เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาเอก ภาคพิเศษ
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา6581120701994 : การบริหารการศึกษา
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/บศ 65.ค.ด.2.01
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65881501 นายตุลยนุสรญ์ สุภาษาปกติ651/บศ 65.ค.ด.2.01 
2 65881502 นายนิพนธ์ หย่งกิจปกติ651/บศ 65.ค.ด.2.01 
3 65881503 ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทเนตรปกติ651/บศ 65.ค.ด.2.01 
4 65881504 นางสาวประวีดา คำแดงปกติ651/บศ 65.ค.ด.2.01 
5 65881505 นางสาวพุทธชาติ ยมกิจปกติ651/บศ 65.ค.ด.2.01 
6 65881507 นางสิริกานฎา ศิลปานุรักษ์ปกติ651/บศ 65.ค.ด.2.01 
7 65881508 นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์เพชรปกติ651/บศ 65.ค.ด.2.01 
8 65881509 นางสุกัญญา ชาร์ป็องติเยร์ลาออก651/บศ 65.ค.ด.2.01 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล