เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา6220102203530 : ภาษาอังกฤษ
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/อ 65.ศศ.บ.4.2
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65142511 นางสาวนภัสกร ศรีดวงปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
2 65142512 นางสาวปราณี อุดมกันทรลาออก651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
3 65142513 นางสาวปรียาพร จริตดีสมปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
4 65142516 นางสาวภัทรนันท์ สังข์ป้อมปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
5 65142517 นางสาวรวิพร อินสมบัติปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
6 65142524 นายนันทวัฒน์ สารีอินทร์ปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
7 65142532 นางสาวคฑามณี มะลิซอปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
8 65142534 นางสาวจ๋ามหอม คำแก้วปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
9 65142538 นางสาวชุติกาญจน์ เรืองสุขสุดปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
10 65142542 นางสาวฎณลญา คะยอมดอกปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
11 65142543 นางสาวดาราวรรณ จินดาวงค์ปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
12 65142544 นางสาวธัญทิพ พุฒกลิ่นปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
13 65142545 นางสาวณัฐธยาน์ ทุงฤทธิ์ปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
14 65142546 นางสาวธาริกา ไพรศุภกิจปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
15 65142547 นางสาวนันณภัส หยู่แฮปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
16 65142550 นางสาวบุริมนาถ ตาหล้าปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
17 65142551 นางสาวพรธิดา ปัญญาไพศาลปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
18 65142557 นางสาวพรรณนิดา ใจลาปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
19 65142560 นางสาววิไลลักษณ์ พรมณีย์ปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
20 65142563 นางสาวสุชาดา จ๋าวสุริวงค์ปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
21 65142565 นางสาวแพรวา แพสัมฤทธิ์ปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
22 65142567 นางสาวมณีรัตน์ สายแก้วศรีปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
23 65142569 นางสาวรัตนา เก่งผสานคุณลาออก651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
24 65142570 นางสาวอนิสา บุญมาลาออก651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
25 65142571 นางสาวอรรัมภา ศาลางามปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
26 65142572 นางสาวรุ้งตะวัน จันทะลีปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
27 65142574 นายครุสัณฑ์ กุณะปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
28 65142576 นายชัชรญาณ มาวะดีปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
29 65142579 นายเด่นดนัย ดวงคำปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
30 65142583 นายพัทธนันท์ ขันสำโรงปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
31 65142585 นายศุภกร แซ่โกวปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
32 65142591 นางสาวกรวรรณ เพ็ชรชนะปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
33 65142596 นางสาวจินตการต์ แสนปวนปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
34 65142610 นางสาวบงกชรัตน์ แววงามปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
35 65142614 นางสาวเปรมฤดี ชาวเวียงปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
36 65142618 นางสาวพุ่มพวง ดีจิ่งมุ้งปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
37 65142620 นางสาวลลนา สมัครทัยปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
38 65142621 นางสาวลลิตา เมอเรียงปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
39 65142622 นางสาวศิริภรณ์ ศรบัวปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
40 65142623 นางสาวสาวิตรี ดีสมปรารถนาปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
41 65142627 นางสาวอรวี ลุงอุ่นนะปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
42 65142632 นางสาวลูเม ยียูงปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
43 65142633 นางสาวศิรินทิพย์ จินารักษ์ปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
44 65142638 นางสาวอาภาภัทร ยิ้มสรวลปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
45 65142641 นายภราดร อุปมาปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
46 65142644 นางสาวพิชญาภา ตรีเนตรภิบาลปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
47 65142647 นายธีร์ธวัช สัตยารักษ์ปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
48 65142653 นายนิติพันธ์ สุวรรณพันธ์ปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
49 65142655 นายธนพล คุณธนเกียรติปกติ651/อ 65.ศศ.บ.4.2 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล