เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา6320102203550 : ภาษาไทย
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/ท 65.ศศ.บ.4.1
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65142301 นางสาวกัญญาณัฐ ศุภปริญญาปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
2 65142307 นางสาวพิมพ์วิภา ตาแก้วปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
3 65142309 นางสาวสุกานดา บุญศรีปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
4 65142310 นางสาวสุดารัตน์ ขัดตุ่นปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
5 65142311 นายจักรีว์ฒน์ กันทะปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
6 65142313 นายพลวัต ชัยชนะพีระกุลปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
7 65142316 นางสาวกฤติยาภรณ์ เชื้อทองลาออก651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
8 65142317 นางสาวกันยารัตน์ ทุมูปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
9 65142319 นางสาวชุติมน สงวนลาออก651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
10 65142320 นางสาวกุลธิดา บุตรลีปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
11 65142321 นางสาวธนภรณ์ มงคลเรืองอำนาจปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
12 65142323 นางสาวจตุรภัทร จอมศักดิ์ปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
13 65142324 นางสาวนันทกานต์ แดงไฝปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
14 65142325 นางสาวน้ำทิพย์ วงศ์เวียนปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
15 65142326 นางสาวปาริชาติ ดอกคำปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
16 65142327 นางสาวชนิดา แสนเสมอปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
17 65142328 นางสาวมนัสนันท์ ไข่มุกข์ปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
18 65142330 นางสาวณัฐชา ลั่นทมทองปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
19 65142331 นางสาวศศิพริม ทิปัญญาปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
20 65142332 นางสาวนพมาศ สุรินทร์แก้วปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
21 65142333 นางสาวนภัสนันท์ บุญรอดปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
22 65142335 นางสาวพิมพ์พิศา สวัสดิมงคลปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
23 65142336 นางสาวพิยดา พรมมาปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
24 65142337 นายกรวิชญ์ ไชยวงศ์ปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
25 65142338 นางสาววชิรญาณ์ กลับวงษ์ลาออก651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
26 65142339 นางสาววรรณกานต์ วงศ์ป้องปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
27 65142340 นางสาววาริศรา บุญทวีปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
28 65142342 นางสาวกรณิกา สุติปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
29 65142343 นางสาวกัญญารัตน์ ดวงต๋าปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
30 65142348 นางสาวณัฐฐาพร ทานประสิทธิ์ปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
31 65142349 นางสาววิจิตรา ถาตะนานปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
32 65142351 นางสาวธนพร วุฒิโอสถปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
33 65142352 นางสาวธาณิตา ไทยเดชปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
34 65142354 นางสาวปภาวรินทร์ สิงห์นันปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
35 65142356 นางสาวมัชลิกา ปันดอนปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
36 65142358 นางสาววิชชากร โปร่งแสงปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
37 65142359 นางสาววีร์สุดา ผัดสุปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
38 65142364 นางสาวสุภัสสร ก่อพอปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
39 65142365 นางสาวอณุภา ธิกาศปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
40 65142366 นางสาวอพิยาพา จินาคำปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
41 65142369 นางสาวอรรถพร ใชยเลิศปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
42 65142371 นางสาวอารีรัตน์ โล่ห์ทองปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
43 65142380 นางสาวศุภาลักษณ์ คำโท๊ะปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
44 65142381 นางสาวสาวิภา ชมภูปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
45 65142383 นางสาวอรกัญญา ผมขาวปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
46 65142384 นางสาวอิษยา ตามันปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
47 65142385 นายชนาธิป คำแสนปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
48 65142386 นายณัฐกิตติ์ สถิตย์ลาออก651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
49 65142387 นายณัฐนันท์ จันทราชปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
50 65142388 นายธีรภัทร สุดสำริดปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
51 65142389 นายฟัยรูส ดาโอะปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
52 65142391 นางสาวชาลิสา ล้อมลังกาปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
53 65142393 นายศุภวิชญ์ ศิริลาออก651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
54 65142394 นางสาวนภสร หล้าเป็งปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
55 65142395 นางสาวเกศรา หนูทองปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
56 65142397 นายบรรณวิทิต เชยชมศรีปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
57 65142398 นายภูมิพิพัฒ แอบแฝงปกติ651/ท 65.ศศ.บ.4.1 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล