เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา6320102203660 : ภาษาจีน
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/จ 65.ศศ.บ.4.1
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65122101 นายจีรายุทธ เลายี่ปาปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
2 65122103 นายธนกฤต แซ่หลิวปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
3 65122105 นางสาวอารีย์ แซ่จังปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
4 65122107 นายธนดล เหมืองห้าปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
5 65122108 นายภูมิวิชญ์กร อัฑฒ์ปลีกล้วยปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
6 65122110 นายรณชัย โลปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
7 65122111 นายวีรภัทร จำปาศิริปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
8 65122113 นายศุภวิทย์ ลอเฒ่าปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
9 65122115 นายอติชาต ผาบุญปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
10 65122116 นางสาวพรกนก เลาฉ่วงปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
11 65122117 นางสาวบุญยาพร คำนุงปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
12 65122134 นางสาวธาราทิพย์ แซ่พ่านปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
13 65122135 นางสาวนพจิรา ขัตธิลาออก651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
14 65122181 นายณรงค์ฤทธิ์ วิลากว้างปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
15 65122193 นายศราวุธ ติระปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
16 65122902 นางสาวกันตยา สถิตอนันต์ปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
17 65122903 นางสาวจุฬาลักษณ์ แซ่เท้าปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
18 65122908 นางสาวทิพานัน ปู่ดีถูปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
19 65122913 นางสาวเปรมสินี ปทุมไพโรจน์ปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
20 65122915 นางสาวภาสินี รุ้งมีชัยลาออก651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
21 65122917 นางสาวรัติกร ผลทวีปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
22 65122919 นางสาววิชญาดา ศรีธนะปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
23 65122923 นางสาวแสงรวี -ปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
24 65122926 นางสาวกชพรรณ ท้าวผาบปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
25 65122927 นางสาวกนกวรรณ์ หล้าสะราชลาออก651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
26 65122930 นางสาวกฤติยาพร แสนกือปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
27 65122934 นางสาวกุลสตรี ศรีกอนติปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
28 65122936 นางสาวกัญญารัตน์ สงวนสุขปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
29 65122937 นางสาวจามจุรี ฐิตินันท์วรเวศปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
30 65122939 นางสาวจิรัชญา มาตุทาวงศ์ปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
31 65122941 นางสาวชินันพร สิทธิ์คงชลิตปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
32 65122943 นางสาวณัฎฐินี คำอินทร์ปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
33 65122949 นางสาวนันทิวา อุดเต็นปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
34 65122951 นางสาวฉัตรมณี กุลสุวรรณ์ปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
35 65122955 นางสาวปภัสรา ใจซื่อลาออก651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
36 65122956 นางสาวปวันรัตน์ ไทยรุ่งรัตน์ปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
37 65122957 นางสาวทิดาพร ยอซ่อปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
38 65122960 นางสาวธนภรณ์ ทิพทาปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
39 65122962 นางสาวไปรยา หมอกคำปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
40 65122964 นางสาวพราวฟ้า เลี้ยงประเสริฐปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
41 65122967 นางสาวธัญพร แก้วประทุมรักษาสภาพ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
42 65122968 นางสาวพัทธนันท์ พรสุขภาพปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
43 65122975 นางสาวเยาพา แววพิรามลาออก651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
44 65122978 นางสาววรรณภา หมายชมปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
45 65122980 นางสาวปณิดา คงเจริญลาออก651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
46 65122981 นางสาววริศรา เชียงโสปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
47 65122984 นางสาววัชรินทร์ บุญเพิ่มพูลปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
48 65122985 นางสาวปิยะดา รู้ทั่วรัมย์ปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
49 65122987 นางสาวสุดารัตน์ คะลาปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
50 65122988 นางสาวภัทรา แซ่เล่าปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
51 65122990 นางสาวสุภรา จันทร์แสงลาออก651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
52 65122992 นางสาวมยุรี มงคลธนานนท์ปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
53 65122993 นางสาวสุภานิชา ศรัทธาบริบูรณ์ปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
54 65122996 นางสาวรัตติกาล ยูเตาะปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
55 65122997 นางสาวอรวรรณ วจนะรุ่งเรืองปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
56 65122999 นางสาวอาทิตยา ต๋าคำแก้วปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.1 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล