เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) เทียบโอน ภาคปกติ
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา6320504205901 : การบัญชี
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/บช 65.บช.บ.4.3
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65134101 นางสาวพิชญาภา เมืองดีปกติ651/บช 65.บช.บ.4.3 
2 65134102 นางสาววนิดา เสนาเกตุปกติ651/บช 65.บช.บ.4.3 
3 65134103 นางสาวจิรนันท์ ธิมาเกตุปกติ651/บช 65.บช.บ.4.3 
4 65134104 นางสาวจิรภัทร กาศทิพย์ปกติ651/บช 65.บช.บ.4.3 
5 65134105 นางสาววีรยา นายไวปกติ651/บช 65.บช.บ.4.3 
6 65134106 นางสาวสุรีย์พร ลุงซูปกติ651/บช 65.บช.บ.4.3 
7 65134107 นายเอกอนันต์ เลาหมี่ปกติ651/บช 65.บช.บ.4.3 
8 65134108 นางสาวนิมมานรตี พันธีร์ปกติ651/บช 65.บช.บ.4.3 
9 65134109 นางสาวรุ่งนภา อุดเลิศปกติ651/บช 65.บช.บ.4.3 
10 65134111 นางสาวสุพิชชา กันทะชัยปกติ651/บช 65.บช.บ.4.3 
11 65134112 นางสาวสุภัศสา บงกชฤดีปกติ651/บช 65.บช.บ.4.3 
12 65134114 นางสาวจุฑามาศ ใจนวลปกติ651/บช 65.บช.บ.4.3 
13 65134115 นางสาวจุฑามาศ ศรีใจวงศ์ปกติ651/บช 65.บช.บ.4.3 
14 65134117 นางสาวธนัญญา แสงทองปกติ651/บช 65.บช.บ.4.3 
15 65134122 นางสาวสร้อยสิริ คำปันปกติ651/บช 65.บช.บ.4.3 
16 65134123 นางสาวอมรพรรณ เหมืองสอนปกติ651/บช 65.บช.บ.4.3 
17 65134125 นางสาวอินทิรารัตน์ จะบอปกติ651/บช 65.บช.บ.4.3 
18 65134129 นายศุภกฤต ตุ้ยปัญญาปกติ651/บช 65.บช.บ.4.3 
19 65134131 นายอัมรินทร์ อิ่นแก้วปกติ651/บช 65.บช.บ.4.3 
20 65134132 นางสาวกุลวรา กิจบำรุงปกติ651/บช 65.บช.บ.4.3 
21 65134133 นางสาวธัญสินี อินสุวรรณปกติ651/บช 65.บช.บ.4.3 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล