เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา6321102206061 : นิติศาสตร์
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/นต 65.น.บ.4.01
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65222103 จ่าอากาศโทพีรณัฐ มิสาปกติ651/นต 65.น.บ.4.01 
2 65222104 นางสาวชลธิชา นราทองปกติ651/นต 65.น.บ.4.01 
3 65222120 นางสาวฐิติภา นายต๊ะปกติ651/นต 65.น.บ.4.01 
4 65222127 นางสาวดาวภาสุข ขันคำปกติ651/นต 65.น.บ.4.01 
5 65222132 นางสาวธีรกานต์ จี๋วิคำปกติ651/นต 65.น.บ.4.01 
6 65222137 นางสาวนันทิชา มูลศรีปกติ651/นต 65.น.บ.4.01 
7 65222148 นางสาวพรทิพย์ รุ่งเรืองปกติ651/นต 65.น.บ.4.01 
8 65222153 นางสาวระวินท์วิภา ใจหาญปกติ651/นต 65.น.บ.4.01 
9 65222160 นางสาวศิริลักษณ์ ลุงโอปกติ651/นต 65.น.บ.4.01 
10 65222163 นางสาวสมศรี โชคตาเรือนปกติ651/นต 65.น.บ.4.01 
11 65222167 นางสาวสุวพิชญ์ จองเซปกติ651/นต 65.น.บ.4.01 
12 65222172 นางสาวอทิตยา จี๋จะมังปกติ651/นต 65.น.บ.4.01 
13 65222175 นางสาวอัจฉราภรณ์ ปุรารักษ์ปกติ651/นต 65.น.บ.4.01 
14 65222180 นายกิรภัทร ใจธิปกติ651/นต 65.น.บ.4.01 
15 65222183 นายเจตน์สฤษฎิ์ วุทธานนท์ปกติ651/นต 65.น.บ.4.01 
16 65222193 นายทนาศักดิ์ ทรัพย์ศรีปกติ651/นต 65.น.บ.4.01 
17 65222194 นายทวีคูณ นากแก้วปกติ651/นต 65.น.บ.4.01 
18 65222195 นายทวีวัฒน์ อินต๊ะจักร์ปกติ651/นต 65.น.บ.4.01 
19 65222205 นายปรัชญา เพราพินิตกุลปกติ651/นต 65.น.บ.4.01 
20 65222209 นายรัฐธรรมนูญ นาสูงเนินปกติ651/นต 65.น.บ.4.01 
21 65222214 นายศรุตประวีร์ ไชยสิทธิ์ปกติ651/นต 65.น.บ.4.01 
22 65222215 นายศิรวิทย์ วรรณฤทธิ์ปกติ651/นต 65.น.บ.4.01 
23 65222218 นายสัชฌาการ คุณยศยิ่งปกติ651/นต 65.น.บ.4.01 
24 65222221 นายสุจิน เกิดอาชาชาญปกติ651/นต 65.น.บ.4.01 
25 65222237 นายเอกพล วงษ์สุวรรณปกติ651/นต 65.น.บ.4.01 
26 65222303 นางมลฑาทิพย์ สิงห์กัณฑ์ปกติ651/นต 65.น.บ.4.01 
27 65222304 นายนิธิกร โปทาปกติ651/นต 65.น.บ.4.01 
28 65222307 นางสาวณัฐกานต์ สร่างช้างปกติ651/นต 65.น.บ.4.01 
29 65222308 นายยุทธนา บุญมากพ้นสภาพการเงิน651/นต 65.น.บ.4.01 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล