เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา6421105202014 : นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/นก 65.วท.บ.4.01
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65225101 นายสุรธวัช ฉัตรบรรยงค์ปกติ651/นก 65.วท.บ.4.01 
2 65225102 นายภูพิงค์ วรรณศรีปกติ651/นก 65.วท.บ.4.01 
3 65225104 นางมาลินี วรรณวงศ์ปกติ651/นก 65.วท.บ.4.01 
4 65225105 นางสาวรุจิกาญจน์ วีระพัชรนันท์ปกติ651/นก 65.วท.บ.4.01 
5 65225106 นางสาวอังคนาง ประไวย์ปกติ651/นก 65.วท.บ.4.01 
6 65225108 นายธนภัทร เส็งสายปกติ651/นก 65.วท.บ.4.01 
7 65225110 นายพศิน อุดมพันธุ์ปกติ651/นก 65.วท.บ.4.01 
8 65225112 นายสุชาติ แย้มกลิ่นปกติ651/นก 65.วท.บ.4.01 
9 65225113 นางกมลาภรณ์ เสราดีปกติ651/นก 65.วท.บ.4.01 
10 65225114 นางจินดามณี ไคร้งามปกติ651/นก 65.วท.บ.4.01 
11 65225116 นางยุพิน คำปันปกติ651/นก 65.วท.บ.4.01 
12 65225121 นายขวัญชัย กองเมืองปกติ651/นก 65.วท.บ.4.01 
13 65225122 นายคำสุข หน่อคำปกติ651/นก 65.วท.บ.4.01 
14 65225125 นายบุญเสริม ไคร้งามปกติ651/นก 65.วท.บ.4.01 
15 65225130 นายสมควร ประไวย์ปกติ651/นก 65.วท.บ.4.01 
16 65225131 นายสุพัฒน์ชัย ธิดาธรรมรักษาสภาพ651/นก 65.วท.บ.4.01 
17 65225132 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปณิธาน ทองดรอ่ำปกติ651/นก 65.วท.บ.4.01 
18 65225133 นายบุญรัตน์ มหิตธิปกติ651/นก 65.วท.บ.4.01 
19 65225140 นายอัฒมาส ชนะปกติ651/นก 65.วท.บ.4.01 
20 65225141 นายสุรินทร์ อะโนปกติ651/นก 65.วท.บ.4.01 
21 65225142 นางสาวสุภาพร สีคำปกติ651/นก 65.วท.บ.4.01 
22 65225143 นายปฏิภาณ สมจิตต์ชอบปกติ651/นก 65.วท.บ.4.01 
23 65225144 นางสาวนวรัตน์ นามบุญปกติ651/นก 65.วท.บ.4.01 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล