เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา6320102202562 : ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/ภส 65.วท.บ.4.1
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65142902 นางสาวพรรณนิภา ไชยนุรักษ์ปกติ651/ภส 65.วท.บ.4.1 
2 65142903 นางสาวทิพวรรณ จันทร์สดปกติ651/ภส 65.วท.บ.4.1 
3 65142905 นายธีรเดช พุ่มศิริปกติ651/ภส 65.วท.บ.4.1 
4 65142906 นายวิชิต เพชรส่องแสงปกติ651/ภส 65.วท.บ.4.1 
5 65142907 นายภูธเนศ สุขังปกติ651/ภส 65.วท.บ.4.1 
6 65142910 นางสาวพิมพ์วรีย์ สมเกตุปกติ651/ภส 65.วท.บ.4.1 
7 65142911 นางสาวสิริวิมล เชื้อจิตปกติ651/ภส 65.วท.บ.4.1 
8 65142914 นายโชติชัย กานนอนุพงศ์ปกติ651/ภส 65.วท.บ.4.1 
9 65142915 นายณัฐกมล เกียรติประทับใจปกติ651/ภส 65.วท.บ.4.1 
10 65142919 นายยุทธภัณฑ์ พรไชยสิริสมบัติปกติ651/ภส 65.วท.บ.4.1 
11 65142921 นายธนกฤต มุ้งทองปกติ651/ภส 65.วท.บ.4.1 
12 65142923 นางสาวปภาวดี เหมืองทองปกติ651/ภส 65.วท.บ.4.1 
13 65142924 นายวราเทพ เหมทานนท์ปกติ651/ภส 65.วท.บ.4.1 
14 65142926 นายวิทวัส วรศรีปกติ651/ภส 65.วท.บ.4.1 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล