เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา6320103202314 : คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/คศ.ฟ 65.วท.บ.4.1
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65123201 นางสาวภัชราพร ไม้กลางปกติ651/คศ.ฟ 65.วท.บ.4.1 
2 65123207 นางสาวมะลิวรรณ สมพงศ์พรรณปกติ651/คศ.ฟ 65.วท.บ.4.1 
3 65123208 นางสาวฉวีวรรณ เลาวูปกติ651/คศ.ฟ 65.วท.บ.4.1 
4 65123212 นางสาวสิริกร แตงจั่นปกติ651/คศ.ฟ 65.วท.บ.4.1 
5 65123214 นายไกรวิทย์ บัลลังค์ปกติ651/คศ.ฟ 65.วท.บ.4.1 
6 65123219 นางสาวศิริฉัตร อร่ามโชคชัยสกุลปกติ651/คศ.ฟ 65.วท.บ.4.1 
7 65123223 นางสาวจุฑามาศ ตาคำปกติ651/คศ.ฟ 65.วท.บ.4.1 
8 65123224 นางสาวนานนอต ปกติ651/คศ.ฟ 65.วท.บ.4.1 
9 65123225 นางสาวบัวชมพู สิริเมธีตระกูลปกติ651/คศ.ฟ 65.วท.บ.4.1 
10 65123227 นางสาวคณิสรา ไชยประเทศปกติ651/คศ.ฟ 65.วท.บ.4.1 
11 65123228 นางสาวปริฉัตร เนตรภักดีปกติ651/คศ.ฟ 65.วท.บ.4.1 
12 65123229 นางสาวสุธิดา กาวิชัยปกติ651/คศ.ฟ 65.วท.บ.4.1 
13 65123230 นายนพคุณ ตราชูปกติ651/คศ.ฟ 65.วท.บ.4.1 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล