เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา6320102206061 : นิติศาสตร์
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/นต 65.น.บ.4.2
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65122511 นางสาวมิญดา คงกิจมั่นเลิศปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
2 65122522 นายรฐนนท์ เทศแนวธรรมปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
3 65122527 นางสาวกัญญารัตน์ เพ็ชรรัตน์ปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
4 65122530 นางสาวกัณฐิกา แก้วสันเทียะปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
5 65122535 นางสาวเจษฎาภรณ์ เขียวมังปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
6 65122537 นางสาวชญานี เทิดถวัลย์ชัยปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
7 65122538 นางสาวณัฏฐณิชา คำเผ่าปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
8 65122539 นางสาวณัฐนรี โชติชนะกำจรปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
9 65122541 นางสาวณิชากานต์ โพธิปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
10 65122542 นางสาวญาณิกา กันทะปงปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
11 65122546 นางสาวภัทราภรณ์ เหล่ากาวีปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
12 65122551 นางสาวธัญญรัตน์ ขันอาสวะปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
13 65122553 นางสาวธัญวรัตน์ แสนอินต๊ะปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
14 65122555 นางสาวรวิภา หมูปัญญาปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
15 65122556 นางสาวนริศรา เงาศรีปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
16 65122558 นางสาวรัฐสภา เป้าเพชรปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
17 65122559 นางสาววิศัลย์ศยา ปัญชุมพูปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
18 65122563 นางสาวศุภาพิชญ์ เกิดประดิษฐ์ปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
19 65122564 นางสาวสมฤดี ขจิตเพชรงามปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
20 65122568 นางสาวพรทิพย์ สีชาปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
21 65122569 นางสาวอนัญญา สิงใสปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
22 65122570 นางสาวภาณุมาศ ธนะวงศ์ปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
23 65122573 นางสาวยุพา รักไพรสงบปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
24 65122578 นางสาววราภรณ์ จันทร์แรงปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
25 65122579 นางสาวอุไรวรรณ อิ่นแก้วปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
26 65122581 นางสาววิลาวรรณ ยิ่งธันยพรปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
27 65122582 นายจิรโชติ ปามาปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
28 65122586 นางสาวศุภนิตา อินต๊ะบุญมาปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
29 65122587 นางสาวศุภัชญา กันทะวงค์ปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
30 65122588 นายธนพัฒน์ ธรรมวานิชปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
31 65122591 นางสาวสายสุนีย์ คีรีรัตนะคำรณปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
32 65122592 นายปณชัย อาชนะชัยปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
33 65122594 นายพชรกร คำดีปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
34 65122595 นายสิทธิชัย อินทศรีลาออก651/นต 65.น.บ.4.2 
35 65122596 นางสาวสุภาพร จันทร์ปุยปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
36 65122597 นางสาวเกวรินทร์ กาไชยวงค์ปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
37 65122608 นายเจษฎา รังษีปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
38 65122609 นายชลวีร์ พีระสวัสดิ์ปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
39 65122611 นายฐิติศักดิ์ ทะนันใจปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
40 65122616 นายทศภักดิ์ แปงยะปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
41 65122621 นายศรยุทธ มีทรัพย์กว้างปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
42 65122625 นายพัฒธลพล มาลัยทองปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
43 65122627 นายพีรภัทร คำทาปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
44 65122629 นายภูมิภัทร จำรัสปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
45 65122630 นายภูวดล ทะบุญปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
46 65122632 นายวัชรากร ธรรมธิปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
47 65122633 นายวิชยุตม์ พรพรหมปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
48 65122634 นายสาริน หม่อมตาปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
49 65122639 นางสาวกันยารัตน์ แก้วพิงค์ปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
50 65122642 นางสาวณัฐณิชา ชีพพานิชย์ปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
51 65122644 นางสาวทักษพร ปัญญาปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
52 65122651 นางสาวปิยาภา กันตีปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
53 65122654 นางสาวพิมพา บำรุงบรรพตปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
54 65122672 นางสาวอาทิตยา ขันกสิกรรมปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
55 65122677 นายจ๋อม หนั่นต่าปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
56 65122681 นายนรบดินทร์ เจริญวงศ์ปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
57 65122684 นายพีระพัฒน์ ถาวรสมพรสกุลปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
58 65122686 นายวัชรพงศ์ นันทะยานนท์ปกติ651/นต 65.น.บ.4.2 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล