เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) เทียบโอน ภาคปกติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา6320503202314 : คหกรรมศาสตร์ กลุ่มวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/คศ.ฟ 65.วท.บ.4.2
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65133101 นางสาวณัฏฐนิช แซ่กือปกติ651/คศ.ฟ 65.วท.บ.4.2 
2 65133102 นางสาวพัชรพร เลาหางปกติ651/คศ.ฟ 65.วท.บ.4.2 
3 65133103 นางสาววาสินี แซ่ท้าวปกติ651/คศ.ฟ 65.วท.บ.4.2 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล