เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา6320102206061 : นิติศาสตร์
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/นต 65.น.บ.4.1
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65122502 นางสาวจุฑามาศ สมบูรณ์ปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
2 65122509 นางสาวพัชราภรณ์ ธรรมวงศาปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
3 65122516 นางสาวเอ ดวงจันทร์ปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
4 65122519 นายชัชพล เทพปะนะปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
5 65122525 นายสิทธิชัย สุดซวงปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
6 65122528 นางสาวกัณฐิกา กันยาประสิทธิ์ปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
7 65122529 นางสาวกัญญาณัฐ สมัครเขตการปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
8 65122531 นางสาวกิตติวรรณ ธนาทิกุลปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
9 65122532 นางสาวเขมิกา ธาดาภูวนันท์ปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
10 65122534 นางสาวฉัตร์ตยา วงค์จันทร์เสือปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
11 65122536 นางสาวณัฏฐกฤตา คำเรืองปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
12 65122540 นางสาวณิชดา คงสง่ากุลปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
13 65122544 นางสาวณัฐธิดา การะพิงค์ปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
14 65122545 นางสาวนันทิกานต์ ผาด่านปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
15 65122550 นางสาวยลรวี ติ๊บต่อเปี้ยปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
16 65122554 นางสาวธิดารัตน์ ซองดีปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
17 65122557 นางสาวรัชนก หินแปงปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
18 65122560 นางสาวศุภรัตน์ ทำดีแท้ปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
19 65122561 นางสาวบุรพร ประจันทร์จํานงปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
20 65122567 นางสาวพร ลุงทองปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
21 65122571 นางสาวภาสินี เสร็จซีปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
22 65122572 นางสาวอนัญญา แสนสกุลปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
23 65122574 นางสาวอังคณา เต๋โจปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
24 65122576 นางสาววรนุช วังใจปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
25 65122577 นางสาวอำพร วาวแสงปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
26 65122580 นายกฤตภาส สงวนบุญปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
27 65122583 นางสาววิไลวรรณ จูงวงศ์สุขลาออก651/นต 65.น.บ.4.1 
28 65122584 นางสาวศิริลักษณ์ เชียงธีระปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
29 65122585 นายจีระศักดิ์ พนากำเนิดสกุลปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
30 65122593 นายพงศ์พัทธ์ หมื่นโทะปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
31 65122598 นางสาวชณณดา ชัยชนะปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
32 65122599 นางสาวชลดา โพธิ์ศรีปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
33 65122601 นางสาวนภัสมนทน์ ปัญญาพรหมปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
34 65122604 นางสาวพรลภัส ลัคนาวิเชียรปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
35 65122605 นายขุนพล เขียวหน่อเมืองปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
36 65122607 นางสาววริยาพร มินานนท์ปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
37 65122613 นายจักรกฤษณ์ โกวิทย์ปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
38 65122614 นายฉันทกร เทพแก้วปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
39 65122615 นายธนบดี ตินารีปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
40 65122617 นายพรหมพิริยะ สืบแก้วปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
41 65122618 นายพิริยะ ขันโคกกรวดปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
42 65122619 นายภูริวัฒน์ ปานกำเหนิดปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
43 65122620 นายรัชพล มงคลวิบูลย์ปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
44 65122623 นางสาวสมฤทัย อุคะรักษ์ปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
45 65122624 นายพชร นิธิศทวีปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
46 65122626 นายพีรภัทร์ ศักดิ์บำเพ็ญกุลปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
47 65122628 นายกีรติ ท่อนคำปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
48 65122636 นายภูวดล เนื้อแก่นปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
49 65122638 นางสาวกนกวรรณ มะเชอพะปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
50 65122641 นางสาวณัฐณิชา จันทร์วันปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
51 65122647 นางสาวนฤมล สิงขรวิภาปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
52 65122657 นางสาวรฐพิชญ์ ตันติ๊บปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
53 65122659 นางสาวรัตติกาล สิทธิใหญ่ปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
54 65122662 นางสาววรรณิดา กาละปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
55 65122664 นางสาวศศิธร กองใจปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
56 65122669 นางสาวเสาวณีย์ สุต๋าปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
57 65122676 นายจตุรวิทย์ มะโนวงค์ปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
58 65122691 นายอภิสิทธิ์ ใจนนถีปกติ651/นต 65.น.บ.4.1 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล