เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา6420102209060 : รัฐประศาสนศาสตร์
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/รป 65.รป.บ.4.2
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65152004 นางสาวจีรนันท์ เจนแสงปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
2 65152009 นางสาวธัญลักษณ์ สุนันตาปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
3 65152011 นางสาวพัชนี จั่นต๊ะปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
4 65152012 นางสาวรัตนทิพย์ ศรีกุณะปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
5 65152018 นางสาวสุธาสินี ศิริวัตรปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
6 65152022 นายจีรายุทธ์ นุ่มสีหมอกปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
7 65152024 นายธีรภัทร แซ่ย่างปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
8 65152027 นายสมศักดิ์ คำแขกปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
9 65152028 นายอัจฉริยะ งามลิปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
10 65152030 นางสาวกมลลักษณ์ ขันทะสีมาลาออก651/รป 65.รป.บ.4.2 
11 65152032 นางสาวกัญญาภัค ปวงคำปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
12 65152033 นางสาวกัณฐิกา ปลาสุวรรณปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
13 65152034 นางสาวกุลธิดา พุฒดวงปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
14 65152036 นางสาวจรรจิรา โสภาวรการปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
15 65152041 นางสาวจิรัชญา แก้วประเสริฐปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
16 65152044 นางสาวดาวิกา ประสานไมตรีปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
17 65152045 นางสาวนพณัฐ โยธาดีปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
18 65152048 นางสาวชุติกาญจน์ ยังวาสนาสุขปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
19 65152049 นางสาวภัคพร ระมังปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
20 65152050 นางสาวฐิติชญา จำปาทองปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
21 65152052 นางสาวณัฐพร จำรัสปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
22 65152057 นางสาววริศรา โสภิณท์ปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
23 65152059 นางสาวสรัลชนา กรุณาปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
24 65152060 นางสาวนันทนี ศรีใสปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
25 65152062 นางสาวสุชัญญา เนื้อนาคลาออก651/รป 65.รป.บ.4.2 
26 65152065 นางสาวอรณิช ตาอินปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
27 65152066 นางสาวอรพิญ วงค์เรือนปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
28 65152068 นางสาวพรประภา จันทร์ไข่ปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
29 65152072 นางสาวพิชญาภา ธุวดาราตระกูลปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
30 65152075 นางสาวพิมพ์ผกา เกษมปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
31 65152076 นางสาวพิมพ์อัปสร ใจทาปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
32 65152078 นายพัฒนพันธ์ พลอยแก้วปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
33 65152081 นายภาณุวัฒน์ เตจ๊ะตุ้ยปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
34 65152082 นางสาวรวิพร นามสบายปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
35 65152083 นางสาววรนุช เที่ยงตรงปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
36 65152084 นางสาววราทิพย์ ปัญญายิ่งปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
37 65152088 นางสาววิญาดา สุขศรีปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
38 65152090 นางสาววิมลทิพย์ ฉิมมาลีลาออก651/รป 65.รป.บ.4.2 
39 65152091 นางสาวศศิวิมล วงศ์ปรีดาปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
40 65152093 นางสาวศิริลักษณ์ ฟองแก้วปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
41 65152101 นางสาวสุวิชญา ชำนาญคีรีไพรปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
42 65152103 นางสาวหฤทัย รากแก่นปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
43 65152107 นางสาวอัญชลี จำนงจามิกรปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
44 65152108 นางสาวอินทิพร กรกัมพลปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
45 65152109 นายกฤตพจน์ กิตติวรรณปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
46 65152112 นายจักรกฤษณ์ โมราสุขปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
47 65152115 นายชินวัฒน์ ไชยอินทร์ปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
48 65152123 นายพงษ์พิสิทธิ์ จุมปูปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
49 65152130 นายวรเชษฐ์ สุวรรณปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
50 65152137 นางสาวชนิดา ชัยยาปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
51 65152139 นางสาวธัญจิรา เจริญกุลปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
52 65152158 นายกิตติธัช วรรณศรีปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
53 65152163 นายนราพงศ์ วงศ์ไชยปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
54 65152165 นายปาณัสม์ เปลี่ยววิญญาปกติ651/รป 65.รป.บ.4.2 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล