เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา6420102209060 : รัฐประศาสนศาสตร์
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/รป 65.รป.บ.4.1
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65152001 นางสาวกัญญารัตน์ สุนสะดีปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
2 65152006 นางสาวชนาพร จันทรมณฑลปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
3 65152007 นางสาวณัฐพร ใจพงษ์ปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
4 65152013 นางสาววรดี เลายี่ปาปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
5 65152014 นางสาววริศรา แสนตาปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
6 65152015 นางสาววาสิตา มูลเสนปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
7 65152016 นางสาวศริญญา สมสายปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
8 65152019 นางสาวสุพรรษา คำภาวงษ์ปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
9 65152020 นางสาวเสาวลักษณ์ งูใหญ่ปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
10 65152031 นางสาวกรกช รชตะรงรองปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
11 65152037 นางสาวจันจิรา ละยอยปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
12 65152040 นางสาวช่อชมพู กวางบ้านปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
13 65152042 นางสาวจิราภรณ์ ไทโทปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
14 65152043 นางสาวชนิดา อุดมสมาธิวัฒน์ปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
15 65152046 นางสาวปริชญา ปู่ผาปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
16 65152051 นางสาวณัฐชยา เย็นตาปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
17 65152053 นางสาวรัตนทิพย์ นันตาปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
18 65152054 นางสาวธนภรณ์ สุขสำราญปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
19 65152055 นางสาววรางคณา อ่อนแก้วปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
20 65152056 นางสาวธัญวาทิพย์ ปากหวานปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
21 65152058 นางสาวสกุลกานต์ วงค์กันฟูปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
22 65152061 นางสาวสาลินี มณีนิลปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
23 65152063 นางสาวสุฑารัฐ พรมไชยปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
24 65152064 นางสาวบุษกร สมฤทธิ์ปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
25 65152070 นายเจียระไน ยอดบุญเลิศปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
26 65152071 นายชลภัทร จุมปูสิงสาปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
27 65152074 นางสาวพิมพ์ชนก อินทร์วงษ์ปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
28 65152077 นางสาวภัคธีมา ใจเพชรปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
29 65152079 นางสาวมลธิรา ไชยกาลปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
30 65152085 นายสถาพร กันธิมาปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
31 65152089 นางสาววิมพวิภา สิงห์ใจปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
32 65152092 นางสาวศิริพร พฤกษ์คีรีปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
33 65152094 นางสาวศิริวรรณ แก้ววิเศษปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
34 65152095 นางสาวสิริธร ไชยวุฒิปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
35 65152104 นางสาวอนิฌา สิทธิปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
36 65152106 นางสาวอรปรีญา คุณารูปปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
37 65152117 นายเดชาธร กันทะปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
38 65152120 นายธนากร นายซิงปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
39 65152122 นายปิยศักดิ์ จำรัสปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
40 65152124 นายพีรพล ล้นเหลือปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
41 65152126 นายภูดล เจือจานปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
42 65152135 นางสาวกัญญาณัฐ กรุณาปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
43 65152136 นางสาวเจนจิรา อุ่มเจริญปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
44 65152138 นางสาวชุตินันท์ เหลืองพูนปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
45 65152142 นางสาวบุศยมาศ ปิยรักษ์ปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
46 65152144 นางสาวปิยากร สุวรรณยานปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
47 65152146 นางสาวพัณณิตา ตันท่อนปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
48 65152153 นางสาวสุรีรัตน์ อินถาปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
49 65152154 นางสาวโสภา ลิตุพานนท์ปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
50 65152155 นางสาวอทิตยา ปั๋นสาปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
51 65152157 นางสาวอัฐภิญญา เลาว่างปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
52 65152159 นายจิรพงค์ แสงทากาศปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
53 65152162 นายนรวิชญ์ หยกลักษณะไพรปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
54 65152168 นายศุภากร จันต๊ะวงค์ปกติ651/รป 65.รป.บ.4.1 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล