เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา6320103202311 : คหกรรมศาสตร์ กุล่มวิชาอาหารและโภชนาการ
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65123302 นางสาวชญานิช ลุงป่างปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
2 65123304 นางสาวชมพู่ ลุงออปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
3 65123313 นางสาวสิริพิชญ์ชา สอนวงษาปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
4 65123314 นางสาวสุพัตรา โป้เปิดปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
5 65123319 นายกานต์ธีธัช ไชยเดชปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
6 65123320 นายชินวัตร แก้วยะปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
7 65123323 นายธราดล หว่างป่อปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
8 65123324 นายพฤฒินันท์ วงค์ชมภูปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
9 65123325 นายภัทรพล โชติวีรชัยกุลปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
10 65123329 นางสาวชนิกานต์ แสนดวงดีปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
11 65123330 นางสาวกฤตธินันท์ สุภาษิตปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
12 65123331 นางสาวณัฐณิชา จรรยาเสนปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
13 65123332 นางสาวนพิน แซ่ตั้งปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
14 65123333 นางสาวกัญธิชา ทิพย์ดวงปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
15 65123334 นางสาวบัณฑิตา คำมาปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
16 65123335 นางสาวบุณยวีร์ บุตรปั๋นแก้วปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
17 65123340 นางสาวเพ็ญกวิน ชวโรกรปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
18 65123342 นางสาวเมริน อัศวชาติธงชัยปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
19 65123352 นางสาวศศิวิมล เครือล้อมวงปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
20 65123353 นางสาวสโรชา วัฒนาทัศนีย์ปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
21 65123357 นางสาวอริษรา ปัญญากาปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
22 65123359 นายวรปรัชญ์ แสนปวนหาญปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
23 65123361 นางสาวหนึ่งฤทัย วันสิริแสงงเพชรปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
24 65123363 นางสาวอริสรา มาขันธ์ปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
25 65123367 นายณรงค์รักษ์ ศรีวิชัยปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
26 65123368 นายไตรวิทย์ เครือธิปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
27 65123372 นายวีรศักดิ์ วงศ์นภาไพศาลลาออก651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
28 65123373 นายสรวิชญ์ บุญเก่งปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
29 65123377 นางสาวกนกวรรณ ไชยวงค์ษาปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
30 65123379 นางสาวจรรประภา เปี้ยฝั้นปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
31 65123382 นางสาวณัฐชยา กระจายกุศลปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
32 65123385 นางสาวทัตสรวง ฟองจันทร์ปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
33 65123396 นางสาวรัตนา แซ่ว่างปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
34 65123401 นางสาวศศิธร ไวยโภชน์ปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
35 65123402 นางสาวศุภกานต์ สมแก้วปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
36 65123406 นางสาวอนันตญา นครจีนปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
37 65123407 นางสาวอรชุมา วันแสงปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
38 65123412 นายปรานต์ บุญเจริญปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
39 65123415 นายวิทวัส ฟองมูลปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
40 65123416 นายวิศิษศักดิ์ อิ่นมะโนปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
41 65123419 นางสาวชุติกาญจน์ พุ่มใยปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
42 65123421 นางสาวระพีพรรณ ตันตี้ลาออก651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
43 65123423 นางสาวแสงคำ ปกติ651/คศ.อ 65.วท.บ.4.1 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล