เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา6320103210731 : สาธารณสุขชุมชน
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/สธ 65.ส.บ.4.1
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65143820 นางสาวขวัญชนก ไอ่หล่าปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
2 65143823 นางสาวจิรภัทร จิระโตปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
3 65143827 นางสาวชลดา ยอดวงษ์ปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
4 65143828 นางสาวซีตีคอลีเย๊าะ หามะปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
5 65143831 นางสาวฐิติกานต์ เรือนคำปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
6 65143832 นางสาวณัฐชยา ก๋าแก้วปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
7 65143834 นางสาวธนภรณ์ สารศรีปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
8 65143835 นางสาวนริศรา มั่งพิบูลปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
9 65143839 นางสาวปิยะกมล ปู่สุขปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
10 65143844 นางสาวพัฐสุดา ผู้ชงแก้วปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
11 65143846 นางสาวมนต์นภา วิทยาดีมากปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
12 65143848 นางสาวเยาวเรศ พันชนปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
13 65143850 นางสาววรัญญา ทวีสุขสถิตปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
14 65143852 นางสาวรุ่งทิวา รำไพพนมปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
15 65143858 นางสาววาณิชา แคว้งใจปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
16 65143862 นางสาวศศิพิมพ์ จันต๊ะซาวปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
17 65143864 นางสาวสตรีรัตน์ พิงเจริญปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
18 65143865 นางสาวสุจินตนา โยรฤทธิ์ปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
19 65143868 นางสาวอรพรรณ อนุรักษ์พนาสกุลปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
20 65143873 นางสาวสุภาพร อรัญชัยปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
21 65143874 นายรุ่งตะวัน เนตรนิรันดรปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
22 65143876 นายศักดิ์สิทธิ์ ธำรงปิยกิจปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
23 65143877 นางสาวกนกวรรณ มีสุวรรณ์ปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
24 65143879 นางสาวกัญญาพร ชัยชนะปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
25 65143889 นางสาวจิราภรณ์ มงคลสารปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
26 65143898 นางสาวณัฐวดี แก้วคำแปงปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
27 65143905 นางสาวนาคา กุเลาปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
28 65143926 นางสาววีรีสุดา พิศาลวนาลัยปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
29 65143936 นางสาวอภิญญา ศิลป์ท้าวปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
30 65143942 นายปรเมต ชะม้ายปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
31 65143945 นายภูวดล เสาร์ภาษีปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
32 65143947 นายสุรชัย แจ่มเจริญพรดำรงปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
33 65143948 นางสาวอรวรรณ อินต๊ะสงค์ปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
34 65143949 นางสาวอรัณญา เทพาชุมภูปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
35 65143950 นางสาวอรีญญา สิงขรขวัญข้าวปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
36 65143951 นางสาวอลัญญา โต๊ะไมปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
37 65143955 นายพุทธชาติ สกุลลอยปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
38 65143959 นางสาวขวัญจิรา โม๊ะยองปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
39 65143960 นางสาวจิรัฐติกาล ขำทุ่งปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
40 65143962 นางสาวดาราพร ชนะศึกปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
41 65143966 นางสาวสิตานันท์ ตุ่นจาอ้ายปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
42 65143969 นางสาวชนิตา วิริยะปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
43 65143970 นางสาวธันย์ชนก ถนอมบูรณ์ปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
44 65143972 นายณัฐวุฒิ แจ้งสว่างปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
45 65143973 นางสาวจริญญา ตุ้ยเตียมปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
46 65143983 นางสาวอัญชนา กุ่งพานิชย์ปกติ651/สธ 65.ส.บ.4.1 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล