เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ
คณะบัณฑิตวิทยาลัย
สาขาวิชา6171120704031 : การบริหารธุรกิจ กลุ่มวิชาการเงินและการบัญชี
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/บธ.บช 65.บธ.ม.2.2.02
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65864601 นางสาวลภัสรดา ตาติวงค์ปกติ651/บธ.บช 65.บธ.ม.2.2.02 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล