เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา6571120710732 : การจัดการระบบสุขภาพชุมชน
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/กจส 65.สธ.ม.2.01
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65863101 นางสาวกรภัทร กันขัดปกติ651/กจส 65.สธ.ม.2.01 
2 65863102 นางสาวกวินธิดา สิงห์ทะปกติ651/กจส 65.สธ.ม.2.01 
3 65863103 นางสาวกิติภรณ์ เป็งภิระปกติ651/กจส 65.สธ.ม.2.01 
4 65863104 นางสาวปาริชาติ ไชยสารปกติ651/กจส 65.สธ.ม.2.01 
5 65863105 นางสาวยุวดี กันธรรมพ้นสภาพการเงิน651/กจส 65.สธ.ม.2.01 
6 65863106 นางสาววัชรี วรรณชัยปกติ651/กจส 65.สธ.ม.2.01 
7 65863107 นางสาวสสิริญญา กรรณิกาปกติ651/กจส 65.สธ.ม.2.01 
8 65863108 นางสาวสุภาภรณ์ เรือนมูลปกติ651/กจส 65.สธ.ม.2.01 
9 65863109 นางสาวอินทุอร อุทัยพ้นสภาพการเงิน651/กจส 65.สธ.ม.2.01 
10 65863110 นางสาวเอมพิกา ตาใจปกติ651/กจส 65.สธ.ม.2.01 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล