เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา6421102209060 : รัฐประศาสนศาสตร์
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/รป 65.รป.บ.4.01
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65222107 จ่าอากาศตรีอัฐลาภ โต๊ะถมปกติ651/รป 65.รป.บ.4.01 
2 65222108 จ่าอากาศโทธราเทพ สุรางคุปกุลปกติ651/รป 65.รป.บ.4.01 
3 65222109 จ่าอากาศโทพิสิษฐ์ จตุพรพิทักษ์กุลปกติ651/รป 65.รป.บ.4.01 
4 65222110 จ่าอากาศโทสุรเดช บุญเม่นปกติ651/รป 65.รป.บ.4.01 
5 65222111 นางสาวกนกพร บุณย์นรากุลปกติ651/รป 65.รป.บ.4.01 
6 65222115 นางสาวกานจนา เตียนวันปกติ651/รป 65.รป.บ.4.01 
7 65222118 นางสาวจิตอธิป แก้วตาปกติ651/รป 65.รป.บ.4.01 
8 65222123 นางสาวณัฐชญา งามสงวนปกติ651/รป 65.รป.บ.4.01 
9 65222130 นางสาวธัญชนก กันทะกิจปกติ651/รป 65.รป.บ.4.01 
10 65222131 นางสาวธิราพันธ์ เปงนันท์ปกติ651/รป 65.รป.บ.4.01 
11 65222134 นางสาวนภัสกร เจ็กกุณาปกติ651/รป 65.รป.บ.4.01 
12 65222136 นางสาวนัคชกร ลุงซู่ปกติ651/รป 65.รป.บ.4.01 
13 65222141 นางสาวปัญญาพร กอนคำปกติ651/รป 65.รป.บ.4.01 
14 65222143 นางสาวปาริชาติ หยั่นนะปกติ651/รป 65.รป.บ.4.01 
15 65222146 นางสาวพชรสุดา ขวัญเมืองปกติ651/รป 65.รป.บ.4.01 
16 65222147 นางสาวพรทิพย์ แซ่หลี่ปกติ651/รป 65.รป.บ.4.01 
17 65222154 นางสาววนัฐษนันต์ คงเจริญปกติ651/รป 65.รป.บ.4.01 
18 65222157 นางสาววันดี ชำนาญพนาศรีปกติ651/รป 65.รป.บ.4.01 
19 65222171 นางสาวหยกมณี สินขจรเกียรติปกติ651/รป 65.รป.บ.4.01 
20 65222174 นางสาวอังคณา ปูดด้าวปกติ651/รป 65.รป.บ.4.01 
21 65222176 นางสาวอินทิรา สุขคำปกติ651/รป 65.รป.บ.4.01 
22 65222179 นายกัญจน์ เขื่อนควบลาออก651/รป 65.รป.บ.4.01 
23 65222184 นายเฉลิมพล ธิปั๋นปกติ651/รป 65.รป.บ.4.01 
24 65222199 นายนวมินทร์ ไชยชนะโสภณปกติ651/รป 65.รป.บ.4.01 
25 65222211 นายวรพงษ์ ศรีสุวรรณ์ปกติ651/รป 65.รป.บ.4.01 
26 65222212 นายวรัญชัย บ่อสวัสดิ์ปกติ651/รป 65.รป.บ.4.01 
27 65222216 นายสมศักดิ์ และเชกู่ปกติ651/รป 65.รป.บ.4.01 
28 65222217 นายสหการ สมศักดิ์ปกติ651/รป 65.รป.บ.4.01 
29 65222223 นายอนุชา จันคำปกติ651/รป 65.รป.บ.4.01 
30 65222225 นายอนุรักษ์ เขียวพันธ์ปกติ651/รป 65.รป.บ.4.01 
31 65222227 นายอภินันท์ กลั่นเกษตรวิทย์ปกติ651/รป 65.รป.บ.4.01 
32 65222229 นายอาแย เชกองปกติ651/รป 65.รป.บ.4.01 
33 65222232 สิบตำรวจเอกอัจฉริย นิติการณ์สกุลปกติ651/รป 65.รป.บ.4.01 
34 65222233 สิบโทธนชัย ใคร้โท้งปกติ651/รป 65.รป.บ.4.01 
35 65222235 สิบโทยุทธพิชัย ผาลัยปกติ651/รป 65.รป.บ.4.01 
36 65222236 สิบเอกหญิงเสาวลักษณ์ ยาวิชัยปกติ651/รป 65.รป.บ.4.01 
37 65222501 นายธิเบศร์ พรหมโชติปกติ651/รป 65.รป.บ.4.01 
38 65222504 นางสาววนิดา สูนปันปกติ651/รป 65.รป.บ.4.01 
39 65222505 นายมานิตย์ ภู่น้อยศักดิ์ปกติ651/รป 65.รป.บ.4.01 
40 65222506 นายณัฐพล อุ่นใจปกติ651/รป 65.รป.บ.4.01 
41 65222507 นางสาวอัจฉราวรรณ อินแสงปกติ651/รป 65.รป.บ.4.01 
42 65222508 นายเอกวีระ กันธาปกติ651/รป 65.รป.บ.4.01 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล