เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา6120102203681 : ภาษาเกาหลี
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/ภก 65.ศศ.บ.4.1
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65122701 นางสาวกรินฑา ทองเจริญปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
2 65122702 นางสาวกัญญารัตน์ อาชังกู่ปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
3 65122704 นางสาวกานต์พิชชา ทองกล่ำลาออก651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
4 65122708 นางสาวจินตนา ซางคำปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
5 65122710 นางสาวชญานิศ จำปาทองลาออก651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
6 65122712 นางสาวชลิดาภรณ์ เพียรชนะปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
7 65122713 นางสาวณัฐรดา ใหม่ชุ่มปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
8 65122714 นางสาวทัญณ์สิณี ยินดีจันทร์ปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
9 65122719 นางสาววีร์สุดา เข็มทองปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
10 65122724 นางสาวหิรัณ์ยา เงินทองปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
11 65122729 นางสาวกนกวรรณ อุปวรรณ์ปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
12 65122730 นางสาวกัณฐิกา สิทธิปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
13 65122732 นางสาวขวัญฤทัย สมจันทร์ลาออก651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
14 65122734 นางสาวฉัตรทริกา วงค์สถานปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
15 65122736 นางสาวชลธิชา กันทะวังปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
16 65122738 นางสาวดารุณี แซ่ย่างปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
17 65122740 นางสาวทิพรัตน์ กันชัยเทพปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
18 65122741 นางสาวกิมรักษ์ สมชัยปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
19 65122744 นางสาวนันทิชา เรืองพุ่มปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
20 65122749 นางสาวพรรณภัทร ชัยบุญปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
21 65122752 นางสาวพิชญพร วิมูปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
22 65122754 นางสาวณาจริฬ เชื้อพหลปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
23 65122755 นางสาวยุพา เคนะปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
24 65122757 นางสาวลีลาวดี อนุใจปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
25 65122767 นางสาวอภิญญารัตน์ แซ่พ่านปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
26 65122771 นางสาวกัญญากร ธรรมรักษาปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
27 65122777 นางสาวจรรยพร สะใบบางปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
28 65122778 นางสาวจิราวรรณ บุญนวมปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
29 65122780 นางสาวฐิติวรรณ เงินทองปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
30 65122783 นางสาวดวงดาว สายฝนปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
31 65122797 นางสาวลลิดา สุยะใหญ่ปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
32 65122801 นางสาวศศิวิมล หนุนยศปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
33 65122802 นางสาวสมซอน ไทยใหญ่ปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
34 65122804 นางสาวสุชัญญา สิงคำกุนปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
35 65122811 นางสาวเนตรนภา สุวรรณประเสริฐปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
36 65122813 นางสาวบุษราคัม วงศ์ไชยาปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
37 65122814 นางสาวพรชิตา พรหมกลั่งปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
38 65122821 นางสาววรรศมล แสงทองปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
39 65122822 นางสาววิภาพร สาริการปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
40 65122823 นางสาวศิรวดี มั่นพรมปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
41 65122824 นางสาวสุทธิดา วงค์เขียวปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
42 65122826 นางสาวสุพิชญา คำเหล็กปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
43 65122827 นางสาวสุวิมล เพ็งพินิจปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
44 65122828 นางสาวโสรยา ไชยโสดาลาออก651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
45 65122829 นางสาวอลิตา ฮับสมบูรณ์ปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
46 65122831 นางสาวเอมวิกา โกรยรัมย์ปกติ651/ภก 65.ศศ.บ.4.1 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล