เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา6320103210734 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/อชภ 65.วท.บ.4.1
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65153002 นางสาวจิดาภา กิจจานุกิจศิลป์ปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
2 65153004 นางสาวณัฐณิชา สัจจาบุญฤทธิ์ปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
3 65153005 นางสาวทิพย์สุดา ผดุงโกเม็ดปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
4 65153006 นางสาวนฏกรณ์ ไชยชนะปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
5 65153007 นางสาวปรียานุช ศรีสาโคตรปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
6 65153009 นางสาวกานต์ธิดา ธรรมบรรเจิดปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
7 65153010 นางสาวกานติมา เตชะตาปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
8 65153011 นางสาวเกษณี สิงข้อปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
9 65153013 นางสาวเจนจิรา ลุงอิ่นปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
10 65153015 นางสาวธดากรณ์ วงษ์จำเนียงปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
11 65153016 นางสาวนันท์นภัส ปัญญาดีปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
12 65153017 นางสาวนารีรัตน์ มั่งเชียงปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
13 65153018 นางสาวบุษบงกช วิมลรัตน์ปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
14 65153019 นางสาวปภัสสร สุดยอดปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
15 65153020 นางสาวณัฐนิชา ไชยคำปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
16 65153021 นางสาวปิยะพร พรหมเย็นปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
17 65153022 นางสาวปิยะพรรณ พรหมเย็นปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
18 65153023 นางสาวนฤมล ตะลาปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
19 65153024 นางสาวบัณฑิตา แซ่ฟุ้งปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
20 65153026 นางสาวลัดดารัตน์ ปัดชัยภูมิปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
21 65153027 นางสาววิภาดา มหานิลปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
22 65153028 นางสาวพรไพลิน วันทองสุขปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
23 65153029 นางสาวพิมพ์พลอย สุภาเลิศปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
24 65153030 นางสาวศิริโฉม ฉิมพลีปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
25 65153032 นายนนทพัทธ์ น้อยยะปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
26 65153034 นางสาวเขมพร เมืองคำบุตรปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
27 65153035 นางสาวจิตรลดา เกิดผลปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
28 65153036 นางสาวจินตนา พนาพิมานปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
29 65153039 นางสาวชลิดา ประดิษฐ์ปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
30 65153040 นางสาวณัฐมณฑน์ ตรินันท์ปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
31 65153041 นางสาวธนัชชา เอี่ยมทองปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
32 65153045 นางสาวยอดหญิง กุนทีนามเรืองปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
33 65153046 นางสาววิลาสินี วิศาสตร์ปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
34 65153047 นางสาวสกุลทิพย์ ชัยทรัพย์ปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
35 65153048 นางสาวสิริธิดา เพียงใจบุญปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
36 65153049 นางสาวสิรินภา ญาณะตันปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
37 65153050 นางสาวสุพัตรา ทิพย์จักร์ปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
38 65153051 นางสาวอรไพลิน สุวจะปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
39 65153053 นายณัฐวัฒน์ เป็นแผ่นปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
40 65153055 นายนิติพงษ์ พุฒิไพรวัลย์ปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
41 65153056 นายปัญญากร แซ่หลี่ปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
42 65153057 นายภูริพรรดิ์ การค้าปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
43 65153058 นายศุภกร อินกองงามปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
44 65153060 นายเอกรินทร์ กิ่งแก้วเพชรลาออก651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
45 65153061 นางสาวอรษา ชุมภูชาปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
46 65153062 นายคุณานนต์ คำบุรมปกติ651/อชภ 65.วท.บ.4.1 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล