เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา6320104207411 : นิเทศศาสตร์
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/นท 65.นศ.บ.4.2
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65144301 นางสาวเกวลิน ทาเรือนปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
2 65144303 นางสาวคณัสนันท์ แก้วสร้อยปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
3 65144306 นางสาวชัญญานุช ปู่แสนปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
4 65144313 นายศุภวิชญ์ ทองคำซุ่ยปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
5 65144325 นางสาวชณัฐมาศ คงน้อยรักษาสภาพ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
6 65144331 นางสาวธวัลรัตน์ สมน้อยปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
7 65144341 นางสาวปภัสณา เต็งมณีปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
8 65144349 นางสาวภัทราพร อินต๊ะวงค์ปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
9 65144356 นางสาวปาริชาติ ตุ่นจี๋ปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
10 65144359 นางสาวสกาวฟ้า แก้วกัณหาลาออก651/นท 65.นศ.บ.4.2 
11 65144363 นางสาวสุธาสินี จันทร์ตาปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
12 65144364 นางสาวพัชชา สาริบุตรปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
13 65144365 นางสาวสุวรรณ์ษา ภัทร์นรินท์ธกุลปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
14 65144370 นายกฤษณะ คำวังปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
15 65144371 นางสาวมุกมณี ผูกพันธ์ปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
16 65144382 นายฐิติวัฒน์ อินสุปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
17 65144386 นายณัฐดนัย จอมภาปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
18 65144390 นายทศพร บุญมาปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
19 65144393 นายธนพล ยี่ตันสีปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
20 65144396 นางสาวอารีรัตน์ นนทธรรมปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
21 65144401 นายปฎิพัทธ์ บุตรวงศ์ปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
22 65144404 นายปิติภัทร ชมฤทธิ์ปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
23 65144419 นายจารุวัฒน์ บุญยารมย์ปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
24 65144424 นายอภิญญาวุฒิ ทรายเขียวปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
25 65144439 นางสาวจิลลี่แอนน์ ยองเพชรปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
26 65144446 นางสาวฐิติพร แซ่ว่างปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
27 65144448 นางสาวณัฐกานต์ มาลัยปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
28 65144451 นางสาวณัฐนิชา ณ สกูลปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
29 65144453 นางสาวธิตา สมนึกตนปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
30 65144456 นางสาวบัวเตย เหล่าวุนร์ปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
31 65144464 นางสาวปิยะรัตน์ กันทะจันทร์ปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
32 65144466 นางสาวพรณภา สิงขาพาปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
33 65144493 นางสาวสุพิชชา คำวงศ์ปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
34 65144506 นายชนะธิศ ถิ่นสีปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
35 65144516 นายบุรเศรษฐ์ พุทธิกรณ์ปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
36 65144522 นายพิชาญเมธ ตุ้ยกาศปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
37 65144531 นายวิทยา วิละกุลปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
38 65144536 นายอนันต์สิทธิ์ เลื่อมใจหาญปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
39 65144541 นายธนากร ขันแก้วปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
40 65144542 นายธีรสานติ์ ตนขันปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
41 65144543 นายพรพิพัฒน์ ทัศหล่อปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
42 65144545 นายภคพล สมปานปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
43 65144557 นายอัครพล วังวงค์ปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
44 65144560 นางสาวกนกวรรณ เมืองเมฆปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
45 65144572 นางสาวจิณณพัต นิลแนมปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
46 65144581 นายกิตติพล พงษ์ขาวปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
47 65144585 นายณัฐษกรณ์ รณยุทธ์ไพศาลปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
48 65144590 นายภาวัช หมู่โปปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
49 65144592 นายวรวิทย์ แสนศรีปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
50 65144603 นายสุรชัย มันดักปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
51 65144609 นายยาซีน บรรเลงปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
52 65144610 นายกร ชัยชนะปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
53 65144611 นายศุภกร วังคำฟูปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
54 65144612 นางสาวจิราพร แป้นเกตุปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
55 65144614 นายจักรพันธ์ ใจจาปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.2 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล