เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา6320102203660 : ภาษาจีน
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/จ 65.ศศ.บ.4.2
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65122102 นายดนัย สุขอโณทัยปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
2 65122104 นางสาววรรณกานต์ เพชรเลิศลาออก651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
3 65122106 นายประภพ ลุงต๊ะปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
4 65122109 นายภูริช ธิใจเงินปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
5 65122112 นายวีระยุทธ สมศรีปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
6 65122114 นายสาคเรศ แซ่จู้ปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
7 65122119 นางสาวสุพรรษา จิรรังสินโยทัยปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
8 65122151 นางสาวภัทรลดา สังราชปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
9 65122154 นางสาวมรกต ธนาวงศ์สกุลปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
10 65122156 นางสาวรสสุคนธ์ ศิวกรศิลป์ลาออก651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
11 65122180 นายชยากร สิทธิกุลปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
12 65122194 นายศุภรักษ์ ชัยตามลปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
13 65122904 นางสาวชาลินี วงศ์ฝั้นปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
14 65122906 นางสาวณัฎณิชา รักจักร์ปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
15 65122911 นางสาวนิภาพร ทาจังปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
16 65122912 นางสาวปวันรัตน์ แซ่จังปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
17 65122920 นางสาววิศิษฏ์ศิริ สีสันปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
18 65122922 นางสาวสุทธิธาดา ปันดอนปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
19 65122924 นางสาวอธิษฐาน กองมูลปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
20 65122925 นายวทัญญู ก๋องแก้วปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
21 65122929 นางสาวกรัณฑรัตน์ แซ่ย่างปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
22 65122931 นางสาวกฤษณา สวัสดิ์โรคาปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
23 65122932 นางสาวกัญญาณัฐ เริ่มแรกปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
24 65122933 นางสาวกันทรลักษณ์ ทับทิมทองปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
25 65122935 นางสาวขวัญหทัย พงศภัคตระกูลปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
26 65122938 นางสาวจิรประภา เปรมปราโมทย์ปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
27 65122940 นางสาวจีราทิพย์ อินตุ่นปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
28 65122942 นางสาวฐานิสาณภัทรย์ เมืองล้อมปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
29 65122944 นางสาวณัฐธิวา แซ่พ่านปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
30 65122946 นางสาวธัญลักษณ์ บุญโล่ห์ลาออก651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
31 65122947 นางสาวกุลธิดา กิ่งของลาออก651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
32 65122948 นางสาวนัฐริกา ศรีนวลปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
33 65122952 นางสาวชุติมา ติยะปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
34 65122953 นางสาวบุษกร ทุ่งท้องไร่ปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
35 65122954 นางสาวปนัสยา สายบัวพัตร์ปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
36 65122959 นางสาวเปรมใจ เอกขจรไกลลาออก651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
37 65122961 นางสาวเปาเหมย แซ่หมู่ปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
38 65122963 นางสาวผกา คีรีวิชิตปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
39 65122966 นางสาวพัชรพร ศุภชวาลปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
40 65122969 นางสาวพิจิตรตรา สุทธิน่านปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
41 65122971 นางสาวเพชรรัตน์ ดีคำโนปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
42 65122973 นางสาวภัทราภรณ์ แสนสุภาปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
43 65122976 นางสาวรัตนาภรณ์ พงศ์ธิติเวศม์ปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
44 65122977 นางสาวปฏิญญา ดัชถุยาวัดลาออก651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
45 65122979 นางสาววรรณิดา โทชาติปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
46 65122982 นางสาววริศรา ธรรมดุลปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
47 65122983 นางสาวปวันรัตน์ สุทธเนตรปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
48 65122986 นางสาวสมศรี เเยเบี่ยงปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
49 65122989 นางสาวมนชนก นามมาตย์ปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
50 65122991 นางสาวสุภัสสร มะลิชังลาออก651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
51 65122994 นางสาวสุรีย์พร เลิศมณีบรรพตปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
52 65122995 นางสาวยลลดา จินะตาปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
53 65122998 นางสาวอรอนงค์ เมืองตันปกติ651/จ 65.ศศ.บ.4.2 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล