เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) เทียบโอน ภาคปกติ
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา6320504204914 : การจัดการ
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/จก 65.บธ.บ.4.3
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65134001 นางสาวสุจิตรา บัวเที่ยงปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.3 
2 65134003 นายศุภณัฐ กันธิมาปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.3 
3 65134004 นางสาวกมลชนก ศรีใสปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.3 
4 65134005 นางสาวจิตรกัญญา ธรรมชัยปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.3 
5 65134006 นางสาวจิรัชยา กันรอบรู้ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.3 
6 65134008 นางสาวณัฏฐณิชา มานุปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.3 
7 65134009 นางสาวณัฐธชา ทำดีปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.3 
8 65134012 นางสาวธันยพร หมื่นบางปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.3 
9 65134013 นางสาวน้ำฝน ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.3 
10 65134016 นางสาวปภาวรินท์ ขีปนวัฒนาปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.3 
11 65134017 นางสาวพัชราภา ไชยชนะปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.3 
12 65134018 นางสาวพิจิตรา เชื้อนามปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.3 
13 65134019 นางสาวมนันยา เอกสุวรรณปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.3 
14 65134020 นางสาววชิรญาณ์ อินกูลปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.3 
15 65134021 นางสาววรางคนาง อนุชัยปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.3 
16 65134022 นางสาวสิริลักษณ์ จิตตาดูปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.3 
17 65134024 นางสาวอรยา สูตรเลขปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.3 
18 65134027 นางสาวกรรณิกา ปินถานันปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.3 
19 65134028 นางสาวเข็มนรินท์ เสาสวัสดิ์ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.3 
20 65134030 นางสาวซื่อ ลุงส่วยปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.3 
21 65134031 นางสาวณัฐธนิฌา อุตต๊ะปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.3 
22 65134033 นางสาวนิศารัตน์ คำยาปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.3 
23 65134034 นางสาวมัทนา เกิดโตปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.3 
24 65134035 นางสาวรวิพร บุญผ่องปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.3 
25 65134036 นางสาวศลิษา ธัมมะปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.3 
26 65134038 นางสาวสุวนันท์ หาศิริปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.3 
27 65134039 นางสาวเอวิไล พอกะปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.3 
28 65134041 นางสาวรินรดา เอกจิตต์ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.3 
29 65134042 นางสาวสกาวกาญจน์ ยอดตาคำปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.3 
30 65134044 นางสาววิลาวัลย์ ยาสุทธิปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.3 
31 65134046 นายพนณกร วงศ์แพทย์ปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.3 
32 65134047 นายธนพล วงศ์ศรีใสปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.3 
33 65134048 นายสัญญา กาบใยปกติ651/จก 65.บธ.บ.4.3 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล