เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา6171120702612 : การสอนวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาฟิสิกส์
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/กสฟ 65.วท.ม.2.01.1
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65863601 นายกฤษฎา ทองประไพปกติ651/กสฟ 65.วท.ม.2.01.1 
2 65863602 นายจีระพงศ์ ฝาเรือนดีปกติ651/กสฟ 65.วท.ม.2.01.1 
3 65863603 นางสาวรัชนีกร สุจริตปกติ651/กสฟ 65.วท.ม.2.01.1 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล