เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคปกติ นานาชาติ
คณะวิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชา6120307204551 : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/ทสธ 65.ศศ.บ.4.1
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65628501 MR.Sangmok Leeปกติ651/ทสธ 65.ศศ.บ.4.1 
2 65628502 MR.Jialong Zhouปกติ651/ทสธ 65.ศศ.บ.4.1 
3 65628503 MISSXiaohui Wuปกติ651/ทสธ 65.ศศ.บ.4.1 
4 65628504 MISSQihan Liaoปกติ651/ทสธ 65.ศศ.บ.4.1 
5 65628505 นางสาวกิตติยา ฉ่อยปกติ651/ทสธ 65.ศศ.บ.4.1 
6 65628507 MISSWenqing Xiปกติ651/ทสธ 65.ศศ.บ.4.1 
7 65628508 MISSYixuan Diปกติ651/ทสธ 65.ศศ.บ.4.1 
8 65628511 MR.Dingqi Chenลาออก651/ทสธ 65.ศศ.บ.4.1 
9 65628512 MR.Hongyu Zhangปกติ651/ทสธ 65.ศศ.บ.4.1 
10 65628513 MR.Jiaheng Liปกติ651/ทสธ 65.ศศ.บ.4.1 
11 65628514 MR.Qixing Liaoปกติ651/ทสธ 65.ศศ.บ.4.1 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล