เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา6320103210731 : สาธารณสุขชุมชน
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/สธ 65.ส.บ.4.2
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65143803 นางสาวณัฐชยา เครือใจปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
2 65143816 นางสาวกัญญารัตน์ ค้างคีรีปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
3 65143817 นางสาวกัลยาลักษณ์ ใจเรือนปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
4 65143821 นางสาวคัทลียา ฤทธิ์เดชยิ่งปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
5 65143824 นางสาวชลมาศ วิธีปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
6 65143825 นางสาวจิราพัชร อันทรินทร์ปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
7 65143829 นางสาวณภัทรสรณ์ วันทนียสกุลชัยปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
8 65143830 นางสาวธัญญามาศ มงคลเจริญชื่นปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
9 65143833 นางสาวณัฐธิชา เสนคำสอนปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
10 65143837 นางสาวนาฏยา แสนชัยปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
11 65143838 นางสาวปัทมพร หลู่โหล่งปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
12 65143840 นางสาวบุษกร สมณะปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
13 65143841 นางสาวบุษรินทร์ญา พั่วไธสงปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
14 65143842 นางสาวปริญญา บวกไธสงปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
15 65143843 นางสาวพัชราภา ศรีรักษาปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
16 65143845 นางสาวพินัสนันท์ ปิ่นญาติปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
17 65143851 นางสาวรุ่งทิพย์ ต๊ะตุ้ยปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
18 65143854 นางสาววราพร ทองแสงปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
19 65143855 นางสาววัลย์วิศา การกิ่งไพรปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
20 65143856 นางสาววิจิตรา รกไพรปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
21 65143860 นางสาวศุภาวรรณ หว่างป่อปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
22 65143861 นางสาวศศิธริน นพมณีปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
23 65143866 นางสาวสุชาดา ดาศรีปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
24 65143870 นางสาวสุนิษา ลีลาปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
25 65143871 นางสาวสุภัสสรา ด้วยโชติปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
26 65143872 นายชัญธรัฏฐ์ โปกปันปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
27 65143875 นางสาวแสงปฏิมา โชติช่วงปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
28 65143878 นางสาวกมลรัตน์ จันประทัดปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
29 65143881 นางสาวกันต์นภัส ดูสุกปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
30 65143884 นางสาวขวัญจิรา อ่อนฉุนปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
31 65143891 นางสาวชนาภา คำษาวงค์ปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
32 65143893 นางสาวชัญญานุช ลอมจิตร์ปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
33 65143902 นางสาวทิฆัมพร ฟูกันปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
34 65143927 นางสาวสรวีย์ อุตสาพะแลปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
35 65143935 นางสาวอภิชญา สมวุฒิปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
36 65143937 นางสาวอมรรัตน์ สมบุญโสดปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
37 65143953 นายณัฐนันท์ แกนุปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
38 65143954 นายปณัฐพล ศรีโสดาลาออก651/สธ 65.ส.บ.4.2 
39 65143957 นางสาวกศมากานต์ จินใจปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
40 65143961 นางสาวจุฬาลักษณ์ วงษ์คำลือปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
41 65143963 นางสาวปาริฉัตร คำเเสนปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
42 65143964 นางสาวเพชรธารา พุ่มเรืองปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
43 65143967 นางสาวอรพิน อุงหม่องลาออก651/สธ 65.ส.บ.4.2 
44 65143968 นางสาวจิณณภัทร คล้ายสุวรรณปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
45 65143986 นางสาวเนตรศิริ บัวลอยปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.2 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล