เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา6220102203530 : ภาษาอังกฤษ
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/อ 65.ศศ.บ.4.1
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65142507 นางสาวฐิติศรี เลาทาลาออก651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
2 65142508 นางสาวทิพย์นารา อินต๊ะปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
3 65142519 นางสาวลลิตา แซ่เฒ่าปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
4 65142521 นางสาวหทัยชนก คงเทศปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
5 65142523 นายกตัญญู ประมวลการปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
6 65142525 นางสาวกมลชนก เจริญพืชผลไทยปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
7 65142526 นางสาวกมลวรรณ หมื่นสำราญปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
8 65142527 นางสาวกัญญาณัฐ ใจยองปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
9 65142528 นางสาวกาญจนาธิป บุญชูปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
10 65142529 นางสาวกฤติยาภรณ์ วันแก้วปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
11 65142531 นางสาวขวัญฤดี พิภาคภพลาออก651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
12 65142535 นางสาวกีรติพร ยะอูปปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
13 65142537 นางสาวเกวรินทร์ ทาระศักดิ์ปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
14 65142540 นางสาวช่อเอื้อง ปรีพูลปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
15 65142541 นางสาวณัฐธิดา เสารางทอยปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
16 65142548 นางสาวนันทนา หอมแก่นจันทร์ปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
17 65142549 นางสาวนิชานันท์ พรหมศรีปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
18 65142552 นางสาวพรธิดา พงศ์เกษมศานต์ปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
19 65142553 นางสาวพิชนาฏ ปินตาเป็งลาออก651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
20 65142555 นางสาวพุทธรักษา วนาวีระเกียรติลาออก651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
21 65142556 นางสาวภาสินี มาลาอุบลปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
22 65142559 นางสาววิยะดา เดชสุทธิ์ปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
23 65142561 นางสาวศศกร เสริมเสนาบุญปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
24 65142564 นางสาวแพรวา แง่โว้ปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
25 65142575 นายเจตนิพัทธ์ กันทารักษ์ลาออก651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
26 65142577 นายชานนท์ เกษมปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
27 65142580 นายธาราวรรศ อินอุปแก้วปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
28 65142581 นางสาวลดาวรรณ แก้วสีปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
29 65142584 นายพิมพ์สุธี ก้อนแปงปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
30 65142586 นายศุภศิษฏ์ ทุนมุ้งลาออก651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
31 65142592 นางสาวกัญญาวีร์ เรืองศิริปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
32 65142593 นางสาวกัลญารัตน์ ขัดตุ่นปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
33 65142604 นางสาวธัญวารัตน์ วิเศษเงินทวีลาออก651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
34 65142605 นางสาวธิชาดา พรหมมาปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
35 65142609 นางสาวเนตรนภา รักไพรขันธ์ลาออก651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
36 65142628 นางสาวอรสินี หงส์แก้วสายทิพย์ปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
37 65142629 นางสาวอารียา ตะเฮาะปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
38 65142635 นางสาวสปันงา ปันสาปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
39 65142636 นางสาวสิรภัทร สารเพ็ญปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
40 65142639 นายธีรภัทร์ วัฒนกสิกรรมปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
41 65142640 นายบุญยกร จริยาปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
42 65142642 นายณิธิศ ไชยเลิศปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
43 65142643 นางสาวพิชชา สงวนหงษ์ปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
44 65142645 นางสาวสุนันทา ธนะวดีปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
45 65142646 นายธนโชติ แสนอินไลปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
46 65142648 นางสาวณัฐธิดา กาบุตรปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
47 65142651 นางสาวพรสวรรค์ กิตติวุฒิวงศ์ปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
48 65142652 นางสาวอรจิรา นพพัชรารักษ์ปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
49 65142654 นางสาวณัฏฐณิชา เปี้ยแปงปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
50 65142656 นายชัชยา โปร่งตุ้ยปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.1 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล