เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา6320103202742 : สถิติประยุกต์ (วิทยาการข้อมูลเชิงสถิติ)
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/สปว 65.วท.บ.4.1
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65143601 นางสาวกรรณิกา คำเขียวปกติ651/สปว 65.วท.บ.4.1 
2 65143603 นายประภากร กันจินะปกติ651/สปว 65.วท.บ.4.1 
3 65143605 นางสาวกรองแก้ว วุฒิชัยยาปกติ651/สปว 65.วท.บ.4.1 
4 65143607 นางสาวพนิดา มหาหิงปกติ651/สปว 65.วท.บ.4.1 
5 65143608 นางสาวพิมพ์มาดา คำหล่อใจปกติ651/สปว 65.วท.บ.4.1 
6 65143609 นางสาวสุภาภรณ์ งามสุรเกียรติปกติ651/สปว 65.วท.บ.4.1 
7 65143610 นางสาวอรณา ดวงสุวรรณปกติ651/สปว 65.วท.บ.4.1 
8 65143611 นายเปรมประชา จันทร์ธิมาปกติ651/สปว 65.วท.บ.4.1 
9 65143612 นายสุทธินันท์ นาคคีรีมาศปกติ651/สปว 65.วท.บ.4.1 
10 65143613 นายนาวุธ เฮงปกติ651/สปว 65.วท.บ.4.1 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล