เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์/สถานศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระดับการศึกษาปริญญาตรี (4 ปี) ภาคพิเศษ ส-อ.
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา6321104207411 : นิเทศศาสตร์
ปีที่เข้า 2565
รุ่น/หมู่เรียน 651/นท 65.นศ.บ.4.01
พิมพ์รายชื่อนักศึกษา
ลำดับ รหัสประจำตัวชื่อสถานภาพรุ่น/หมู่เรียน
1 65224114 นางสาวจิรพรรณ แย้มมีปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.01 
2 65224118 นางสาวชนิกานต์ แก่นสารปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.01 
3 65224133 นางสาวธนพร ตำปาละปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.01 
4 65224134 นางสาวธนาพรณ์ พิพัฒิชาตรีกุลปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.01 
5 65224137 นางสาวนภัสวรรณ รัศมีจันทรางค์ปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.01 
6 65224154 นางสาววัชราภรณ์ ดอยวิไลปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.01 
7 65224162 นางสาวสุพัตตรา ไทยวงษาปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.01 
8 65224177 นายจีแค มาเยอะปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.01 
9 65224181 นายชัยนันท์ คุณยศยิ่งปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.01 
10 65224183 นายฐาปกรณ์ ก่อเกิดปัญญาปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.01 
11 65224186 นายธนธรณ์ ศักดิ์ทองปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.01 
12 65224192 นายปวเรศ กุลวานิชย์ปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.01 
13 65224198 นายเพชรพิทักษ์ บุญมาปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.01 
14 65224201 นายภัทรพล เหมะสุทธินันท์ปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.01 
15 65224202 นายภาณุวัฒน์ มายางปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.01 
16 65224203 นายภูมิทัศน์ แย้มคงเมืองปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.01 
17 65224210 นายศรัณย์ สุปิณะปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.01 
18 65224211 นายศราวุธ ร้อยทุยปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.01 
19 65224217 นายเสน่ห์ ลุงยุปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.01 
20 65224218 นายอภิรักษ์ ยะจาปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.01 
21 65224219 นายอัครพล บุญมีปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.01 
22 65224301 นางสาวรจนา เมืองนะปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.01 
23 65224302 นางสาวเอสรา ทองคำปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.01 
24 65224303 นางสาวศิริทร หล่อสุวรัตน์ปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.01 
25 65224304 นางสาวศุภภรณ์ ศรีวัฒนะปกติ651/นท 65.นศ.บ.4.01 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักทะเบียนและประมวลผล