เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา6320102203546 : ภาษาฝรั่งเศสเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/ฝศ 65.ศศ.บ.4.1
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65142402 นายนพณัฐ ก้างออนตาลาออก651/ฝศ 65.ศศ.บ.4.1 
2 65142403 นางสาวพิมอร แก้วสุมาปกติ651/ฝศ 65.ศศ.บ.4.1 
3 65142404 นางสาวพิชชาภา ทรงสิริวงศ์ลาออก651/ฝศ 65.ศศ.บ.4.1 
4 65142405 นางสาวกัญญารัต สุพรปกติ651/ฝศ 65.ศศ.บ.4.1 
5 65142406 นางสาวพรนภา หินโทนปกติ651/ฝศ 65.ศศ.บ.4.1 
6 65142407 นางสาวภานุชนาถ ปัดเกษมปกติ651/ฝศ 65.ศศ.บ.4.1 
7 65142409 นางสาวอารยา กองราชาปกติ651/ฝศ 65.ศศ.บ.4.1 
8 65142410 นางสาวศศิวิมล เมธาปกติ651/ฝศ 65.ศศ.บ.4.1 
9 65142411 นางสาวเสาวลักษณ์ หม่องน่านปกติ651/ฝศ 65.ศศ.บ.4.1 
10 65142412 นายกฤษฎา สง่าวงค์ปกติ651/ฝศ 65.ศศ.บ.4.1 
11 65142413 นายพีรณัฐ ปัญญะปกติ651/ฝศ 65.ศศ.บ.4.1 
12 65142414 นางสาวมัณฑิรา หลวงสมบัติปกติ651/ฝศ 65.ศศ.บ.4.1 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล