เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา6320103202311 : คหกรรมศาสตร์ กุล่มวิชาอาหารและโภชนาการ
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65123301 นางสาวกัญจน์ชญา เอนกพงศ์พิภัชปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
2 65123305 นางสาวชลลดา ใจอินทร์ปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
3 65123308 นางสาวรัตติกาล หงษ์คำปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
4 65123309 นางสาวรัตนาภรณ์ ซิตีปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
5 65123311 นางสาววรากร สุยะวงค์ปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
6 65123318 นายกฤษณ์ ศิริคำเรืองลาออก651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
7 65123321 นายติ๊พอ หน่อไพรสนปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
8 65123322 นายธนภัทร ปิยชาติพัชรกุลปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
9 65123326 นายหน้าบุญ ลุงแดงลาพัก651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
10 65123327 นางสาวกนกพร ทองแดงปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
11 65123328 นางสาวจิราภรณ์ จะสิปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
12 65123337 นางสาวจรรยพร เปรมประยูรปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
13 65123339 นางสาวณัฐชยา จันทร์แก้วปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
14 65123341 นางสาวภัทรวลัญช์ เพิ่มพูลปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
15 65123344 นางสาวธันยพร คำวาดปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
16 65123346 นางสาวรัชชาลักษณ์ จิตรเพียรค้าปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
17 65123349 นางสาวศิริวัลย์ สันติสุขวนาลาออก651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
18 65123350 นางสาววิมลณัฐ วันนะปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
19 65123354 นางสาวสุปรียา มูลทาปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
20 65123355 นางสาวสุชญา ดีศรีปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
21 65123356 นางสาวสุณิสา พรมมินท์ปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
22 65123358 นางสาวสุภาพร มาเยอะปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
23 65123360 นางสาวแสงตะวัน พระดูปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
24 65123362 นางสาวอรกาล วัยวุฒิปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
25 65123364 นางสาวออนอิง ลุงสู้ปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
26 65123365 นายชญานิน ลอดตะเสนปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
27 65123369 นายวัชรศักดิ์ พุทธชาติปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
28 65123370 นายวิทวัส เลิศชัยสหกุลปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
29 65123371 นายศิวรักษ์ โอวาทสกุลปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
30 65123375 นางสาวกมลพร สมเครือลาออก651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
31 65123378 นางสาวคัทลียา ชะเงาปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
32 65123381 นางสาวชนม์นิภา สุจริตปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
33 65123384 นางสาวถนิมพร วงค์ษาสุขปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
34 65123389 นางสาวเบญจญาภา จันทร์ดีปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
35 65123390 นางสาวปณิดา หอวัฒนพาณิชย์ปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
36 65123399 นางสาววิลาศิณี ศรีพรสิริโรจน์ปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
37 65123403 นางสาวศุภานัน สาครมาลีปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
38 65123408 นางสาวอรณิชา มุกดานันปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
39 65123414 นายภูริปกรณ์ เมฆรักฟ้าปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
40 65123420 นางสาวณัฐริกา แสงเพ็ชรปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
41 65123422 นายปัญญาวุธ เตชนาปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
42 65123424 นายรัฐพล สุริยะกุมารปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.2 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล