปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
22 65144394 นายธนวัฒน์ มณีวรรณ์ปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
23 65144398 นายนัชกรณ์ สุทธิแสนปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
24 65144399 นายเบญจพล อินกันโทปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
25 65144406 นายพีรนัย ทาอวนปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
26 65144408 นายกันธาดา อินทะวงค์ปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
27 65144411 นายภูวเนธ แสนผาบรรพตปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
28 65144416 นายฤทธิ์ชัย ขัติยะปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
29 65144418 นายวันนเรศ สุวรรณปัญญาปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
30 65144420 นายเสฏฐวุฒิ แซ่ท้าวปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
31 65144428 นายอาริยะ ไชยกาปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
32 65144450 นางสาวณัฐชา บุตตะมะปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
33 65144462 นางสาวปัทมา ดลฤทธิเดชปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
34 65144468 นางสาวพรธีรา บุญนิรันดรปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
35 65144472 นางสาวพิชญาภา ภิระบันปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
36 65144489 นางสาวสุชัญญา ประพฤติปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
37 65144498 นางสาวอาคิรา เค้ามูลปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
38 65144501 นายกฤตเมธ สุภะการปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
39 65144519 นายพงศ์สิทธิ์ จตุพรวลีปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
40 65144524 นายฟ้าตะวัน นามธิราชปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
41 65144527 นายภาณุภัทร์ ขอนรักษ์ปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
42 65144546 นายภัคชัยรัชย์ ออนศรีปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
43 65144548 นายภูริณัฐ เขียนทองปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
44 65144549 นายรวินท์ เฉลิมสถานลาออก651/นท 65.นศ.บ.4.4 
45 65144554 นายสิรดนัย ยอมใจอยู่ปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
46 65144562 นางสาววนัสนันท์ สวาปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
47 65144566 นายณพฤทธิ์ ยอดใจปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
48 65144571 นายวุฒิพงศ์ ก้อนจินดาปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
49 65144577 นางสาวภูริชญา มุสิกสถิตย์ชัยปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
50 65144587 นายธีราวัฒน์ อินต๊ะวันปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
51 65144588 นายพัชรภณ บานเรือนปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
52 65144593 นายศิวกร แซ่ลี้ปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
53 65144597 นายณัฐพล สาริกบุตรปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
54 65144608 นายอลงกรณ์ ณ เชียงใหม่ปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
55 65144613 นางสาวอังวรา คุณยศยิ่งลาออก651/นท 65.นศ.บ.4.4 
56 65144615 นายบุณยวีร์ ขำหิรัญปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.4 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล