เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา6320104204916 : เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/ทดส 65.บธ.บ.4.1
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65144002 นายธัญชนิต สรวยงามปกติ651/ทดส 65.บธ.บ.4.1 
2 65144004 นายนวมินทร์ นกนาคปกติ651/ทดส 65.บธ.บ.4.1 
3 65144005 นายบุญมา ปงคำปกติ651/ทดส 65.บธ.บ.4.1 
4 65144006 นายกฤษณะ กาวิชัยปกติ651/ทดส 65.บธ.บ.4.1 
5 65144007 นายนพดล ไหวยะปกติ651/ทดส 65.บธ.บ.4.1 
6 65144008 นายภัทราวุฒิ เสมอเหมือนปกติ651/ทดส 65.บธ.บ.4.1 
7 65144009 นายรัชพล กีไสยธนปกติ651/ทดส 65.บธ.บ.4.1 
8 65144013 นางสาวฐิวาพร เปียงใจปกติ651/ทดส 65.บธ.บ.4.1 
9 65144014 นางสาวณัฎฐณิชา เปาป่าปกติ651/ทดส 65.บธ.บ.4.1 
10 65144015 นางสาวนันธินี เป็ดมาปกติ651/ทดส 65.บธ.บ.4.1 
11 65144018 นางสาวอตินุช เชิดฉายปกติ651/ทดส 65.บธ.บ.4.1 
12 65144020 นายคณาธิป รู้ซื่อปกติ651/ทดส 65.บธ.บ.4.1 
13 65144021 นายคมสัน เหล่าวงศาปกติ651/ทดส 65.บธ.บ.4.1 
14 65144022 นายจีรเดช วะตินาปกติ651/ทดส 65.บธ.บ.4.1 
15 65144025 นายณัฐชนน พรมศรีปกติ651/ทดส 65.บธ.บ.4.1 
16 65144026 นายเทวดา เณรฐานันท์ลาออก651/ทดส 65.บธ.บ.4.1 
17 65144027 นายธรรมรักษ์ ปัญญาลิขิตธรรมปกติ651/ทดส 65.บธ.บ.4.1 
18 65144031 นายปฏิภาณ โนจาปกติ651/ทดส 65.บธ.บ.4.1 
19 65144033 นายวรพล การคนซื่อปกติ651/ทดส 65.บธ.บ.4.1 
20 65144034 นายวิชยากร ดอนชัยปกติ651/ทดส 65.บธ.บ.4.1 
21 65144035 นายศตวรรษ ปัญโญใหญ่ปกติ651/ทดส 65.บธ.บ.4.1 
22 65144036 นายศุภกร อินหน่อแก้วปกติ651/ทดส 65.บธ.บ.4.1 
23 65144037 นายสหัสวรรษ ศรีวรรณะปกติ651/ทดส 65.บธ.บ.4.1 
24 65144039 นายอนวัช ละดายปกติ651/ทดส 65.บธ.บ.4.1 
25 65144041 นายศุภวัฒน์ ตะติยาปกติ651/ทดส 65.บธ.บ.4.1 
26 65144044 นางสาวฉัตรดารา ทาอินทร์ปกติ651/ทดส 65.บธ.บ.4.1 
27 65144045 นายธนภัทร บัวศักดิ์ปกติ651/ทดส 65.บธ.บ.4.1 
28 65144046 นายธีรภูมิ แสงบุญปกติ651/ทดส 65.บธ.บ.4.1 
29 65144047 นายปรัชญา รติเมธีปกติ651/ทดส 65.บธ.บ.4.1 
30 65144048 นางสาวชนกนันท์ ไพรทองคีรีปกติ651/ทดส 65.บธ.บ.4.1 
31 65144049 นายณัฐดนัย แสงนุ่มปกติ651/ทดส 65.บธ.บ.4.1 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล