เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) เทียบโอน ภาคปกติ
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา6320504204915 : เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ (การจัดการพาณิชย์ดิจิทัล)
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/ทดพ 65.บธ.บ.4.2
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65134304 นางสาวกมลชนก เขียวยะปกติ651/ทดพ 65.บธ.บ.4.2 
2 65134307 นางสาวศิริวิมล ว่องกีฬาปกติ651/ทดพ 65.บธ.บ.4.2 
3 65134310 นายธิติวุฒิ พิสูจเสียงปกติ651/ทดพ 65.บธ.บ.4.2 
4 65134312 นายพุทธิพัชร ตันติปกติ651/ทดพ 65.บธ.บ.4.2 
5 65134316 นายธนกร บุญมาปกติ651/ทดพ 65.บธ.บ.4.2 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล