เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา6471120701808 : วิทยาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มวิชาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/วจ.ท 65.ค.ม.2.01
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65866351 นางสาวกิตติกาญจน์ วรรณใจปกติ651/วจ.ท 65.ค.ม.2.01 
2 65866353 นายรัฐพงษ์ สมน้อยลาออก651/วจ.ท 65.ค.ม.2.01 
3 65866354 นางสาววิภารักษ์ จันทรักษ์ปกติ651/วจ.ท 65.ค.ม.2.01 
4 65866355 นายวีร์ศิรณัฐ รวีวรบวรภณปกติ651/วจ.ท 65.ค.ม.2.01 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล