เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา6320102203454 : สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/สทส 65.ศศ.บ.4.1
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65152502 นายณัฐนนท์ มูลเดชปกติ651/สทส 65.ศศ.บ.4.1 
2 65152504 นางสาวกมลทิพย์ แก้วชัยสูนปกติ651/สทส 65.ศศ.บ.4.1 
3 65152505 นางสาวอรณิชา กันธาปกติ651/สทส 65.ศศ.บ.4.1 
4 65152506 นางสาวปภาดา สุทธิพรมณีวัฒน์ปกติ651/สทส 65.ศศ.บ.4.1 
5 65152507 นางสาวประภาศิริ ชูบัวปกติ651/สทส 65.ศศ.บ.4.1 
6 65152511 นางสาวจีรภา สิทธิวงศ์ปกติ651/สทส 65.ศศ.บ.4.1 
7 65152512 นางสาวนันทนัท สุขคำนึงปกติ651/สทส 65.ศศ.บ.4.1 
8 65152514 นายศุภเศรษฐ์ บัวเกิดปกติ651/สทส 65.ศศ.บ.4.1 
9 65152515 นางสาววรวรรณ หน่อขัดลาออก651/สทส 65.ศศ.บ.4.1 
10 65152516 นายธเนษฐ ไคร้บุญปกติ651/สทส 65.ศศ.บ.4.1 
11 65152517 นายศุภกรณ์ คำฟูปกติ651/สทส 65.ศศ.บ.4.1 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล